Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 22.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 18.06.2013 od 14.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, program jednání (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Volba pracovních komisí (není písemný materiál) (0) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Kontrola plnění usnesení z 20. a 21. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (5) KO1/1 Mgr. Michal Vozobule
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (1) RMO1/1 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
5 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (1) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MST1/1 Ing. Vladimír Tichý
7 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MSU1/1 Jiří Uhlík
8 Zpráva o činnosti předsedy KV ZMO Plzeň 1 (1) KO1/2 Mgr. Michal Vozobule
9 Vyřízení písemné interpelace Ing. Pavla Březiny, člena Zastupitelstva MO Plzeň 1 (6) ST1/4 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
10 Návrh mimořádných odměn pro předsedy a členy komisí Rady MO Plzeň 1 a členy výborů ZMO Plzeň 1 (1) ST1/5 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
11 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 3. 2013 (2) MSU1/2 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
12 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2013 č. 17 - 25 (3) MSU1/3 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
13 Návrh usnesení na rozdělení finančních dotací (3) RMO1/2 Rada MO Plzeň 1 - A. Topinková
14 Návrh usnesení na rozdělení finančních dotací (3) RMO1/3 Rada Mo Plzeň 1 - Mgr.Radek Mráz
15 Návrh usnesení na rozdělení finančních dotací (5) ST1/6 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
16 Převodu finančních prostředků z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně (5) MSU1/4 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
17 Zrušení usnesení ZMO Plzeň 1 č. 144 ze dne 31. 1. 2012 (5) MSU1/5 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
18 Dohoda o spolupráci mezi MO Plzeň 1 a ZČU v Plzni (3) ST1/7 Rada MO Plzeň 1 - Miroslav Brabec
19 Poskytnutí věcného daru Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje pro služebny obvodního oddělení PČR (4) MSU1/6 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
20 Výkup části pozemku parc. č. 11319/42 v k.ú. Plzeň od společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. (3) MSU1/7 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
21 Záměr předání parkoviště do majetku Zoologické a botanické zahrady města Plzně (3) MSU1/8 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
22 Darovací smlouva z Fondu ASEKOL č.2013073 (6) ST1/8 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
23 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (6) ST1/9 Mgr. Miroslav Brabec
24 Informativní zprávy (17) ST1/10 Mgr. Miroslav Brabec
25 Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2013 č. 31 (2) MSU1/9 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
26 Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2013 č. 32 (2) MSU1/10 p. Uhlík
27 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (není písemný materiál) (0) ST1/11 Mgr. Miroslav Brabec
28 Závěr (není písemný materiál) (0) ST1/12 Mgr. Miroslav Brabec