Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 44.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 12.06.2014 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 24. 4. 2014 - 11. 6. 2014 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Aktuální stav projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 a společnosti Plzeň 2015, o.p.s. (1) PRIM/2 p. primátor
4 Odměny pro členy výborů ZMP za I. pololetí 2014 (2) PRIM/3 p. primátor
5 Poskytnutí finanční dotace České sekci International College of Surgeons, o.s. na zabezpečení Jubilejního světového kongresu ICS (3) RA/1 p. primátor
6 Poskytnutí finanční dotace POST BELLUM, o.p.s. na částečnou úhradu nákladů na realizaci vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů (5) RA/2 p. primátor
7 Schválení Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II JZ na realizaci projektu „Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru (6) ÚKEP/1 p. primátor
8 Uzavření Dodatku č. 2 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace - "Rozvoj Plzeňského VTP – výstavba PVTP III a rozvoj PVTP II" (3) ÚKEP/2 p. primátor
9 Dopad změny daňové legislativy na zajištění způsobu provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Plzně po roce 2015 (2) ÚKEP/3 p. primátor
10 Smlouva o podm. poskytnutí dotace z ROP NUTS II JZ - „Revital. uliční sítě hist. centra města Plzně, rekonstr. TT Pražská – U Zvonu“ (4) ÚKEP/4 p. primátor
11 Smlouva o podm. poskyt. dotace z ROP NUTS II JZ - „Revital. uliční sítě hist. centra města Plzně – část I. – Riegrova, Dominikánská“ (4) ÚKEP/5 p. primátor
12 Zařazení akce „Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí KP - ÚKEP (4) ÚKEP/6 p. primátor
13 Poskytnutí finančních dotací na základě žádostí projednaných v Komisi pro partnerská města a evropské záležitosti (KPMEZ) (2) KPMEZ/1 p. primátor
14 Rozpočtové opatření, spočívající v přesunu finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu Odboru vnitřní správy MMP 2014 (4) VNITŘ/1 p. primátor
15 Výstavba nové technické základny pro PMDP, a.s. dle podmínek Smlouvy o poskytování oprav, údržby a odstavu vozidel a disponibilita (2) KŘTÚ/15 nám. Šimák
16 Dopr. základna PMDP - udělení souhlasu představenstvem PMDP s vyhrazeným refinancováním v důsledku uzavření Finanční dokumentace (6) KŘTÚ/17 nám. Šimák
17 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 27. 3. 2014 do 7. 5. 2014 (2) KV/1 Mgr. Ženíšek
18 Jmenování velitele Městské policie Plzeň (materiál přijde na stůl) (3) RadH/1 radní Houdek
18a Výkon úkolů str. MMP vypl. ze zákona č. 553/1991 Sb. o OP na území města Dobřany na základě uzavřené veřejnoprávní sml. (7) RadH/2 radní Houdek
19 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu BEZP MMP pro rok 2014 organizaci Ponton (5) BEZP/1 radní Houdek
20 Podání žádosti o dotaci v rámci 2. kola Programu prevence kriminality na rok 2014 (5) BEZP/2 radní Houdek
21 Postup orgánů města reagujícího na výsledek místního referenda (1) NámZ/1 nám. Zrzavecký
22 Projednání Závěrečného účtu města Plzně za rok 2013 (8) ŘEÚ/1 nám. Zrzavecký
23 Uzavření Finanční smlouvy s Evropskou investiční bankou - úvěrový rámec 650 mil. Kč (7) ŘEÚ/2 nám. Zrzavecký
24 Rozpočtové opatření na rok 2014 a úprava rozpočtového výhledu v letech 2015 – 2017 (20) ŘEÚ/3 Nám. Zrzavecký
25 Uzavření dohody o změně smlouvy č. 9255910065-D o poskytnutí dotace z prostředků SFRB (4) FIN/2 nám. Zrzavecký
26 Záměr prodat byty a nebyty v lokalitě Sylván, Plzeň, vč. schválení Zásad prodeje jednotek v lokalitě Sylván z majetku města Plzně (7) PROP/7 radní Matoušová
27 Realizace projektu „Zateplení administrativní budovy Koterovská 162, Plzeň“ (2) FIN/3 nám. Zrzavecký
28 Program a scénář jednání řádné valné hromady společnosti POVED, s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (12) FIN/4 nám. Zrzavecký
29 Změna stanov akciových společností se 100% majetkovým podílem města Plzně v souvislosti s novou právní úpravou obchodního práva (8) FIN/5 nám. Zrzavecký
30 Změna zakládacích listin společností s ručením omezeným se 100% majetkovým podílem města Plzně v souvislosti s novou právní úpravou (6) FIN/6 nám. Zrzavecký
30a Program a scénář jednání řádné VH společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. a delegování zástupce města na tuto VH (7) NámZ/2 nám. Zrzavecký
31 Vyhláška statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí pro rok 2015 (9) ÚČT/1 nám. Zrzavecký
32 Návrh obecně závazné vyhlášky m. Plzně,systém shromažď.,sběru,přepravy,třídění,využívání,odstraňování komunál.odpadu m. Plzně (6) TN/4 nám. Šindelář
33 Vyhláška statutárního města Plzně, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně (8) ÚČT/2 nám. Zrzavecký
34 Rozpočtové opatření OI MMP na r. 2014 pro pokračování realizace stavby "Archiv Světovar, 4x4 Culture Factory Světovar" (18) TN+NámZ/5 nám. Šindelář, nám. Zrzavecký
35 Hospodaření DSO skládky odpadů Chotíkov a závěrečného účtu DSO za rok 2013 vč. zprávy nezávislého auditora (3) TN/1 nám. Šindelář
36 Svěření kompetence k uzavírání dodatků k vybraným smlouvám o dílo (4) TN/3 nám. Šindelář
37 Výsledky architektonicko-urbanistické soutěže „Plzeň, Americká – Sirková" (10) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
38 Soutěžní podmínky urbanisticko-architektonické soutěže „Plzeň, náměstí Emila Škody“ (5) KŘTÚ/2 nám. Šindelář
39 Zapojení m. Plzně do proj. „Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu s využ. ekosystémově založených přístupů k adaptacím“ (2) KŘTÚ/3 nám. Šindelář
40 Rozpočtové opatření rozpočtů OSI – plavecké bazény a OSI – stadion Štruncovy sady a Luční (7) OSI+ŘEÚ/3 nám. Šindelář
41 Smlouva o právu stavby - výstavba a užívání stav. objektů věž S a věž J ve prospěch VIKTORIA PLZEŇ – fotbal, o.s. (15) OSI+PRÁV/4 nám. Šindelář
42 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a paní Jitkou Perničkovou a paní Ing. Pavlou Tolarovou (10) ORP/1 nám. Šindelář
43 Uzavř. sml. o bud. sml. o zříz. služeb. mezi statutárním městem Plzeň a panem Petrem Novákem – Úslavský kanalizační sběrač, II. etapa (9) ORP/2 nám. Šindelář
44 Uzavř. sml. o bud. sml. o zříz. služeb. mezi městem Plzeň, CTP Plzeň I, spol. s r.o. – Obn. přívod. potrubí vodovodu Litice, Valcha, Lhota (8) ORP/3 nám. Šindelář
45 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a ALFA realizační, a.s. (8) ORP/4 nám. Šindelář
46 Uzavř. sml. o zříz. služeb. mezi městem Plzeň a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje – veřejné osvětlení, ul. K Fořtovně (8) ORP/5 nám. Šindelář
47 Uzavř. sml. o zříz. služeb. mezi městem Plzeň a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje – veřejné osvětlení, ul. K Návsi (8) ORP/6 nám. Šindelář
48 Uzavř. sml. o zříz. služeb. mezi městem Plzeň a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje – Čistá Berounka, II. etapa (8) ORP/7 nám. Šindelář
49 Uzavř. sml. o bud. sml. o zříz. služeb. inž. sítě mezi městem Plzeň a panem Petrem Kulem, k.ú. Litice u Plzně (8) ORP/8 nám. Šindelář
50 Zařazení akce Riegrova, Dominikánská do jmenovitého seznamu (5) OI+ŘEÚ/1 nám. Šindelář
50a Městské soutěže na prodej byt. jedn. obsazených nájemcem - Krašovská 6 – byt č. 7, Lábkova 5 – byt č. 24, Na Dlouhých 25 – byt č. 2 (5) RadM/1 radní Matoušová
50b Darování zařízení plaveckého bazénu v Plzni, Kozinova ul., ve vlastnictví Sportovního klubu Radbuza Plzeň, o.s., do majetku města Plzně. (12) RadM/2 radní Matoušová
51 Darování movitého majetku užívaného Gymnáziem Františka Křižíka a základní školou, s.r.o. (8) EVID/1 radní Matoušová
52 Darování plastových sedaček Plochodrážnímu klubu v AČR Plzeň (6) EVID/2 radní Matoušová
53 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní – HOCHTIEF CZ, a.s., HEGEMON KL, spol. s r.o. (9) MAJ/1 radní Matoušová
54 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní a smlouvě o smlouvě budoucí směnné – Západočeské konzumní družstvo Plzeň (9) MAJ/2 radní Matoušová
55 Směna pozemků v lokalitě Plzeň – Ježíšek mezi městem Plzní a CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.; zrušení usnesení ZMP č. 163/2010 (11) MAJ/3 radní Matoušová
56 Zřízení služebností ve prospěch města Plzně v lokalitě Obytný soubor Háj B v k.ú. Červený Hrádek u Plzně (11) MAJ/4 radní Matoušová
57 Zřízení služebností ve prospěch města Plzně s ŘSD ČR v souvislosti s vypořádáním stavby Hypermarket Globus (6) MAJ/5 radní Matoušová
58 Výkup pozemků od Ing. Ivana Procházky a manželů Skálových v lokalitě „Obytný celek Újezd – východ“, opětovné projednání (14) MAJ/6 radní Matoušová
59 Výkup pozemků v lokalitě obytný soubor Háj v Plzni v k.ú. Červený Hrádek u Plzně, Čechurovi a paní Alena Mašková (11) MAJ/7 radní Matoušová
60 Výkup pozemků v lokalitě obytný soubor Stráň v k.ú. Újezd a Červený Hrádek u Plzně, paní Bedřiška Adámková a 2 fyzické osoby (10) MAJ/8 radní Matoušová
61 Uzavření dodatků ke smlouvám budoucím s Ing. Krátkým v souvislosti se stavbou: „Polyfunkční dům Belánka“ v k.ú. Plzeň (9) MAJ/9 radní Matoušová
62 Směna pozemků v lokalitě obytný soubor Stráň v k.ú. Újezd, manželé Kinštovi (12) MAJ/10 radní Matoušová
63 Ukončení SOSB s panem Richardem Topinkou a schválení záměru uzavřít SOSB se společností ARC-Heating, s.r.o., k.ú. Skvrňany (8) MAJ/11 radní Matoušová
64 Uzavření SoSB o zřízení služebnosti v rámci stavby „22 RD – Malesice – Vlkýš obytná zóna“ – pozemky Dolní Vlkýš, s.r.o. (8) MAJ/12 radní Matoušová
65 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS - „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od p. Beníška (7) MAJ/13 radní Matoušová
66 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS - „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od p. Stuchla (7) MAJ/14 radní Matoušová
67 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS - „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od p. Sedláčka (7) MAJ/15 radní Matoušová
68 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS - „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od p. Martínka (7) MAJ/16 radní Matoušová
69 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS - „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od pí Křepelové (7) MAJ/17 radní Matoušová
70 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS - „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od pí Holubové a p. Topinky (7) MAJ/18 radní Matoušová
71 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od Ing. J. Pytlíka a Ing. V. Pytlíka (7) MAJ/19 radní Matoušová
72 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS - „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od manželů Šlajsových (7) MAJ/20 radní Matoušová
73 Uzavření SOSB kupních, o zřízení VB - IKO stavby, s.r.o., Povodí Vltavy, s.p. a 5 FO - „Obytný soubor Plzeň – Újezd, Na Dražkách“ (10) MAJ/21 radní Matoušová
74 Majetkoprávní vypořádání - stavba „BYTOVÝ DŮM TĚŠÍNSKÁ na pozemku p.č. 1093/10 v kat. území Doubravka“ (9) MAJ/22 radní Matoušová
75 Majetkopráv. vypořádání - HEGEMON KL, s.r.o. výstavba „Plzeň, Litice, Dubová Hora – III. etapa“ a úhrada bezdůvod. obohacení (10) MAJ/23 radní Matoušová
76 Uzavření dodatku ke směnné smlouvě s ŘSD ČR ve věci změny platby daně (5) MAJ/24 radní Matoušová
77 Schválení zrychleného postupu majetkoprávního vypořádání pro II. etapu Městského (západního) okruhu (9) MAJ/25 radní Matoušová
78 Zrušení usn. ZMP č. 416/2007 a bezúpl. převod pozemků v k.ú. Valcha od ČR, přísl. hospodařit s maj. státu Státní pozemkový úřad (7) MAJ/26 radní Matoušová
79 Odkoupení 12 ks sloupů od spol. ČEZ Distribuce, a.s., umístěných na poz. parc.č. 1858/45 a 2288/2, k.ú. Litice u Plzně, do majetku města (9) MAJ/27 radní Matoušová
80 Uzavření směnné smlouvy s p. Vostrým pro IA - VPS D58 - „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa ” (12) MAJ/28 radní Matoušová
81 Zánik věcného břemene ve prospěch města Plzně zatěžující pozemek parc.č. 982/2, k.ú. Valcha, ve vlastnictví p. Otakara Novotného (8) MAJ/29 radní Matoušová
82 Výkup části pozemku parc.č. 179/1, k.ú. Malesice, od společnosti WB Mills a.s. do majetku města Plzně (9) MAJ/30 radní Matoušová
83 Směna pozemku parc.č. 2160, k.ú. Bolevec, ve vlastnictví pana Dobrého za pozemek parc.č. 3574, k.ú. Bolevec, ve vlastnictví města Plzně (11) MAJ/31 radní Matoušová
84 Směna a výkup podílů FO na pozemcích v k.ú. Bolevec - stavba silnice I/20 a II/231 v Plzni – Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa (10) MAJ/32 radní Matoušová
85 Směna pozemku parc.č. 6958, k.ú. Plzeň, ve vlastnictví pana Zimy za pozemek parc.č. 10437, k.ú. Plzeň, ve vlastnictví města Plzně (9) MAJ/33 radní Matoušová
86 BÚP parc.č. 3825/2, k.ú. Bolevec, z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Plzně (8) MAJ/34 radní Matoušová
87 BÚP parc.č. 822/6, k.ú. Lhota u Dobřan, z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Plzně (9) MAJ/35 radní Matoušová
88 BÚP parc.č. 5283/16 a parc.č. 5283/77, oba k.ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně (8) MAJ/36 radní Matoušová
89 Výkup parc.č. 817/9, k.ú. Lhota u Dobřan, z vlastnictví ČR – Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, do majetku města Plzně (7) MAJ/37 radní Matoušová
90 Výkup spoluvlast. podílů na pozemcích parc.č. 2147 a parc.č. 2148, oba k.ú. Bolevec, od fyzických osob (10) MAJ/38 radní Matoušová
91 Vzájemné dary pozemků po stavbě silnic v k.ú. Plzeň, v k.ú. Bolevec a v k.ú. Božkov mezi městem a PK (15) MAJ/39 radní Matoušová
92 Doplnění usnesení ZMP č. 141/2014 ve věci sml. závazků a smlouvy o zřízení věcného práva k parc.č. 8230/5, 10385/6 a 7 v k.ú. Plzeň (6) MAJ/40 radní Matoušová
93 Doplnění usnesení ZMP č. 452/2013 ve věci smluvních závazků a smlouvy o zřízení věcného práva k pozemkům v k.ú. Hradiště u Plzně (5) MAJ/41 radní Matoušová
94 Uzavření konečných smluvních vztahů - „Obchodní zóna Plzeň II – U Letiště“ - Societé Tchéque de Centres Commerciaux, s.r.o. (9) MAJ/42 radní Matoušová
95 Směna částí pozemků parc.č. 8455/1, 8455/30 a parc.č. 8455/31 v k.ú. Plzeň mezi městem Plzní a ZČU v Plzni (9) MAJ/43 radní Matoušová
96 Městská soutěž na prodej volných bytů na adrese Sokolovská 86, byt č. 18, a Úslavská 40, byt č. 1 (5) PROP/1 radní Matoušová
97 Prodej volného nebytového prostoru č. 1879/21 na adrese Ořechová č.or. 17 v Plzni (10) PROP/2 radní Matoušová
98 Prodej volného nebytového prostoru č. 965/24 na adrese Břeclavská č.or. 5 v Plzni (11) PROP/3 radní Matoušová
99 Prodej nebytového prostoru č. 2251/15 na adrese Francouzská tř. č.or. 63 v Plzni (14) PROP/4 radní Matoušová
100 Prodej volného nebytového prostoru č. 1495/25 (NP č. 301) na adrese Manětínská č.or. 9 v Plzni (12) PROP/5 radní Matoušová
101 Prodej nebytové jednotky č. 1865/26 na adrese Francouzská tř. č.or. 22 v Plzni (16) PROP/6 radní Matoušová
102 Prodej pozemku parc.č. 3138/12 o výměře 45 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če (garáž), vše v k.ú. Plzeň (15) PROP/8 radní Matoušová
103 Prodej pozemku p.č. 3134/127 (vč. garáže) v k.ú. Plzeň (13) PROP/9 radní Matoušová
104 Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 1632/3 v k.ú. Černice (14) PROP/10 radní Matoušová
105 Prodej pozemku parc.č. 8238/60, k.ú. Plzeň (13) PROP/11 radní Matoušová
106 Prodej části pozemku p.č. 508/1, k.ú. Bručná (16) PROP/12 radní Matoušová
107 Prodej nově označeného pozemku p.č. 2925/32, k.ú. Bolevec (14) PROP/13 radní Matoušová
108 Prodej pozemků v k.ú. Plzeň a k.ú. Křimice zastavěných telefonními ústřednami (16) PROP/14 radní Matoušová
109 Prodej pozemků p.č. 11304/1, 2, p.č. 11299/6, k.ú. Plzeň (12) PROP/15 radní Matoušová
110 Prodej pozemků p.č. 667/30, 31, p.č. 698/23, k.ú. Radčice u Plzně (15) PROP/16 radní Matoušová
111 Prodej pozemku p.č. 45/11, k.ú. Křimice (14) PROP/17 radní Matoušová
112 Prodej pozemku p.č. 1305, k.ú. Hradiště u Plzně (13) PROP/18 radní Matoušová
113 Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 1609/217 v k.ú. Bolevec (12) PROP/19 radní Matoušová
114 Prodej pozemku p.č. 2576/9 v k.ú. Skvrňany (12) PROP/20 radní Matoušová
115 Prodej poz. p.č. 8184/9 a nově vzniklých poz. p.č. 13035/2, 8184/101, 103, 104, 106, 107,13037/2 a 8150/8, k.ú. Plzeň, zřízení služebností (15) PROP/21 radní Matoušová
116 Prodej pozemku p.č. st. 2936, k.ú. Litice u Plzně, za účelem konečného vypořádání (12) PROP/22 radní Matoušová
117 Uzavření dodatku č. 1 ke SoBSK v souvislosti se stavbou "Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví" (13) PROP/23 radní Matoušová
118 Změna usnesení ZMP č. 52/2014 ve věci úhrady DPH (14) PROP/24 radní Matoušová
119 Změna usnesení ZMP č. 53/2014 ve věci úhrady DPH (14) PROP/25 radní Matoušová
120 Uzavření dodatku ke SoBSK z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby polyfunkčního domu na p.p.č. 9089 a p.č. 9090/7, k.ú. Plzeň (17) PROP/26 radní Matoušová
121 Ukončení stávající SoBSK a uzavření smlouvy nové na budoucí prodej p.p.č. 1593/4 a 1594/1, k.ú. Skvrňany (14) PROP/27 radní Matoušová
122 Uzavření dodatku ke SoBSK z důvodu prodloužení dokončení stavby polyfunkčního domu na p.p.č. 197, 5255/1 a 5263, k.ú. Plzeň (12) PROP/28 radní Matoušová
123 Dodatek ke SoBSK z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby polyfunkčního domu Belánka na p.p.č. 5644/1, 5 - 7, 6992, k.ú. Plzeň (12) PROP/29 radní Matoušová
124 Uzavření dodatků ke SoBSK z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby RD na pozemcích v k.ú. Litice u Plzně v lokalitě Dubová Hora (16) PROP/30 radní Matoušová
125 Uplatnění smluvních pokut ze smlouvy nájemní a smlouvy o budoucí smlouvě kupní (13) PROP+KŘTÚ/31 radní Matoušová, nám. Šimák
126 Ponechání p.p.č. 394/1, 835/33 a 836/3, k.ú. Doudlevce, v majetku města (13) PROP/32 radní Matoušová
127 Městská soutěž na prodej nemovitostí v Plzni na adrese nám. T. G. Masaryka 3 (3) PROP/33 radní Matoušová
128 Nakládání s nemovitými věcmi na adrese Radyňská 22, Radyňská 23, Radyňská 30 a Plzenecká 13 (15) PROP/34 radní Matoušová
129 Prodej nemovitých věcí na adrese Koterovská 36 – snížení ceny na 70 % (13) PROP/35 radní Matoušová
130 Prodej nemovitých věcí na adrese Husova 39 – snížení ceny na 70 % (14) PROP/36 radní Matoušová
131 Prodej nemovitých věcí na adrese Klatovská tř. 218 – snížení ceny na 70 % (13) PROP/37 radní Matoušová
132 Nakládání s nemovitými věcmi v k.ú. Skvrňany, U Domažlické trati (14) PROP/38 radní Matoušová
133 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod rozestavěnou stavbou v k.ú. Plzeň 4 (16) PROP/39 radní Matoušová
134 Prominutí smluvních pokut, nevyužití práva odstoupit od SoBSK a rozhodnutí o dalším nakládání s p.p.č. 1609/60, 90, k.ú. Bolevec (19) PROP+KŘTÚ/40 radní Matoušová, nám. Šimák
135 Dohoda o partnerství k projektu „Přestupní uzel Plzeň/Šumavská – autobusový terminál“ mezi Plzeňským krajem a statut. m. Plzeň (6) KŘTÚ/11 nám. Šimák
136 Odůvodnění veř. zakázky „Rekonstrukce tramvaj. trati a stavební úpravy ulice Terezie Brzkové v Plzni“ (6) KŘTÚ/12 nám. Šimák
137 Investice do tratí veřejné dopravy v Plzni v letech 2015 – 2020 s výhledem na další období (8) KŘTÚ/14 nám. Šimák
138 Rozpočtové opatření rozpočtu KŘTÚ – SVS – komunikace (4) KŘTÚ+ŘEÚ/16 nám. Šimák, nám. Zrzavecký
139 Schválení Smlouvy o spolupráci mezi ŘSD ČR a Městem Plzeň – realizace společné stavby „I/20 Plzeň, most generála Pattona“ (8) KŘTÚ/18 nám. Šimák
140 Smlouva o spolupráci se SŽDC na realiz. stavby „Uzel Plzeň, 2. stavba – Přestavba os. nádraží včetně mostů Mikulášská“ (10) KŘTÚ/19 nám. Šimák
141 Smlouva o spolupráci mezi SŽDC a městem Plzeň – realizace společné stavby „Uzel Plzeň, 3. stavba – Přesmyk domažlické trati“ (8) KŘTÚ/20 nám. Šimák
142 Uzavření Dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Štefánií Bandovou na dobu delší než 18 měsíců (5) BYT/1 nám. Šimák
143 Uzavření Dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s panem Zdeňkem Panouškem na dobu delší než 18 měsíců (5) BYT/2 nám. Šimák
144 Uzavření Dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s Emílií Krosčenovou a Tiborem Krosčenem na dobu delší než 18 měsíců (5) BYT/3 nám. Šimák
145 Schválení zásad pro prominutí poplatků z prodlení a úroků z prodlení (8) BYT/4 nám. Šimák
146 Projednání žádosti pana J. Šnajdra o prominutí poplatků z prodlení (4) BYT/5 nám. Šimák
147 Rozhodnutí ZMP o udělení souhlasu pro stavební řízení na stavbu nazvanou „Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 – 8,175 Plzeň – Žatec“ (5) ORP/9 nám. Šimák
148 Udělení Umělecké ceny města Plzně za rok 2013 (4) OK/1 nám. Herinková
149 Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2014 (6) OK/2 nám. Herinková
150 Poskytnutí dotace ve výši 20 mil. Kč ze zdrojů Ministerstva kultury ČR společnosti Plzeň 2015, o.p.s. (4) OK/3 nám. Herinková
151 Poskytnutí dotace na opravu fasády objektu Pobřežní 8 v Plzni (5) OPP/1 nám. Herinková
152 Poskytnutí dotace na restaurování vstupního portálu kostela sv. Jiří v Plzni (5) OPP/2 nám. Herinková
153 Poskytnutí dotace na opravu krovu kostela M. J. Husa, Němejcova 2 v Plzni (5) OPP/3 nám. Herinková
154 Poskytnutí dotace na restaurování vjezdového portálu u domu nám. Republiky 21 v Plzni (5) OPP/4 nám. Herinková
155 Poskytnutí dotace na opravu fasády a dřevěných oken usedlosti Koterovská náv. 16 v Plzni (5) OPP/5 nám. Herinková
156 Poskytnutí dotace na opravu oken altánu Lochotínská 60 v Plzni (5) OPP/6 nám. Herinková
157 Poskytnutí dotace na výměnu oken domu nám. Republiky 5 - Rooseveltova 1 v Plzni (5) OPP/7 nám. Herinková
158 Udělení výjimky ze Zásad pro zad. veř. zak. QS 74-01 při realizaci rekl. spotu jako součásti kampaně na podporu projektu Plzeň EHMK 2015 (3) OPM/1 nám. Herinková
159 Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu na rok 2014 (6) KPM/1 nám. Herinková
159a Poskytnutí neinvest. dotací z grant. programu Opravy,údržba a odstranění havarijních stavů sport. zařízení při TV jednotách a SK v Plzni (6) RadR/1 radní Rottová
160 Žádost ČRS, ZPČ ÚS Plzeň, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Monitoring rozpuštěného kyslíku Berounka - Bukovec“ (5) KŽP/1 radní Rottová
161 Žádost MO Plzeň 5 - Křimice o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Úprava stezky Křimice – hřbitov Vochov“ (5) KŽP/2 radní Rottová
162 Žádost 16. ZŠ a MŠ Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Duhová školka – zahrada plná smíchu“ (5) KŽP/3 radní Rottová
163 Prohlášení nově zřízeného hrobu Ladislava Sutnara čestným hrobem města Plzně (8) ŘÚSO/1 radní Kuthan
164 Rozpočtové opatření v Odboru sociálních služeb MMP (5) OSS/1 radní Kuthan
165 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 určených pro OSS MMP do rozpočtu města Plzně a poskytnutí dotace organizaci Junák (3) OSS/2 radní Kuthan
166 Akční plán řešení bezdomovectví z pohledu sociálně – zdravotní péče na území města Plzně na léta 2014 – 2016 (3) OSS/3 radní Kuthan
167 Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (16) OSS/4 radní Kuthan
168 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
169 Analýza příjmů z loterií roku 2014 (1) ŘEÚ/4 Ing. Kuglerová
170 Přehled provedených rozpočtových opatření za I. čtvrtletí 2014 (2) FIN/1 nám. Zrzavecký
171 Nová divadelní budova v Plzni (1) TN/2 nám. Šindelář
172 Rekonstrukce veřejné kanalizace v ulici Chválenická (7) OSI/1 nám.Šindelář
173 Věcné plnění nájemného v oblasti vodního hospodářství v roce 2013 a 2014 (10) OSI/2 nám. Šindelář
174 Záměr prodat byty a nebyty v lokalitě Sylván, Plzeň, vč. schválení Zásad prodeje jednotek v lokalitě Sylván z majetku města Plzně (3) PROP+FIN/41 radní Matoušová, nám. Zrzavecký
175 Stadion Štruncovy sady - tribuny + atletika - pokuta (3) OI/2 Ing. Kaucký
176 Rozsah dodatečných prací MŠ v Plzni Černice (1) OI/3 Ing. Kaucký
177 Rozsah dodatečných prací Novostavba Divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká (1) OI/4 Ing. Kaucký
178 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - duben 2014 (1) ORG/2 Ing. Karhan
179 Žádost o projednání petice občanů proti navrhované stavbě čerpací stanice pohonných hmot Area Bory, Sukova ulice, Plzeň (5) ORG/3 Ing. Karhan
180 Přehled obsazenosti PD Rychtářka za I. čtvrtletí 2014 (2) KŘTÚ/13 nám. Šimák
181 Plnění uzavřené Smlouvy o partnerství mezi statutárním městem Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni (3) ŘÚSO/2 PhDr. Knížová
182 Rekapitulace pětileté činnosti Odboru sociálních služeb MMP (1) OSS/5 radní Kuthan
183 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 7. května 2014 (1) VZVZ/1 pí Dolejšová
184 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Ženíšek
185 Různé (0)