Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 41.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 13.03.2014 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Volba náměstka primátora města Plzně pro oblast technickou (0)
3 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 30. 1. 2014 - 12. 3. 2014 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
4 Aktuální stav projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 (1) PRIM/2 p. primátor
5 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/3 p. primátor
6 Schválení Sml. o podm.poskyt.dotace z ROP NUTS II JZ na realizaci projektu „Div.terasy-úprava JZ části sad.okruhu histor. jádra MP“. (4) ÚKEP/1 p. primátor
7 Schválení Sml. o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II JZ na real. projektu „Lochotínský park“. (5) ÚKEP/2 p. primátor
8 Uzavření Dodatku č. 3 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace v rámci OPPI - Výzva II (neveřejná podpora), pro projekt „PVTP II“ (3) ÚKEP/3 p. primátor
9 Schválení Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II JZ na realizaci projektu „4x4 Cultural Factory Světovar“. (4) ÚKEP/4 p. primátor
10 Schválení Sml. o podmínkách poskyt. dotace z ROP NUTS II JZ na realizaci projektu „Archiv Světovar“. (4) ÚKEP/5 p. primátor
11 Žádost o dot. z ROP NUTS II JZ na projekt „Revitalizace ul. sítě histor.centra m. Plzně, část I. - Riegrova, Dominikánská“. (4) ÚKEP/6 p. primátor
12 Žádost o dotaci z ROP NUTS II JZ na projekt „Revitalizace ul. sítě histor. centra m.Plzně, část Rekonstrukce TT Pražská – U Zvonu“. (3) ÚKEP/7 p. primátor
13 Žádost o dotaci na projekt “Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru“ z ROP NUTS II Jihozápad. (2) ÚKEP/8 p. primátor
14 Požadavek zhotovitele na uhrazení víceprací při realizaci stavby Divadlo Jízdecká a prodloužení termínů (materiál přijde na stůl) (22) PRIM+NámZ/1 p. primátor, nám. Zrzavecký
14a Technologie parkovacího systému objektu SO 002 Parkovací dům stavby „Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká“ (3) PRIM+NámZ/2 p. primátor, nám. Zrzavecký
15 Organizace provozu na Americké třídě po skončení rekonstrukce Wilsonova mostu (12) PRIM+NámS/4 p. primátor, nám. Šimák
16 Záměr uspořádání architektonicko-urbanistické soutěže pro lokalitu náměstí Emila Škody (3) KŘTÚ/1 p. primátor
17 Uzavření sml. o bud. sml. o zříz. služebnosti inž. sítě mezi městem Plzeň a SŽDC - p.č. 1853/2, 1890/3 k.ú. Litice u Plzně (8) ORP/1 p. primátor
18 Uzavření sml. o zříz. služebnosti inž. sítě mezi městem Plzeň, SŽDC a VODÁRNOU PLZEŇ, a.s. - p.č. 1389/136 k.ú. Božkov (8) ORP/2 p. primátor
19 Uzavření sml. o bud. sml. o zříz. služeb. inž. sítě mezi Plzní, ČD, a.s. a SŽDC - p.č. 5601/1 k.ú. Plzeň, p.č. 5601/6 k.ú. Plzeň 4 (9) ORP/3 p. primátor
20 Uzavření sml. o bud. sml. o zříz. služeb. inž. sítě mezi Plzní, ČD, a.s. a SŽDC - p.č. 5601/1 k.ú. Plzeň (9) ORP/4 p. primátor
21 Odsouhlasení záměru zadat veřejnou zakázku "Památník generála Pattona" výzvou jedinému dodavateli (8) OI/1 p. primátor
22 Použití volných prostředků FRR MP na úhradu udělené pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (5) OI+ŘEÚ/2 p. primátor,nám. Zrzavecký
23 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 2. 1. 2014 do 12. 2. 2014 (2) KV/1 Mgr. Ženíšek
24 Obsazení 3 pozic dozorčí rady organizace TOTEM–regionální dobrovolnické centrum, IČ 69966303, se sídlem Kaznějovská 51, Plzeň. (7) NámZ/1 nám. Zrzavecký
25 Přeměna listinných akcií společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. na zaknihované akcie (3) NámZ+PRIM/2 nám. Zrzavecký, p. primátor
26 Postup orgánů města reagujícího na výsledek místního referenda (4) NámZ/3 nám. Zrzavecký
27 Úprava rozpočtu města v návaznosti na schválenou výši souhrnného dotačního vztahu v rámci zákona o státním rozpočtu ČR (7) ŘEÚ/1 nám. Zrzavecký
28 Schválení přebytků hospodaření jednotlivých městských obvodů za rok 2013 (6) ŘEÚ/2 nám. Zrzavecký
29 Odstoupení z funkce člena představenstva společnosti PMDP, a.s. a návrh na volbu nového člena (4) FIN/1 nám. Zrzavecký
30 Prezentace postupu stavebních prací při rekonstrukcích komunikací v historickém jádru města Plzně v roce 2014 - začátek ve 14.00 hodin (0)
31 Udělení výjimky pro zadání specializované veřejné zakázky na podporu aplikace e-spis (5) KŘTÚ/13 nám. Šimák
32 Rozpočtové opatření rozpočtů KŘTÚ - SVSMP (5) KŘTÚ/14 nám. Šimák
33 Prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu podání žádosti o vydání SP na stavbu TDI vyplývající z NS č. 2011/004881/NS (T.G., a.s.) (8) KŘTÚ/15 nám. Šimák
34 Žádost o finanční podporu z IOP pro oblast informačních a komunikačních technologií (ICT) města (2) KŘTÚ+FIN/16 nám. Šimák, nám. Zrzavecký
35 Prominutí poplatků z prodlení – Lehký Jiří (4) BYT/1 nám. Šimák
36 Uzavření dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Evou Horváthovou a Jiřím Kořínkem na dobu delší než 18 měsíců (5) BYT/2 nám. Šimák
37 Provedení rozpočtového opatření v rozpočtu Plzeň-TURISMUS, p.o. a Odboru propagace a marketingu MMP (2) ŘÚSO/1 nám. Herinková
38 Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu uměleckých a kulturních projektů pro rok 2014 jednotlivým žadatelům (6) OK/1 nám. Herinková
39 Podání žádosti města Plzeň jako pořadatele festivalu Smetanovské dny o členství v Asociaci hudebních festivalů ČR (4) OK/2 nám. Herinková
40 Poskytnutí dotace na restaurování uličního průčelí domu nám. Míru 3 v Plzni (5) OPP/1 nám. Herinková
41 Poskytnutí dotace na obnovu omítek jižní strany kostela sv.Petra a Pavla v Liticích (5) OPP/2 nám. Herinková
42 Poskytnutí dotace na opravu oken v 1. NP uličního průčelí domu Sedláčkova 9 v Plzni (5) OPP/3 nám. Herinková
43 Poskytnutí dotace na statické zajištění krovu a stropu kostela sboru Karla Farského v Plzni (5) OPP/4 nám. Herinková
44 Poskytnutí dotace na opravu střechy kostela Panny Marie Růžencové v Plzni (5) OPP/5 nám. Herinková
45 Poskytnutí dotace na restaurování portálu v bráně usedlosti Lochotínská 26 v Plzni (5) OPP/6 nám. Herinková
46 Prohlášení hrobu s uloženými ostatky MUDr. Viléma Šela za čestný hrob města Plzně (8) ŘÚSO/2 radní Kuthan
47 Rozpočtové opatření v rozpočtu BEZP MMP (2) BEZP/1 radní Houdek
48 Plán prevence kriminality města Plzně 2014 -2015 (6) BEZP/2 radní Houdek
49 Městská soutěž na prodej volného bytu č. 9, Dlouhá 4, a bytů obsazených uživateli č. 4, Masarykova 89, a č. 1,Křimická 15. (6) PROP/1 radní Matoušová
50 Prodej volného nebytového prostoru č. 1062/22 na adrese Revoluční č. or. 5 v Plzni. (12) PROP/2 radní Matoušová
51 Prodej pozemků zbytkových ploch - k.ú. Lobzy (16) PROP/3 radní Matoušová
52 Prodej ideálního podílu o velikosti ½ k pozemku parc.č. 892/2, k.ú. Újezd (14) PROP/4 radní Matoušová
53 Prodej pozemků p.č. 2556/9,12, 5671/4 k.ú. Plzeň (15) PROP/5 radní Matoušová
54 Prodej pozemků p.č.st.2920-22,2924-25,2930 a pozemků p.č.1981/174,217-222 k.ú. Litice u Plzně, lokalita Dubová Hora (15) PROP/6 radní Matoušová
55 Prodej pozemků p.č.st. 411/1 a p.č.391/22 k.ú. Smědčice (13) PROP/7 radní Matoušová
56 Prodej pozemků p.č. 2570, 2429, k.ú. Valcha - SD sped s.r.o. (12) PROP/8 radní Matoušová
57 Prodej pozemku parc.č. 1307, k.ú. Hradiště u Plzně (16) PROP/9 radní Matoušová
58 Změna usnesení ZMP č. 207/2013 (13) PROP/10 radní Matoušová
59 Nakládání s pozemkem p.č. 8528, k.ú. Plzeň (12) PROP/11 radní Matoušová
60 Prodej nemovitých věcí na adrese Tylova 12 v Plzni PMDP a.s. (14) PROP/12 radní Matoušová
61 Městské soutěže na prodej nemovitých věcí na adrese Jagellonská 12, Veleslavínova 10, Hřímalého 23, Riegrova 22, Tylova 38. (5) PROP/13 radní Matoušová
62 Negativní stanoviska ORP MMP k nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví města (29) PROP/14 radní Matoušová
63 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p.č. 724/73, 724/74 a 1342/5 v k.ú. Božkov (13) EVID/1 radní Matoušová
64 Darování výpočetní techniky z majetku města Plzně, Českému svazu včelařů o.s. (6) EVID/2 radní Matoušová
65 Darování plastových sedaček demontovaných v rámci rekonstrukce stadionu ve Štruncových sadech (10) EVID/3 radní Matoušová
66 Výkup části pozemku p.č. 186/36 v k.ú. Litice u Plzně do majetku města Plzně. (9) MAJ/1 radní Matoušová
67 Změna usnesení ZMP č. 578 ze dne 21. 11. 2013 (6) MAJ/2 radní Matoušová
68 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS - „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od Ing. Petka. (6) MAJ/3 radní Matoušová
69 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS - „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od pí Petkové. (7) MAJ/4 radní Matoušová
70 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku p.č. 451/24 v k.ú. Radobyčice pro IA - VPS - „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice”. (8) MAJ/5 radní Matoušová
71 Uzavření dodatků ke smlouvám o smlouvách budoucích kupních se spol. Business Center Olympia s. r. o. (8) MAJ/6 radní Matoušová
72 Odkoupení id. spoluvlastnických podílů pozemku p.č. 985/1 k.ú. Plzeň od fyzických osob (11) MAJ/7 radní Matoušová
73 Úplatný převod pozemku parc. č. 12215/16 k.ú. Plzeň z vlastnictví ČR–ÚZSVM, do majetku města. (9) MAJ/8 radní Matoušová
74 BÚP parc. č. 817/7 a parc. 817/8 oba k. ú. Lhota u Dobřan z vlastnictví ČR–ÚZSVM,do majetku města. (8) MAJ/9 radní Matoušová
75 BÚP p.č. 8230/5,p.č. 10385/7 a p.č. 10385/6 v k. ú. Plzeň z vlastnictví ČR–ÚZSVM,do majetku města Plzně. (8) MAJ/10 radní Matoušová
76 BÚP podílu státu na pozemcích v k.ú. Radobyčice a v k.ú. Valcha z vlast.ČR–ÚZSVM, do majetku města. (8) MAJ/11 radní Matoušová
77 Výkup p.č.3203/26 a p.č. 3203/27 oba k.ú. Bolevec z vlastnictví ČR-SŽDC, do majetku města. (9) MAJ/12 radní Matoušová
78 Uzavření kupní smlouvy s pí. Suchou a pí. Tafatovou po dokončení stavby "Rekonstrukce komunikace K Hrádku v Plzni". (5) MAJ/13 radní Matoušová
79 Získání pozemku parc.č. 11148/3 v k.ú. Plzeň do majetku města Plzně pro VPS K55 "Retenční nádrž Vinice". (7) MAJ/14 radní Matoušová
80 Uzavření dodatků ke SoBS – prodloužení termínu na uzavření konečných smluv – investor Terra Estates, s.r.o. – „BD, Divadelní ul“. (9) MAJ/15 radní Matoušová
81 Poskytnutí dotací z grantového programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání (6) OŠMT/1 radní Rottová
82 Žádost MOTÝL, o.s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „S MOTÝLem do přírody“. (6) KŽP/1 radní Rottová
83 Žádost Gymnázia Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Úprava zahradní plochy“. (6) KŽP/2 radní Rottová
84 Žádost ZOO a BZ MP, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Zavedení třídění odpadu v areálu ZOO a BZ MP“. (5) KŽP/3 radní Rottová
85 Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni. (7) KŽP/4 radní Rottová
86 Žádost TJ Sokol Plzeň – Nová Hospoda, o.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Odborné ošetření stromů a obnova zeleně“. (6) KŽP/5 radní Rottová
87 Žádost Hany Voděrové, Kaznějovská 52, Plzeň, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Prestižní časopis Vítaný host 2014-2015“. (6) KŽP/6 radní Rottová
88 Žádost MMP, OŽP, o poskytnutí finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Screeningový monitoring řeky Úhlavy“. (5) KŽP/7 radní Rottová
89 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
90 Financování jednotlivých akcí zařazených v materiálu Priority vodohospodářských staveb města Plzně (4) OSI/1 p. primátor
91 Informace o evidovaných dražbách a výběrových řízeních za rok 2013 (3) MAJ+PROP/16 radní Matoušová
92 Zpráva o stavu a čerpání rozpočtu OI MMP k 31. 12. 2013 (2) OI+ŘEÚ/3 Ing. Kaucký
93 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - leden 2014 (1) ORG/2 Ing. Karhan
94 Termíny konání Rad a Zastupitelstev města Plzně v roce 2014 - upravené (2) ORG/3 Ing. Karhan
95 Dopis Ing. Procházky ve věci nesouhlasu s výší kupní ceny za prodej částí pozemků p.č.101/3 a 103/11, k.ú. Újezd (2) ORG/4 Ing. Karhan
96 Provozování vodohospodářské infrastruktury města Plzně od 1. 1. 2016 dle kombinovaného modelu (1) ÚKEP/9 Ing. Beneš
97 Přehled obsazenosti PD Rychtářka za IV. čtvrtletí 2013 a Zpráva o městském parkovacím systému za II. pololetí 2013 (3) KŘTÚ/11 nám. Šimák
98 Informace o průběhu zakázky č. 51-8/40/2013 „Výměna kolejnic na TT Slovanská alej“ (1) KŘTÚ/12 nám. Šimák
99 Informace o oprávněnosti vymáhání nákladů za odtah vozidla (3) KŘTÚ/17 nám. Šimák
100 Systematická pomoc potřebným realizovaná prostřednictvím OSS MMP (1) OSS/1 Mgr. Hynková
101 Aktuální stav na území bývalé skládce Ledce (1) OŽP/1 radní Rottová
102 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 5. 2. 2014 (1) VZVZ/1 pí Dolejšová
103 Zpráva o činnosti VZVZ ZMP a tabulka ukončených akcí za II. pololetí 2013 (2) VZVZ/2 pí Dolejšová
104 Zápis z mimořádného jednání VZVZ ZMP ze dne 19.2.2014 (1) VZVZ/3 pí. Dolejšová
105 Zpráva o činnosti KV ZMP (podklady přijdou na stůl) (2) KV/2 Mgr. Ženíšek
106 Různé (0)