Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 38.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 21.11.2013 od 09:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Rozpočtové opatření rozpočtu KŘTÚ – SVS a zařazení nových investičních akcí (4) KŘTÚ/11 nám. Šimák
3 Rozpočtové opatření rozpočtů Bytový odbor a BYT - správa domů (2) BYT/1 nám. Šimák
4 Změny zřizovací listiny ESPRITU - plzeňského kulturního servisu, příspěvkové organizace (4) ŘÚSO/1 nám. Herinková
5 Zrušení obecně prospěšné společnosti FINÁLE PLZEŇ, o.p.s., IČ 25227807 (4) ŘÚSO/4 nám. Herinková
6 Poskytnutí dotací v rámci průběžného dotačního programu "Mikrogrant na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2013" (6) OK/1 nám. Herinková
7 Rozpočtové opatření v rozpočtu BEZP MMP (3) BEZP/1 radní Houdek
8 Prohlášení hrobu s uloženými ostatky prof. MUDr. Jaroslava Kosa čestným hrobem města Plzně (8) ŘÚSO/2 p. Kuthan
9 Poskytnutí dotací do oblasti sportu a tělovýchovy (4) OŠMT/1 radní Rottová
10 Schválení „Zásad pro poskytování dotací do oblasti sportu a tělovýchovy v Plzni v roce 2014“ (3) OŠMT/2 radní Rottová
11 Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Dýšina (9) EVID/1 radní Matoušová
12 Majetkoprávní vypořádání „Administrativní budova společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., Doubravecká ul., Plzeň“ (9) MAJ/1 radní Matoušová
13 Odkup pozemku p.č. 2920/6 v k.ú. Bolevec pro stavbu ,,Silnice II/231 – Plzeň, ul. 28. října, Bílá Hora“ (9) MAJ/2 radní Matoušová
14 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků pro IA - VPS D58 „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa”. (9) MAJ/3 radní Matoušová
15 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků po ukončení VPS „I/26 Přeložka Nová Hospoda” a pro VPS „Prodloužení Univerzitní ulice“. (9) MAJ/4 radní Matoušová
16 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od pí Mgr. A. Černé. (8) MAJ/5 radní Matoušová
17 Směna garáže pro "VPS D3 - Průtah silnice I/20 úsek Sládkova - Cvokařská" - Ing. Jaroslav Jirka (11) MAJ/6 radní Matoušová
18 Přijetí daru nově vzniklého pozemku p.č. 2652, k.ú. Litice u Plzně, a realizace IA MO Plzeň 6 – rozšíření chodníku v ulici K Ovčínu (9) MAJ/7 radní Matoušová
19 Směna pozemků v k.ú. Doudlevce – BRUSH SEM s.r.o. (10) MAJ/8 radní Matoušová
20 Konečné majetkoprávní vypořádání TDI a pozemků – Hypermarket Globus Plzeň – Chotíkov, investor Praha West Investment k.s. (13) MAJ/9 radní Matoušová
21 Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě TDI - „Obytný celek Újezd – východ“, Plzeňská insolvenční, v.o.s. (10) MAJ/10 radní Matoušová
22 Výkup pozemků dotčených komunikací a veřejným osvětlením v lokalitě „Obytný celek Újezd – východ“ (11) MAJ/11 radní Matoušová
23 Směna pozemků v k.ú. Radčice u Plzně – p. Jaromír Pechman. (10) MAJ/12 radní Matoušová
24 Nevyuž. předkup. práva města Plzně na výkup id. spoluvlast. podílů ve výši 2/3 na parc.č. 156/3,zaps. na LV č. 1044 pro k.ú. Skvrňany. (9) MAJ/13 radní Matoušová
25 Změna usn. ZMP č. 130 ze dne 21.3.2013 ve věci uzavř. konečné kupní smlouvy s podíl. spoluvlast.zaps. LV č. 420 pro k.ú. Božkov (8) MAJ/14 radní Matoušová
26 Uzavření SOSB kupní na TDI, spol. invelt – s.r.o. „Doprav. napojení p.č. 2309/1, 2309/2, 2320/4 na silnici I/26, Rokycanská tř., Plzeň“ (8) MAJ/15 radní Matoušová
27 Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu státu ½ k celku na pozemcích zaps. na LV č. 1079 v k. ú. Doubravka do majetku města Plzně. (9) MAJ/16 radní Matoušová
28 Uzavření konečné KS na pozemky v k.ú. Újezd a konečné darovací smlouvy na darování TDI v rámci stavby „RD v Plzni–Újezdě.“ (12) MAJ/17 radní Matoušová
29 Výkup spoluvlast. podílu ¼ k celku na parc.č. 1747/1 k.ú. Bolevec ve spoluvlast. paní Kaděrové a pana Hrušky do majetku města Plzně. (8) MAJ/18 radní Matoušová
30 Zrušení usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 325 ze dne 20. 6. 2013. (6) MAJ/19 radní Matoušová
31 Uzavření konečné KS na pozemky, TDI a smlouvy o zřízení VB, v k.ú. Plzeň zasažených stavbou CTP Invest, spol.s r. o.–větev V7 a V10. (13) MAJ/20 radní Matoušová
32 Odkoupení id. spoluvlastnických podílů pozemku p.č. 985/1 k.ú. Plzeň od pí Nekolové, p. Váchy a pí Váchové. (10) MAJ/21 radní Matoušová
33 Odkoupení id. spoluvlastnických podílů pozemku p.č. 680/1 k.ú. Doudlevce od p. MUDr. Jiřího Mastného a pí Lenky Šmolíkové. (10) MAJ/22 radní Matoušová
34 Prodej nebytové jednotky č. 2060/17 na adrese Koterovská č.or. 132 v Plzni (18) PROP/1 radní Matoušová
35 Prodej nebytové jednotky č. 2022/13 na adrese Francouzská tř. č.or. 15 v Plzni (16) PROP/2 radní Matoušová
36 Prodej volného nebytového prostoru č. 1706/26 na adrese Toužimská č.or. 11 v Plzni (16) PROP/3 radní Matoušová
37 Prodej pozemku p.č. 1023/2, k.ú. Chotěšov - Skořených (11) PROP/4 radní Matoušová
38 Prodej pozemku p.č. 183/2 v k.ú. Koterov (12) PROP/5 radní Matoušová
39 Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 5671/8 k.ú. Plzeň (13) PROP/6 radní Matoušová
40 Prodej pozemku p.č. 810/1 a nově vzniklých pozemků p.č. 836/4, p.č. 890/5 a p.č. 811/3, vše v k.ú. Doudlevce (13) PROP/7 radní Matoušová
41 Prodej pozemků p.č. 1277/1-4 k.ú. Vejprnice (11) PROP/8 radní Matoušová
42 Zrušení usn. ZMP č. 30/2013, kterým byl schválen prodej pozemků p.č. 8126/46-50,52 k.ú. Plzeň (10) PROP/9 radní Matoušová
43 Prodej nemovitostí na adrese Rubešova 15, Východní Předměstí č.p. 579, včetně pozemku parc.č. 1171, k.ú. Plzeň. (14) PROP/11 radní Matoušová
44 Prodej nemovitosti na adrese Tylova 38, Jižní Předměstí č.p. 749, včetně pozemku parc.č. 9615, k.ú. Plzeň (13) PROP/12 radní Matoušová
44a Uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby MŠ v Černicích (2) OI/3 nám. Rund
44b Uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby GREENWAYS Plzeň (2) OI/4 nám. Rund
45 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
46 Přehled provedených rozpočtových opatření za III. čtvrtletí 2013 (2) FIN/1 nám. Zrzavecký
47 Výsledek elektronické veřejné dražby id. spoluvl. podílu 1/12 k celku pozemku p.č. 10827, k.ú. Plzeň (4) MAJ/23 radní Matoušová
48 IZ o stavu čerpání rozpočtu OI MMP k 30. 9. 2013 (2) OI+ŘEÚ/1 Ing. Kaucký
49 Návrh SYTOT TIP, a.s. na revokaci usnesení ZMP č. 409 ze dne 5. 9. 2013 (4) ORG/2 Ing. Karhan
50 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - září 2013 (1) ORG/3 Ing. Karhan
51 Termíny konání Rad a Zastupitelstev města Plzně v roce 2014 (2) ORG/4 Ing. Karhan
52 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - říjen 2013 (1) ORG/5 Ing. Karhan
53 Přehled projektů p.o. ÚKEP MP pro jiné subjekty než město Plzeň (1) ÚKEP/1 Ing. Beneš
54 Přehled obsazenosti Parkovacího domu Rychtářka za III. čtvrtletí 2013 (2) KŘTÚ/13 nám. Šimák
55 Zápis z jednání Výboru ZMP pro zadávání veřejných zakázek ze dne 2. 10. 2013 (1) VZVZ/1 pí Dolejšová
56 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Ženíšek
57 Informace o výsledku centrálního nákupu silové složky maloodběrů elektrické energie na období 2014 - 2016 na ČMKBK (1) VNITŘ/1 JUDr. Triner
58 IZ o stavu zadávacích řízení na MŠ v Doubravce a Černicích (1) OI/2 Ing. Kaucký
59 Postup orgánů města reagujícího na výsledek místního referenda (2) NámZ/1 nám. Zrzavecký
59a Jednání k přípravě realizace II. etapy MO v úseku Křimická – Chebská – Karlovarská ze dne 16. října 2013 na KÚ PK (2) NámS/1 nám. Šimák
60 Různé (0)