Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 24.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 03.09.2013 od 14.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, program jednání (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Volba pracovních komisí (není písemný materiál) (0) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Kontrola plnění usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KO1/1 Mgr. Michal Vozobule
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (1) RMO1/1 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
5 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (1) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MST1/1 Ing. Vladimír Tichý
7 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MSU1/1 Jiří Uhlík
8 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) KO1/2 Mgr. Michal Vozobule
9 Vyřízení písemných interpelací členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (28) RMO1/2 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
10 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2013 (3) MSU1/2 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
11 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2013 č. 34 -44 (2) MSU1/3 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
12 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 (5) ST1/4 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
13 Revize vyhlášky - stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány loterie, sázkové anebo jiné podobné hry (7) ST1/5 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
14 Návrh na poskytnutí věcného daru Krajskému ředitelství policie PK pro služebny obvodních oddělení (5) MSU1/4 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
15 Zpráva o provádění komunálních služeb a údržbě zeleně za I. pololetí 2013 (2) ST1/6 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
16 Hodnocení plnění plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za 1. pololetí 2013 (3) MST1/2 Rada MO Plzeň 1 - Ing. Vladimír Tichý
17 Návrh na zrušení usnesení ZMO Plzeň 1 č. 247-2012, vyjmutí městského majetku z trvalé správy MO Plzeň 1 (5) ST1/7 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
18 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (0) ST1/8 Mgr. Miroslav Brabec
19 Informativní zprávy (3) ST1/9 Mgr. Miroslav Brabec
20 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška statut. města Plzně č. 2/2004 o poplatku za užívání veřejného prostranství (4) ST1/12 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Brabec
21 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (není písemný materiál) (0) ST1/10 Mgr. Miroslav Brabec
22 Závěr (není písemný materiál) (0) ST1/11 Mgr. Miroslav Brabec