Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 42.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 24.04.2014 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 13. 3. 2014 - 23. 4. 2014 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Aktuální stav projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 (2) PRIM/2 p. primátor
4 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/3 p. primátor
5 Roční zpráva o postupu realizace IPRM a uzavření dodatku č. 5 k IPRM PEHMK (5) ÚKEP/1 p. primátor
6 Poskytnutí finančních dotací na základě žádostí projednaných v Komisi pro partnerská města a evropské záležitosti RMP (2) KPMEZ/1 p. primátor
7 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 13. 2. 2014 do 26. 3. 2014 (2) KV/1 Mgr. Ženíšek
7a Rezignace na člena Finančního výboru ZMP a jmenování nového člena Finančního výboru ZMP (5) KV/3 Mgr. Ženíšek
8 Návrh na volbu členů představenstva a dozorčí rady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. (3) NámZ/1 nám. Zrzavecký
9 Informativní zpráva - postup orgánů města reagujícího na výsledek místního referenda (2) NámZ/2 nám. Zrzavecký
9a Odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti PMDP, a.s. a návrh na volbu nového člena (4) NámZ/3 nám. Zrzavecký
9b Odstoupení z funkce člena představenstva společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a návrh na volbu nového člena (4) NámZ/4 nám. Zrzavecký
9c Rezignace a návrh na volbu člena Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP (3) NámZ/5 nám. Zrzavecký
10 Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení rozpočtu MMP za rok 2013 (10) ŘEÚ/1 nám. Zrzavecký
11 Souhrnné rozpočtové opatření a částečná úprava rozpočtového výhledu 2015 (11) ŘEÚ/2 nám. Zrzavecký
12 Přijetí dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně–právní ochrany dětí (3) FIN/1 nám. Zrzavecký
13 Žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt Zateplení 23. MŠ Topolová 3, Plzeň (3) FIN/2 nám. Zrzavecký
14 Program a scénář jednání řádné valné hromady společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (9) FIN/3 nám. Zrzavecký
15 Schválení dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s pí Alžbětou Harangovou (5) BYT/1 nám. Šimák
16 Změny termínu realizace objektu SO 002 Parkovací dům stavby "Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká". (5) TN/1 nám. Šindelář
17 Změny rozsahu díla o vícepráce a méněpráce, tomu odpovídající snížení ceny za dílo "Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká". (9) TN/2 nám. Šindelář
17a Rezignace zástupce města ve výboru DSO Skládka odpadů Chotíkov a jmenování nového zástupce (4) TN/4 nám. Šindelář
18 Odsouhlasení záměru zadat veřejnou zakázku „Památník generála Pattona“ výzvou jedinému dodavateli (9) OI/1 nám. Šindelář
19 Dohoda o partnerství „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská“ mezi Plzeňským krajem a statutárním městem Plzní (4) OI/2 nám. Šindelář
20 Zrušení usnesení „Rekonstrukce Borská s křižovatkou Belánka v Plzni – II. et.“ (3) OI/3 nám. Šindelář
21 Uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Dostavba kanalizace Plzeň - Litice“ (3) OI/4 nám. Šindelář
22 Uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Dostavba útulku pro zvířata v nouzi“ (3) OI/5 nám. Šindelář
23 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Plzeňskou teplárenskou, a.s. – Komenského 4 (6) ORP/1 nám. Šindelář
24 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Plzeňskou teplárenskou, a.s. – Elišky Krásnohorské 1080/12a (6) ORP/2 nám. Šindelář
25 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Plzeňskou teplárenskou, a.s. – Sokolovská 141a (6) ORP/3 nám. Šindelář
26 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Plzeňskou teplárenskou, a.s. – Komenského 45 (6) ORP/4 nám. Šindelář
27 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Plzeňskou teplárenskou, a.s. – Turistická 10 (6) ORP/5 nám. Šindelář
28 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Plzeňskou teplárenskou, a.s. – Brněnská 14 (6) ORP/6 nám. Šindelář
29 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Plzeňskou teplárenskou, a.s. – Brněnská 34 (6) ORP/7 nám. Šindelář
30 Uzavř. sml. o bud. sml. o zříz. služeb. inž. sítě mezi statutárním městem Plzeň a Lesy ČR, s.p. - parc. č. 1823/3, k.ú. Valcha. (8) ORP/8 nám. Šindelář
31 Uzavř. sml. o bud. sml. o zříz. služeb. inž. sítě mezi statutárním městem Plzeň a paní Emilií Račkovou - parc. č. 2337/1, k.ú. Valcha. (8) ORP/9 nám. Šindelář
32 Návrh na zrušení Nadačního fondu pro kulturní aktivity občanů města Plzně (IČ 25229591) (4) OK/1 nám. Herinková
33 Poskytnutí dotace na opravu roubené části domu Bolevecká náves 14 v Plzni (5) OPP/1 nám. Herinková
34 Poskytnutí dotace na opravu střechy chlévů usedlosti Koterovská náves 1 v Plzni (5) OPP/2 nám. Herinková
35 Poskytnutí dotace na opravu děleného okna Frišovy vily B. Němcové 9 v Plzni (5) OPP/3 nám. Herinková
36 Poskytnutí dotace na opravu vestavěného nábytku v salonu domu Husova 58 v Plzni (5) OPP/4 nám. Herinková
37 Poskytnutí dotace na opravu vnějších omítek lodi kostela sv. Jiří v Plzni Malesicích (5) OPP/5 nám. Herinková
38 Poskytnutí dotace na opravu střechy domu Bezručova 34 v Plzni (5) OPP/6 nám. Herinková
39 Poskytnutí dotace na restaurování obkladů a dlažeb v hale objektu polikliniky Denisovo nábř. 4 v Plzni (5) OPP/7 nám. Herinková
40 Poskytnutí dotace na opravu střechy venkovské usedlosti Veská 22 v Plzni (5) OPP/8 nám. Herinková
41 Poskytnutí dotací z oblasti prevence kriminality (15) BEZP/1 radní Houdek
42 Poskytnutí dotací z oblasti protidrogové prevence (6) BEZP/2 radní Houdek
43 Novela obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 ve znění vyhlášky č. 5/2013 regulující hazard na území města Plzně. (25) BEZP/3 radní Houdek
43a Novela obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 ve znění vyhlášky č. 5/2013 regulující hazard na území města Plzně (22) BEZP/5 radní Houdek
43b Novela obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 ve znění vyhlášky č. 5/2013 regulující hazard na území města Plzně (11) BEZP/6 radní Houdek
44 Žádost o přijetí usnesení o vydání obecně závazné vyhlášky regulující hazard na území města Plzně s tzv. nulovou tolerancí (3) RadH/1 radní Houdek
45 Akční plán na rok 2014 Protidrogového plánu města Plzně na období 2013 - 2015 (5) BEZP/4 radní Houdek
46 Poskytnutí finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje v roce 2014 (4) OKŘ/1 radní Houdek
47 Poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje na nákup automobilní techniky (4) OKŘ/2 radní Houdek
48 Žádost MO Plzeň 2 - Slovany o uvolnění fin. prostř. z FŽP m.Plzně na projekt „2. etapa vyčištění náhonu na Božkovském ostrovu“ (4) RadR/1 radní Rottová
49 Poskytnutí dotací do oblasti sportu a tělovýchovy včetně podpory handicapovaných sportovců (6) OŠMT/1 radní Rottová
50 Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu výchovy, vzdělávání a mimoškolních aktivit dětí a mládeže (6) OŠMT/2 radní Rottová
51 Žádost MO Plzeň 3 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Revitalizace zeleně před Komerční bankou“. (5) KŽP/1 radní Rottová
52 Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (7) OSS/1 radní Kuthan
53 Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (38) OSS/2 radní Kuthan
54 Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (23) OSS/3 radní Kuthan
55 Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu OSS MMP (9) OSS/4 radní Kuthan
56 Poskytnutí finančních darů z rozpočtu OSS MMP (8) OSS/5 radní Kuthan
57 Změna schválené dotace v rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2014 - Asociace pro pomoc handicapovaným dětem (3) OSS/6 radní Kuthan
58 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 1909/3 v k.ú. Černice (12) EVID/1 radní Matoušová
59 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 1382/5, p.č. 3033/5 a p.č. 1366/14 v k.ú. Bolevec (13) EVID/2 radní Matoušová
60 Městská soutěž na prodej volných bytů - Toužimská 7, byt č. 23, a Tichá 13, byt č. 1, a bytu obs. uživatelem - Prvomájová 58, byt č. 1 (6) PROP/1 radní Matoušová
61 Prodej nově vzniklých pozemků p.č. 1037/35, 1037/36, 1037/38 a 1037/39, vše v k.ú. Valcha (14) PROP/2 radní Matoušová
62 Prodej pozemku p.č. 687/64 v k.ú. Lobzy (12) PROP/3 radní Matoušová
63 Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 14430/249 v k.ú. Plzeň (14) PROP/4 radní Matoušová
64 Prodej nově vzniklého pozemku parc.č. 10427/4, k.ú. Plzeň. (13) PROP/5 radní Matoušová
65 Prodej nově vzniklého pozemku parc.č. 11610/188, k.ú. Plzeň (14) PROP/6 radní Matoušová
66 Prodej pozemků p.č. st. 2935 a p.č. 1981/206, k.ú. Litice u Plzně, za účelem konečného vypořádání (12) PROP/7 radní Matoušová
67 Prodej pozemku p.č. 1981/185, k.ú. Litice u Plzně, za účelem konečného vypořádání (12) PROP/8 radní Matoušová
68 Prodej pozemků p.č. 1337/2 a 1263/2, oba v k.ú. Dýšina (12) PROP/9 radní Matoušová
69 Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 8135/67, k.ú. Plzeň (14) PROP/10 radní Matoušová
70 Změna usnesení ZMP č. 477 ze dne 10. 10. 2013 (12) PROP/11 radní Matoušová
71 Změna usnesení ZMP č. 209 ze dne 25.4.2013 (6) PROP/12 radní Matoušová
72 Prodej nemovité věci na adrese náměstí T. G. Masaryka 3 v Plzni (13) PROP/13 radní Matoušová
73 Prodej nemovité věci na adrese V Lomech 13, č.p. 1164, včetně pozemku parc.č. 1366/2, k.ú. Bolevec. (13) PROP/14 radní Matoušová
74 Bezúplatný převod pozemku parc.č. st. 369, jehož součástí je stavba bez čp/če, k.ú. Javorná na Šumavě (11) PROP/15 radní Matoušová
75 Městské soutěže na prodej nemovitostí na adrese Úslavská 16, Rubešova 15, U Seřadiště 219, Rumburská 4, Řepná 3 (3) PROP/16 radní Matoušová
76 Prominutí pokut, nevyužití práva města odstoupit od SoBSK a rozhodnutí o nakládání s p.p.č.1609/60 a 1609/90 k.ú. Bolevec (16) PROP+KŘTÚ/17 radní Matoušová, nám. Šimák
77 Zrušení částí usnesení ZMP č. 410/2002 ve věci uzavření konečné směnné smlouvy s 3 fyzickými osobami (6) MAJ/1 radní Matoušová
78 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS - „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od manželů Výškových. (7) MAJ/2 radní Matoušová
79 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků parc. č. 242/5 a 242/7 v k.ú. Radobyčice od MUDr. Mlejnské (10) MAJ/3 radní Matoušová
80 Výkup pozemků v lokalitě obytný soubor Háj B, k.ú. Červený Hrádek u Plzně, manželé Rybářovi (10) MAJ/4 radní Matoušová
81 Výkup pozemků v lokalitě obytný soubor Háj B, k.ú. Červený Hrádek u Plzně, Daria Jankových (10) MAJ/5 radní Matoušová
82 Výkup pozemků v lokalitě obytný soubor Háj v Plzni, k.ú. Červený Hrádek u Plzně, manželé Kratochvílovi (11) MAJ/6 radní Matoušová
83 Výkup pozemků v lokalitě obytný soubor Stráň v k.ú. Újezd, paní Marie Krchovová (9) MAJ/7 radní Matoušová
84 Zřízení služebností umístění VHI ve prospěch města Plzně v lokalitě Obytný soubor Háj B v k.ú. Červený Hrádek u Plzně (11) MAJ/8 radní Matoušová
85 Vyjádření záměru města Plzně k uzavření konečných smluv v k.ú. Malesice, NEMO-GARANT, s.r.o. a Roman Němeček (14) MAJ/9 radní Matoušová
86 Směna pozemků v k.ú. Bukovec a Druztová a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Plzní a p. Karlem Dvořákem (14) MAJ/10 radní Matoušová
87 Bezúplat. převod 1/16 na parc.č. 879/13 a 915, k.ú. Valcha od ČR – Úřad pro zastup. státu ve věcech majetkových, do majetku města (10) MAJ/11 radní Matoušová
88 Směna pozemků v k.ú. Starý Plzenec mezi městem Plzeň a Ing. Václavem Pechem (10) MAJ/12 radní Matoušová
89 Odkoupení pozemků v k.ú. Plzeň, Skvrňany a Doudlevce od společnosti ŠKODA INVESTMENT, a.s. (11) MAJ/13 radní Matoušová
90 Odkoupení pozemku p.č. 1916/3, k.ú. Bolevec, od p. Václava Salcmana (11) MAJ/14 radní Matoušová
91 Bezúplatný převod pozemku p.č. 2375 k.ú. Bolevec z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad (10) MAJ/15 radní Matoušová
92 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na TDI v souvislosti se stavbou „PLZEŇ – VINIČNÉ TERASY RODINNÉ DOMY“ – paní Radlingerová (10) MAJ/16 radní Matoušová
93 Konečné majetkoprávní vypořádání se společností WEBSTER INVEST, uzavřený investiční fond, a.s. - převod chodníku v k.ú. Bručná (9) MAJ/17 radní Matoušová
94 Uzavření SoSB kupních v rámci stavby "VGP Park Plzeň - Bručná II." a kupní smlouvy na podíl na pozemku v k.ú. Bručná s VGP CZ VIII., a.s. (8) MAJ/18 radní Matoušová
95 Uzavření SoSB kupní v rámci stavby příjezdové komunikace v k.ú. Dolní Vlkýš se společností pozemky Dolní Vlkýš, s.r.o. (8) MAJ/19 radní Matoušová
96 Směna pozemků v k.ú. Bukovec – pí MUDr. Jana Pavlíčková, p. Libor Pavlíček (10) MAJ/20 radní Matoušová
97 Výkup pozemků po dokončení stavby „Silnice I/20 K Dráze – Jasmínová“ (9) MAJ/21 radní Matoušová
98 Záměr města k majetkopráv. vypořádání „Bytové domy – Plzeň, Malostranská ul. I. a II. etapa“, spol. CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. (13) MAJ/22 radní Matoušová
99 Uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí směnné a darovací (prodloužení termínu uzavření konečných smluv) - TJ SLOVAN Spoje Plzeň (7) MAJ/23 radní Matoušová
100 Majetkopráv. vypořádání - spol. Valcha Property Development a.s. „Obytná zóna Plzeň – Valcha“ 1. fáze I. et. a SOSB 2. fáze I. et. (11) MAJ/24 radní Matoušová
101 Uzavření konečné směnné smlouvy na pozemky v k.ú. Valcha mezi městem Plzeň a TJ Sokol Plzeň – Valcha (10) MAJ/25 radní Matoušová
102 Uzavř. sml. o zříz. služeb. inž. sítí mezi městem Plzeň, FOCUS INVEST, uzavřený investiční fond, a.s. a Valcha Property Development a.s. (9) ORP/10 nám. Šindelář
103 Uzavř. sml. o zříz. služeb. inž. sítě mezi statutárním městem Plzeň, panem Janem Šikem a Valcha Property Development a.s. (7) ORP/11 nám. Šindelář
104 Uzavř. sml. o zříz. služeb. inž. sítí mezi statutárním městem Plzeň, Lesy České republiky, s.p. a Valcha Property Development a.s. (8) ORP/12 nám. Šindelář
105 Uzavř. sml. o zříz. služeb. inž. sítě mezi statutárním městem Plzeň, manželi Kemrovými a Valcha Property Development a.s. (7) ORP/13 nám. Šindelář
106 Uzavř. sml. o zříz. služeb. inž. sítí mezi městem Plzeň, Valcha Property Development a.s. a vlastníkem poz. parc. č. 2429/88, k.ú. Valcha. (9) ORP/14 nám. Šindelář
107 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi statutárním městem Plzeň a Valcha Property Development a.s. (7) ORP/15 nám. Šindelář
108 Uzavř. sml. o zříz. služeb. inž. sítí mezi městem Plzeň, SÚSPK a Valcha Property Development a.s. (8) ORP/16 nám. Šindelář
109 Uzavř. sml. o zříz. služeb. inž. sítě mezi statutárním městem Plzeň, Povodím Vltavy, státní podnik a Valcha Property Development a.s. (7) ORP/17 nám. Šindelář
110 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
111 Nová divadelní budova v Plzni (2) TN/3 nám. Šindelář
112 Zdroje požární vody na území města Plzně za rok 2013 (2) OSI/1 nám. Šindelář
113 Plnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v roce 2013 (2) OSI+ŘEÚ/2 nám.Šindelář
114 Stav městského nemovitého majetku (1) EVID/3 radní Matoušová
115 Archiv Světovar, 4x4 Cultural Factory Světovar (5) OI/7 nám. Šindelář
116 Čerpání rozpočtu OI MMP k 31. 3. 2014 (3) OI+ŘEÚ/6 Ing. Kaucký, Ing. Kuglerová
117 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - únor 2014 (1) ORG/2 Ing. Karhan
118 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - březen 2014 (1) ORG/3 Ing. Karhan
119 Plnění Programu rozvoje města Plzně za rok 2013 (1) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
120 Činnosti Nadačního fondu Zelený poklad v roce 2013. (2) OŽP/1 Bc. Svobodová
121 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 5. 3. 2014 (1) VZVZ/1 pí Dolejšová
122 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 2. 4. 2014 (1) VZVZ/2 pí Dolejšová
123 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Ženíšek
123a Námitka OS PRSKINK k záměru města uzavřít dodatek č. 4 k náj. smlouvě na pronájem částí pozemků p.č. 1609/60 a 1609/90, k.ú. Bolevec (1) ORG/4 Ing. Karhan
124 Různé (0)