Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 6.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 26.11.2013 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Zpráva o činnosti RMO Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Vystoupení hostů - velitele MP Plzeň, služebny Slovany, velitele PČR, obvodního odd. Plzeň 2 a velitele JSDH Koterov (0) hosté
6 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - září 2013 (5) EAP/6 Mgr. Fluxa
7 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2013 - RO č. 15/2013 (2) EAP/3 Mgr. Fluxa
8 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2013 - RO č. 16/2013 (3) EAP/5 Mgr. Fluxa
9 Návrh rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2014, rozpočtový výhled na roky 2015-2017 (4) EAP/2 Mgr. Fluxa
10 Účelové vázání finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje pro rok 2014 (2) EAP/4 Mgr. Fluxa
11 Stanovení částky na úhradu části nákladů členům výborů ZMO Plzeň 2 - Slovany za činnost v období 06-10/2013 (3) TAJ/2 Mgr. Fluxa
12 Plán jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany na rok 2014 (3) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
13 Projednání informativních zpráv na 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2013 (1) TAJ/4 Ing. Aschenbrenner
14 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2013 (2) EAP/1 Ing. et Ing. Nový
15 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2013 (2) KT/1 p. Andrlík
16 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany za období od 12. 09. 2013 do 13. 11. 2013 (2) TAJ/5 p. Andrlík
17 Různé (0) Ing. Aschenbrenner