Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 40.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 30.01.2014 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˅ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 12. 12. 2013 - 29. 1. 2014 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Aktuální stav projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 (1) PRIM/2 p. primátor
4 Změny zakládací listiny společnosti PLZEŇ 2015 (3) PRIM/3 p. primátor
5 Pojmenování nové divadelní budovy v Plzni (6) PRIM+NámH/4 p. primátor
6 Uzavření Dod.č.1 k Rozhod. a Podmí. poskyt. dot. v OPPI - Výzva IV (neveř. pod.),pro proj.Rozvoj PVTP – výstavba PVTP III a rozvoj PVTP II. (3) ÚKEP/1 p. primátor
7 Souhlas s pod.žád.o fin.podp.z OPTP ÚKEPEM MP,p.o.do výše 2.500.000,-Kč na tvorbu integr.strat.ITI Pl.kr.pro PO 2014–2020 a jejím přijetím. (2) ÚKEP/3 p. primátor
8 Změna IPRM "Plzeň - evropské město kultury 2015" - zařazení 2 náhradních projektů (2) ÚKEP/4 p. primátor
9 Aktuální stav výstavby areálu nového depa PMDP, a.s. - prezentace (0) nám. Šimák
10 Splněná a prodlužovaná usnesení RMP a ZMP od 14. 11. 2013 do 1. 1. 2014 (2) KV/1 Mgr. Ženíšek
11 Novelizace Zásad pro zadávání veřejných zakázek města Plzně (5) VZVZ/3 pí Dolejšová
12 Postup orgánů města reagujícího na výsledek místního referenda (2) NámZ/1 nám. Zrzavecký
12a Odstoupení z funkce členů orgánů společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a návrh na volbu nových členů (5) NámZ/2 nám. Zrzavecký
13 Podání žád.o dotaci MMR ČR z podpr.„Podpora regen. panel. sídlišť“r.2014 a schvál.projektu „Rekonstrukce vnitrobloku Luďka Pika“ (16) FIN+KŘTÚ/1 nám. Zrzavecký, nám. Rund
14 Zrušení Fondu pro přijetí úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi ke dni 30. 1. 2014 (6) FIN/2 nám. Zrzavecký
15 Porušení rozpočtové kázně - TOTEM – regionální dobrovolnické centrum (6) PROP+OSS/16 nám. Zrzavecký, radní Kuthan
16 Poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti pro rok 2014 (6) OK/1 nám. Herinková
17 Odůvodnění VZ „Zimní údržba silnic a vybraných MK v Plzni v zimních obdobích 2014/2015 až 2021/2022“ dle zák. č. 137/2006 Sb. (4) KŘTÚ/11 nám. Šimák
18 Rozpočtové opatření rozpočtu KŘTÚ – SVS a zařazení nové investiční akce (6) KŘTÚ/12 nám. Šimák
19 Vypořádání technického zhodnocení předmětu nájmu k nájemní smlouvě č. 3011002633/51/02/3 se společností BLUE EARTH, s.r.o. (10) KŘTÚ/13 nám. Šimák
20 Prominutí sml. pokuty za nedodržení termínu podání žádosti o vydání SP na stavbu komunikace z NS č. 2012/005117/NS (GLOBÁl spol. s r.o.) (8) KŘTÚ/14 nám. Šimák
21 Prominutí sml. pokuty za nedodržení termínu podání žádosti o vydání SP na stavbu TDI vyplývající z NS č. 2011/004881/NS (T.G., a.s.) (8) KŘTÚ/15 nám. Šimák
22 Rozhodnutí ZMP o udělení souhlasu pro stavební řízení na stavbu nazvanou „Uzel Plzeň, 1. Stavba – přestavba pražského zhlaví“ (3) ORP/1 nám. Šimák
23 Schválení dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Janou Mondekovou (5) BYT/1 nám. Šimák
24 Schválení dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Jindrou Štroblovou a panem Stanislavem Kroščenem (5) BYT/2 nám. Šimák
25 Schválení dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Lýdiou Hlavačovou (5) BYT/3 nám. Šimák
26 Nárok zhotovitele na uhrazení víceprací při realizaci stavby Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká (materiál přijde na stůl) (12) TN/1 nám. Rund
27 Soutěžní podmínky architektonicko-urbanistické soutěže „Plzeň, Americká – Sirková“ (4) KŘTÚ/1 nám. Rund
28 Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací statutárního města Plzně pro roky 2014 - 2023 (11) OSI/1 nám. Rund
29 Aktualizace plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. pro rok 2014 (5) OSI/2 nám. Rund
30 žádost FC Viktoria Plzeň, a.s. ve věci výstavby a už. stav. objektů věží na pozemcích v měst.sport. areálu ŠS ve vlast. města Plzně (8) OSI/3 nám. Rund
31 úhr. vstup. za určených podmínek za seniory městem Plzní prov. PK Slavia VŠ Plzeň o.s. na PB Lochotín na základě uzavřené smlouvy (8) OSI/4 nám. Rund
32 Schválení podmínek pro zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Revitalizace ul. sítě hist. centra I.-Riegrova-Dominikánská“ (4) OI/1 nám. Rund
33 Uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa, 1. fáze“ (4) OI/2 nám. Rund
33a Navýšení smluvní ceny na realizaci stavby „MŠ v Černicích – odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ“ (6) OI/4 nám. Rund
34 Projednání návrhu pana Petra Březiny na změnu Územního plánu města Plzně v lokalitě kasárna Slovany v mimořádném režimu (13) STAV/1 nám. Rund
35 Žádost MO Plzeň 1 o uvolnění fin. prostředků z FŽP MP na projekt „Vlny v proudu – obnova veřejné zeleně v okolí 31. ZŠ Plzeň“. (5) KŽP/1 radní Rottová
36 Žádost Mateřské školy kardinála Berana Plzeň, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Procházka v oblacích“. (6) KŽP/2 radní Rottová
37 Žádost MO Plzeň 3 o uvolnění fin. prostředků z FŽP MP na projekt Výměna 4 ks stromů na Americké třídě u pomníku „Díky, Ameriko“. (5) KŽP/3 radní Rottová
38 Žádost MO Plzeň 3 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Posekání orobince ve VKP Luční potok, v k.ú. Valcha“. (5) KŽP/4 radní Rottová
39 Žádost 50. MŠ Plzeň, příspěvkové organizace, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Živý plot pro život“. (5) KŽP/5 radní Rottová
40 Žádost spolku Duha Kopretina Plzeň, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „S Kopretinou jde třídění snáz“. (6) KŽP/6 radní Rottová
41 Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni. (7) KŽP/7 radní Rottová
42 Změna zřizovací listiny Správy hřbitovů a krematoria města Plzně, příspěvkové organizace (4) ŘÚSO/1 radní Kuthan
43 Změna usnesení ZMP č. 675 ze dne 12. 12. 2013-směna a VB spol. ALPHA – BOHEMIA, s.r.o. dle zákonného opatření č. 340/2013 Sb. (5) MAJ/1 radní Matoušová
44 Směna pozemků v k.ú. Radobyčice – paní Wegerová (9) MAJ/3 radní Matoušová
45 Výkup podílu 3/400 na p.č. 11226, k.ú. Plzeň, od Mgr. Vítové do majetku města a zrušení usn. ZMP č. 344 ze dne 20. 6. 2013 v téže věci (11) MAJ/4 radní Matoušová
46 Schválení postupu, podle kterého ZMP přenese schvalování směrnice QS 63-03 na RMP; zrušení usnesení ZMP č. 171/2008 (4) MAJ/5 radní Matoušová
47 Budoucí smlouva na bezúplatný převod TDI v souvislosti se stavbou „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“ – SŽDC (8) MAJ/6 radní Matoušová
48 Smlouvy o smlouvách budoucích, „Křižovatka Borská – Na Pomezí“ a „Úprava ulice Na Pomezí“ k.ú. Plzeň, ŠKODA CITY SERVICE s.r.o. (8) MAJ/7 radní Matoušová
49 Městská soutěž na prodej bytu s nájemcem - byt č. 3, Žlutická 64, Plzeň (4) PROP/1 radní Matoušová
50 Prodej části pozemku parc. č. 265/1, o výměře 72 m2 z celkové výměry 9 784 m2, k. ú. Bručná (15) PROP/2 radní Matoušová
51 Budoucí prodej části pozemku p.č. 10452/1 v k.ú. Plzeň (12) PROP/3 radní Matoušová
52 Prodej pozemků p.č. 806/1,2, k.ú. Plzeň (12) PROP/4 radní Matoušová
53 Prodej pozemků p.č. 9153/12,24, k.ú. Plzeň (12) PROP/5 radní Matoušová
54 Darování pozemků dotčených tělesy komunikací I. třídy - úsek Domažlická tř. (10) PROP/6 radní Matoušová
55 Darování pozemků dotčených tělesy komunikací I. třídy - úsek Rokycanská (11) PROP/7 radní Matoušová
56 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dobřany v souvislosti s výstavbou mezinárodní cyklostezky. (8) PROP/8 radní Matoušová
57 Prodej částí pozemků p.č. 149/3 a p.č. 1626/304, oba k.ú. Bolevec (15) PROP/9 radní Matoušová
58 Nakládání s pozemky p.č. 3171/4 v k.ú. Bolevec a p.č. 262/2 v k.ú. Božkov (13) PROP/10 radní Matoušová
59 Městské soutěže na prodej nemovitých věcí na adrese Koperníkova 29, Koperníkova 33, Rubešova 10 (3) PROP/11 radní Matoušová
60 Prodej nemovitých věcí na adrese Jezná 13 (11) PROP/12 radní Matoušová
61 Přímý prodej nemovitých věcí na adrese Radyňská 32, Plzeň (13) PROP/13 radní Matoušová
62 Prodej nemovité věci na adrese Husova 39 z majetku města formou elektronické aukce (4) PROP/14 radní Matoušová
63 Změna Řádu městské soutěže (6) PROP/15 radní Matoušová
64 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 1558 v k.ú. Plzeň pro Český svaz žen, o.s. (12) EVID/1 radní Matoušová
65 Darování movitého majetku užívaného Občanským sdružením Ulice - Agentura terénní sociální práce z majetku města Plzně (7) EVID/2 radní Matoušová
66 Darování výpočetní techniky z majetku města Plzně neziskové organizaci Dobrovolnické Regionální Agentuře DoRA - Plzeň (6) EVID/3 radní Matoušová
67 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
68 Přehled jednotlivých úseků silnice I/20 (7) MAJ/2 radní Matoušová
69 Zpráva o stavu Městského komunikačního okruhu v Plzni – západní a severozápadní část (2) OI/3 nám. Rund
70 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - listopad 2013 (1) ORG/2 Ing. Karhan
71 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - prosinec 2013 (1) ORG/3 Ing. Karhan
72 Petice nájemců bytů na adrese Spojovací 3, 5, 7, 9 (2) ORG/4 Ing. Karhan
73 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 4. 12. 2013 (1) VZVZ/1 pí Dolejšová
74 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 8. 1. 2014 (1) VZVZ/2 pí Dolejšová
75 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Ženíšek
75a Zpráva ve věci procesu projednání nového ÚPMP a procesu pořizování mimořádné změny ÚPMP (kasárna Slovany) (2) STAV/2 nám. Rund
76 Různé (0)