Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 5.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 24.09.2013 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Činnost RMO Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního řádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Projednání informativních zpráv na 5. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany v roce 2013 (MP, PČR, JSDH) (1) TAJ/2 Mgr. Fluxa
6 Spolupráce ÚMO P2 s Městskou policií, služebnou Slovany a Policií ČR, obv. oddělením Plzeň 2, za I. pololetí 2013 (1) KT/1 Mgr. Fluxa
7 Činnost JSDH a SDH působících v MO Plzeň 2-Slovany, za I. pololetí 2013 (1) KT/2 Mgr. Fluxa
8 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - červen 2013 (10) EAP/2 Mgr. Fluxa
9 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2013 - RO č. 10/2013 (2) EAP/3 Mgr. Fluxa
10 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2013 - RO č. 11/2013 (2) EAP/4 Mgr. Fluxa
11 Připomínkování návrhu novely obecně závazné vyhlášky statut. města Plzně o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (4) EAP/1 Ing. Aschenbrenner
12 Novela Statutu města (4) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
13 Předání vyřazeného hasičského vozidla AVIA do muzea v Chotěšově (4) KT/3 Mgr. Fluxa
14 Projednání informativních zpráv na 5. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany v roce 2013 (ostatní) (1) TAJ/4 Ing. Aschenbrenner
15 1. návrh plánu investiční výstavby MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2014 (1) MAI/1 Ing. Aschenbrenner
16 1. návrh plánu investiční výstavby MO Plzeň 2 - Slovany v budovách MŠ na rok 2014 (1) MAI/2 Ing. Aschenbrenner
17 Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů (2) MAI/3 Ing. Aschenbrenner
18 Informace z oblasti trhu práce (1) SO/1 pí Rottová
19 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 08/2013 - 09/2013 (2) EAP/5 Ing. et Ing. Nový
20 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 06/2013 - 09/2013 (2) KT/4 p. Andrlík
21 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany za období od 13. 06. 2013 do 11. 09. 2013 (2) TAJ/5 p. Andrlík
22 Různé (0) Ing. Aschenbrenner