Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 3.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 25.06.2013 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Zpráva o činnosti RMO Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Vystoupení hostů - velitele MP, služebny Slovany, velitele PČR, obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele JSDH Koterov (0) hosté
6 Přijetí finančního daru od podniku Lesy ČR, s. p. (3) KT/1 Mgr. Fluxa
7 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - březen 2013 (4) EAP/6 Mgr. Fluxa
8 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2013 - RO č. 8a/2013 (3) EAP/3 Mgr. Fluxa
9 Žádosti o dotace (3) EAP/1 Mgr. Fluxa
10 Stanovení částky na úhradu části nákladů členům výborů ZMO P2 za období 11/2012 - 05/2013 (3) TAJ/2 Mgr. Fluxa
11 Stanovisko k návrhu Komise pro nakládání s majetkem RMP ve věci prodeje budovy Městské polikliniky na Slovanech, Francouzská třída 2,4 (2) MAI/1 Mgr. Fluxa
12 Projednání informativních zpráv na 3. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany v roce 2013 (1) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
13 Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany od počátku roku 2013 (1) MAI/4 Ing. Aschenbrenner
14 Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 - Slovany v budovách mateřských škol od počátku roku 2013 (1) MAI/2 Ing. Aschenbrenner
15 Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů (2) MAI/5 Ing. Aschenbrenner
16 Podnět paní Evy Pelantové - nepořádek a návrh na zastřešení zastávek MHD v Malostranské ulici (3) TAJ/5 Ing. Aschenbrenner
17 Dotace a finanční dary poskytnuté RMO Plzeň 2 - Slovany (1) EAP/2 Mgr. Fluxa
18 Stav, provozování a návštěvnost místních knihoven v Božkově a Koterově (1) KT/2 Mgr. Fluxa
19 Činnost Školských rad při ZŠ v MO Plzeň 2 - Slovany (2) EAP/5 pí Rottová
20 Průběh záplav na MO Plzeň 2 - Slovany (5) ŽP/1 pí Rottová
21 Činnost Finančního výboru ZMO P2 za období 04-06/2013 (2) EAP/4 Ing. et Ing. Nový
22 Činnost Kontrolního výboru ZMO P2 za období 03-05/2013 (2) KT/3 p. Andrlík
22a Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany za období od 14. 03. 2013 do 12. 06. 2013 (2) TAJ/4 p. Andrlík
23 Různé (0) Ing. Aschenbrenner