Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 26.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 05.11.2013 od 14.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, program jednání (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Volba pracovních komisí (není písemný materiál) (0) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Kontrola plnění usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KO1/1 Mgr. Michal Vozobule
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (1) RMO1/1 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
5 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (1) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MST1/1 Ing. Vladimír Tichý
7 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MSU1/1 Jiří Uhlík
8 Zpráva o činnosti předsedy KV ZMO Plzeň 1 (1) KO1/2 Mgr. Michal Vozobule
9 Vyřízení písemných interpelací členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (14) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
10 Odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 5/8 k celku pozemků v k.ú. Plzeň, v Lochotínské ul., z vlastnictví ČR do majetku města Plzně (5) MSU1/2 Jiří Uhlík
11 Odvod finančních prostředků z investičních fondů MŠ za účelem navýšení provozních příspěvků MŠ (3) MSU1/3 Jiří Uhlík
12 Znovuzařazení výstavby parkoviště Komenského 45 (výměník VS 9L) do plánu VIV (5) MST1/2 Ing. Vladimír Tichý
13 Odůvodnění veřejné zakázky "Stavební úpravy odloučeného pracoviště 7. MŠ, Žlutická 2, Plzeň" (3) MST1/3 Ing. Vladimír Tichý
14 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2013 č. 56 - 64 (2) MSU1/4 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
15 Poskytnutí finanční dotace z grantového programu "Město her aneb Prázdniny na Boleváku 2014" (8) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
16 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (5) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
17 Informativní zprávy, různé (není písemný materiál) (0) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec
18 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (není písemný materiál) (0) ST1/8 Mgr. Miroslav Brabec
19 Závěr (není písemný materiál) (0) ST1/9 Mgr. Miroslav Brabec