Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 8.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 04.12.2013 od 16.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Název Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) PSČO/7
1a Jmenování ověřovatelů zápisu ZMO P4 (0) PSČO/10
1b Volba Návrhové komise (0) PSČO/9
2 Rozbor hospodaření MO Plzeň 4 za 1.-3.čtvrtletí 2013 (5) FIN/1 Ing. Majerová
3 Revokace usnesení ZMO číslo 0058/13 z 19.9.2013 - změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2013 - souhrnné rozpočtové opatření č. 11 (5) FIN/2 Ing. Majerová
4 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2013 - souhrnné rozpočtové opatření č. 14 (6) FIN/3 Ing. Majerová
5 Převod finančních prostředků do rozpočtu KŘTÚ-SVS na realizaci akce "Úprava prostranství Na Dlouhých U Jitřenky" (5) FIN/4 Ing. Majerová
6 Rozpočet MO Plzeň 4 na rok 2014, rozpočtový výhled na roky 2015 - 2017 (8) FIN/5 Ing. Majerová
7 Aktualizace registru investičních požadavků MO P4 - změna kompetence ze ZMO P4 na Komisi rozvoje RMO P4 (5) SSDI/1 Bc. Hrabáková
8 Plán investic MO P4 v roce 2014 (4) SSDI/2 Bc. Hrabáková
8a Žádost o prominutí smluvní pokuty, projektová příprava investiční akce "Vodní plochy Lobezská louka I. etapa" (6) SSDI/3 Bc. Hrabáková
9 Pojmenování nových ulic v k.ú. Červený Hrádek (9) PSČO/1 Mgr. Hrubý
10 Odměny členům komisí RMO P4 a výborů ZMO P4, kteří nejsou členy ZMO P4 (3) PSČO/2 Mgr. Hrubý
11 Termíny schůzí ZMOP4 na rok 2014 (1) PSČO/3 Mgr. Hrubý
12 Finanční příspěvky pro rok 2014 (4) PSČO/4 Mgr. Hrubý
12a Záměr využití objektu býv. kult. domu v Čer. Hrádku,k vybud. multif. zař. pro účely ve veř. zájmu (mš,jesle,denní stac. pro seniory) (2) PSČO/6 Mgr. Hrubý
12b Stanovisko k vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku Českému rybářskému svazu, místní organizace Plzeň 1 (4) ST/2 Bc. Chalupný
13 Splněná a prodloužená usnesení ZMO P4 (1) TAJ/1 Ing. Bc. Brůhová
14 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 4 za období od 20.9.2013 do 4.12.2013 (0) ST/1 Bc. Chalupný
15 Zpráva o činnosti uvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 20.9.2013 do 4.12.2013 (1) MST/1 Ing. Mádr
16 Zpráva o činnosti neuvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 20.9.2013 do 4.12.2013 (1) MSN/1 Mgr. Zrostlík
17 Zpráva o činnosti předsedkyně KV ZMO P4 za období od 20.9.2013 do 4.12.2013 (1) KV/1 Mgr. Maříková
18 Zpráva o činnosti KV ZMO P4 od 19.9.2013 do 25.11.2013 (1) KV/2 Mgr. Maříková
19 Kontrolní zpráva o "Kontrole dětských hřišť v MO Plzeň 4" (2) KV/3 Mgr. Maříková
19a Informativní zpráva - SKI plus s.r.o. (1) PSČO/5 Mgr.Hrubý
19b Zpráva z kontroly poskytování dotací (2) FV/1 Mgr. Netolický
20 Informativní zprávy (1) TAJ/2 Pelcrová
21 Různé (0) PSČO/8