Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 20.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 27.03.2013 od 14.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, program jednání (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Volba pracovních komisí (není písemný materiál) (0) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Kontrola plnění usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) KO1/1 Mgr. Michal Vozobule
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (1) RMO1/1 Rada MO Plzeň 1
5 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (1) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MST1/1 Ing. Vladimír Tichý
7 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MSU1/1 Jiří Uhlík
8 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) KO1/2 Mgr. Michal Vozobule
9 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1, finanční vypořádání a závěrečný účet za rok 2012 (8) FO1/1 Rada MO Plzeň 1
10 Zpráva o provedené inventarizaci majetku (3) FO1/2 Rada MO Plzeň 1
11 Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2013 č. 6 (3) FO1/3 Rada MO Plzeň 1
12 Návrh na rozdělení finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 určených na podporu sportu a volnočasových aktivit (5) ST1/5 Rada MO Plzeň 1
13 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 (6) FO1/4 Rada MO Plzeň 1
14 Vyhodnocení zimní údržby 2012/2013 (3) ŽPD1/14 Rada MO Plzeň 1
15 Hodnocení plnění plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za rok 2012 (4) ISS1/15 Ing. Vladimír Tichý
16 Zrušení usnesení ve věci přijetí finančního daru od společnosti InterCora, spol. s r.o. (3) ISS1/16 Jiří Uhlík
17 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (5) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
18 Změna zadání veřejné zakázky na zajištění údržby zeleně na území MO Plzeň 1 (4) ŽPD1/18 Rada MO Plzeň 1
19 Změna usnesení ZMO P1 č. 244 ze dne 11.12.2012 a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky ČEZ (4) ISS1/19 Ing. Vladimír Tichý
20 Informativní zprávy, různé (není písemný materiál) (0) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec
21 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (není písemný materiál) (0) ST1/8 Mgr. Miroslav Brabec
22 Schválení usnesení (není písemný materiál) (0) ST1/9 Mgr. Miroslav Brabec
23 Závěr (není písemný materiál) (0) ST1/10 Mgr. Miroslav Brabec