Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 45.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 04.09.2014 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 12. 6. 2014 - 3. 9. 2014 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Aktuální stav projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 (2) PRIM/2 p. primátor
4 Porušení rozpočtové kázně společností Plzeň 2015, o.p.s., a s tím související úkony (8) PROP+OK/27 nám. Zrzavecký, nám. Herinková
5 Udělení Ceny města Plzně PhDr. Ing. Ivanu Martinovskému (8) PRIM/3 p. primátor
6 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/4 p. primátor
7 Odměny pro členy výborů ZMP za II. pololetí 2014 (2) PRIM/5 p. primátor
8 Aktualizace přílohy "A" ke zřizovací listině p. o. Útvar koordinace evropských projektů města Plzně (4) RA/1 p. primátor
9 Předložení závěrečného účtu DSO Povodí Berounky za rok 2013 ZMP (3) ÚKEP/1 p. primátor
10 Schválení a uzavření dohody č. 1 o úpravě soupisu podkladů a účtů u akce OPŽP č. 12126311-Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň (3) ÚKEP/2 p. primátor
10a Změna usnesení o schválení Sml. o podm. poskytnutí dotace z ROP NUTS II JZ na realizaci projektu „4x4 Cultural Factory Světovar“ (7) ÚKEP/3 p. primátor
10b Změna usnesení o schválení Sml. o podm. poskytnutí dotace z ROP NUTS II JZ na realizaci projektu „Archiv Světovar“. (7) ÚKEP/4 p. primátor
10c ARCHIV SVĚTOVAR, 4x4 CULTURAL FACTORY SVĚTOVAR (19) TN/1 nám. Šindelář
11 Poskytnutí finančních dotací na základě žádostí projednaných v Komisi pro partnerská města a evropské záležitosti (KPMEZ) (2) KPMEZ/1 p. primátor
12 Pojmenování ulice nacházející se současně na území MO Plzeň 3 a MO Plzeň 5 (4) OSČ/1 p. primátor
13 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 8. 5. 2014 do 6. 8. 2014 (2) KV/1 Mgr. Ženíšek
14 Vyhlášení místního referenda ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, v platném znění (1) KV/3 Mgr. Ženíšek
15 Odstoupení z funkce členky dozorčí rady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a návrh na volbu nového člena (4) NámZ/1 nám. Zrzavecký
16 Výběr poskytovatele úvěru na zajištění financování odkupu akcií VODÁRNY PLZEŇ, a.s. (5) ŘEÚ/1 nám. Zrzavecký
17 EIB – dodatek č. 1 k Finanční smlouvě Plzeňská městská infrastruktura II (7) ŘEÚ/2 nám. Zrzavecký
18 Rozpočtové opatření v návaznosti na analýzu plnění rozpočtu k 30. 6. 2014 a vyhodnocení oček. skut. plnění rozpočtu za r. 2014 (16) ŘEÚ/4 nám. Zrzavecký
19 Porušení rozpočtové kázně Občanským sdružením Tak pojď s náma a s tím související úkony (7) PROP+OSS/26 nám. Zrzavecký, radní Kuthan
20 Přijetí dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně–právní ochrany dětí (3) FIN/1 nám. Zrzavecký
21 Přijetí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na opravu CAS pro MO Plzeň 4 (3) FIN/2 nám. Zrzavecký
22 Přijetí dotace v rámci OPŽP k realizaci projektu „Regenerace památné aleje Kilometrovka v Plzni“ (7) FIN/3 nám. Zrzavecký
23 Přijetí dotace v rámci OPŽP k realizaci projektu „Zahrada Fantazie – Plzeň 5, Křimice“ (8) FIN/4 nám. Zrzavecký
24 Změna podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Systémové zajištění výkonu agend a podpory procesů (4) FIN/5 nám. Zrzavecký
25 Změna podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu (4) FIN/6 nám. Zrzavecký
26 Program a scénář jednání valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (5) FIN/7 nám. Zrzavecký
27 Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý a nemovitý majetek předaný k hospodaření PO v působnosti KŘÚSO MMP. (17) ŘÚSO/1 Bc. Herinková, pí Rottová, p. Kuthan
28 Vyjmutí nemovitého majetku Komorního divadla ze správy DJKT, p.o., a aktualizace příloh zřizovací listiny (6) ŘÚSO/2 nám. Herinková
29 Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu v oblasti kultury "Mikrogranty pro rok 2014" (6) OK/1 nám. Herinková
30 Aktualizace přílohy „A“ a „B“ zřizovací listiny SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace (4) KŘTÚ/11 nám. Šimák
31 Dodatek č. 4 a aktualizace přílohy „A“ zřizovací listiny SPRÁVY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace (6) KŘTÚ/12 nám. Šimák
32 Odůvodnění VZ „Zimní údržba silnic a vybraných MK v Plzni v zimních obdobích 2015/2016 až 2022/2023“ dle § 156 odst. 1 zák. o VZ (3) KŘTÚ/13 nám. Šimák
33 Udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek pro souběžné zadání vypracování návrhu a realizace díla Artušův stůl (4) KŘTÚ/14 nám. Šimák
34 Vynětí předmětných pozemků z působnosti MO Plzeň 3 v zásadním celoměstském zájmu (Cukrovarská) (5) KŘTÚ/15 nám Šimák
35 Prominutí sml. pokuty za nedodržení termínu předání kopie žádosti o vydání SP na stavbu TDI (spol. pozemky Dolní Vlkýš, s.r.o.) (8) KŘTÚ/16 nám. Šimák
36 Schválení dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Monikou Pačanovou (5) BYT/1 nám. Šimák
37 Schválení dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Dagmar Vicanovou a panem Jaroslavem Vicanem (5) BYT/2 nám. Šimák
38 Schválení dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Jaroslavou Polákovou a panem Karlem Polákem (5) BYT/3 nám. Šimák
39 Úpravy seznamů budov tvořících přílohu Bytové politiky města Plzně (5) BYT/4 nám. Šimák
40 Prominutí poplatků z prodlení – Diviš Josef (4) BYT/5 nám. Šimák
40a Výsledky urbanisticko-architektonické soutěže na řešení prostoru "Plzeň, náměstí Emila Škody" (10) TN/4 nám. Šindelář
41 Aktualizace přílohy „A“ zřizovací listiny ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace (4) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
42 Zrušení usn. ZMP č. 546/12 ve věci uzavření dod. k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností - „Rekonstr. ul. U trati, II. úsek“ (6) KŘTÚ/2 nám. Šindelář
43 Aktualizace Generelu odvodnění města Plzně – odstranění tiskových chyb (11) OSI/1 Mgr. Šindelář
44 Odůvodnění veřejné zakázky "Náhradní hřiště TJ Slovan Spoje Plzeň" (5) OI/1 Mgr. Šindelář
45 Uzavř. sml. o bud. sml. o zříz. služeb. mezi městem Plzeň, společ. ČD – Telematika, a.s. a společ. České dráhy, a.s. (8) ORP/1 Mgr. Šindelář
46 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a paní Vu Thi Xuan Hoan (8) ORP/2 Mgr. Šindelář
47 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a paní Pham Thi Huyen (8) ORP/3 Mgr. Šindelář
48 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a společností Plzeňská teplárenská, a.s. – Sokolovská 44a (6) ORP/4 Mgr. Šindelář
49 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a společností Plzeňská teplárenská, a.s. – Komenského 99 (6) ORP/5 Mgr. Šindelář
50 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a společností Plzeňská teplárenská, a.s. – Lidická 49 (6) ORP/6 Mgr. Šindelář
51 Uzavření smluv o zřízení služebností mezi statutárním městem Plzeň a Plzeňskou teplárenskou, a.s. (16) ORP/7 Mgr. Šindelář
52 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a společností Plzeňská teplárenská, a.s. – Nýřanská 6 (6) ORP/8 Mgr. Šindelář
53 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a společností Plzeňská teplárenská, a.s. – Bzenecká 38 (6) ORP/9 Mgr. Šindelář
54 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a společností Plzeňská teplárenská, a.s. – Žlutická 43 (6) ORP/10 Mgr. Šindelář
55 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a společností Plzeňská teplárenská, a.s. – Toužimská 23 (6) ORP/11 Mgr. Šindelář
56 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a spoluvlastníky stavebního pozemku parc. č. 87, k.ú. Plzeň (9) ORP/12 Mgr. Šindelář
57 Uzavř. sml. o zříz. služeb. mezi městem Plzeň, spoluvlastníky pozemku parc. č. 996, k.ú. Újezd a společností VODÁRNA PLZEŇ, a.s. (9) ORP/13 Mgr. Šindelář
58 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a spoluvlastníky stavebního pozemku parc. č. 111, k.ú. Plzeň (9) ORP/14 Mgr. Šindelář
59 Uzavření smluv o zřízení služebností mezi statutárním městem Plzeň a Povodím Vltavy, státním podnikem (8) ORP/15 Mgr. Šindelář
60 Uzavř. sml. o bud. sml. o zříz. služeb. mezi statutárním městem Plzeň a spoluvlastníky pozemku p.č. 476/22, k.ú. Doudlevce. (7) ORP/16 Mgr. Šindelář
61 Schválení obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se mění vyhláška č. 5/2005, o stanovení školských obvodů (6) OŠMT/1 radní Rottová
62 Přijetí „Zásad pro poskytování dotací do oblasti sportu a tělovýchovy v Plzni v roce 2015“ (3) OŠMT/2 radní Rottová
63 Poskytnutí neinvestiční dotace z grantového programu Opravy, údržba a odstranění havarijních stavů sport. zařízení při TJ a SK v Plzni (6) OŠMT/3 radní Rottová
64 Aktualizace příloh ke ZL na movitý a nemovitý majetek ZŠ a ŠJ Plzeň (39) OŠMT/4 radní Rottová
65 Aktualizace příloh ke ZL na movitý majetek - MŠ Plzeň (43) OŠMT/5 radní Rottová
66 Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 2010/002769 s Techmania Science Center o.p.s. (7) OŠMT/6 radní Rottová
67 Žádost 78. MŠ Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Barevná zahrada dětí 78. MŠ“. (5) KŽP/1 radní Rottová
68 Žádost Odborné školy, ZŠ a MŠ, Zbůch, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Zahrada pro všechny – 1. etapa“. (5) KŽP/2 radní Rottová
69 Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni. (7) KŽP/3 radní Rottová
70 Žádost 20. ZŠ Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Přírodní zahrada – obnova školního pozemku“. (5) KŽP/4 radní Rottová
71 Žádost 57. MŠ Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Dalmatinkova zahrádka“. (5) KŽP/5 radní Rottová
72 Žádosti 16. MŠ Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Zahrádka plná překvapení“. (5) KŽP/6 radní Rottová
73 Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (2) OSS/1 radní Kuthan
74 Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (2) OSS/2 radní Kuthan
75 Realizační plán pro rok 2015 (4) OSS/3 radní Kuthan
76 Změna v poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2014 (2) OSS/4 radní Kuthan
77 Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (5) OSS/5 radní Kuthan
78 Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (2) OSS/6 radní Kuthan
78a Rozpočtové opatření související s úpravami rozpočtu Sociálního fondu MP Plzeň oproti schválenému rozpočtu. (2) RadH/2 Mgr. Houdek
79 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s městem Plzeň a Dětským diagnostickým ústavem. (3) BEZP/1 radní Houdek
80 Výkup pozemků pro II. etapu Městského (západního) okruhu, k. ú. Křimice - LV č. 1160, k. ú. Plzeň LV č. 10844. (7) RadM/1 radní Matoušová
81 Výkup pozemku pro II. etapu Městského (západního) okruhu v k. ú. Plzeň - LV č. 3053. (6) RadM/2 radní Matoušová
82 Výkup pozemku pro II. etapu Městského (západního) okruhu v k. ú. Plzeň - LV č. 7036. (7) RadM/3 radní Matoušová
82a Městská soutěž na prodej nemovitých věcí v Plzni, na adrese Radyňská 23, Radyňská 22 (3) RadM/4 radní Matoušová
82b Darování výpočetní techniky společnosti OCET o. p. s. (6) RadM/5 radní Matoušová
82c Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na TDI v k.ú. Bolevec - Plzeňská teplárenská, a.s. (7) RadM/6 radní Matoušová
82d Výkup pozemku pro II. etapu Městského (západního) okruhu v k. ú. Plzeň - p Liška, pí Lišková. (7) RadM/7 radní Matoušová
82e Doplnění usnesení ZMP č. 139/2014 ve věci úhrady kupní ceny, smluvních pokut a odstoupení od smlouvy. (4) RadM/8 radní Matoušová
83 Uzavření smluv budoucích - „Bytové domy Plzeň – Křimice, Lokalita U Statku“ v k.ú. Křimice, investor Amesbury – Plzen 2 s.r.o. (11) MAJ/1 radní Matoušová
84 Zřízení služebnosti umístění vodovodního řadu ve prospěch města Plzně v k.ú. Červený Hrádek u Plzně, JELVEZ-PM, spol. s r.o. (10) MAJ/2 radní Matoušová
85 Výkup pozemků v lokalitě obytný soubor Háj B, k.ú. Červený Hrádek u Plzně, manželé Svíčkovi, Valerij Rjaboj (10) MAJ/3 radní Matoušová
86 Zrušení usnesení ZMP č. 341/2013 ve věci daru části pozemku od fyzických osob zapsaných na listu vlastnictví č. 1787, k.ú. Litice u Plzně (6) MAJ/4 radní Matoušová
87 Směna pozemků v k.ú. Bručná a Hradiště u Plzně mezi městem Plzní a mž. Jitkou a Petrem Zemánkovými (10) MAJ/5 radní Matoušová
88 Směna pozemků v k.ú. Bolevec mezi městem Plzeň a manželi Matějčkovými (14) MAJ/6 radní Matoušová
89 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA-VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od p. Nováka. (7) MAJ/7 radní Matoušová
90 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA-VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od p. Krasla. (7) MAJ/8 radní Matoušová
91 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA-VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od Ing. Kindlové, p. Hucla a p. Ulče. (7) MAJ/9 radní Matoušová
92 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků pro VPS „Silnice III/18032 Tyršův most- Radobyčice” od pí Trnkové, Králové a Konopáskové. (7) MAJ/10 radní Matoušová
93 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA-VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od p. Havlíčka a p. Jiříkovice. (7) MAJ/11 radní Matoušová
94 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku p.č. 461/2 v k.ú. Radobyčice pro IA -VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice”. (8) MAJ/12 radní Matoušová
95 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA-VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od p. MUDr. Fürycha. (9) MAJ/13 radní Matoušová
96 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků pro IA-VPS „Silnice III/18032 Tyršův most - Radobyčice” od p. Mastíka, Ornsta a Ing. Žáka. (7) MAJ/14 radní Matoušová
97 Změna usnesení ZMP č.572/2013 z důvodu změny trvalého záboru vykupovaného pro VPS „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa". (7) MAJ/15 radní Matoušová
98 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro VPS „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa" s manželi Kmochovými. (8) MAJ/16 radní Matoušová
99 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků pro VPS „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa” s p. Ing. Jílkem. (9) MAJ/17 radní Matoušová
100 Dar vyřazeného úseku silnice I/26 do majetku města Plzně. Dohoda o ukončení budoucí smlouvy darovací s ŘSD ČR. (10) MAJ/18
101 Výkup nemovitých věcí zapsaných na LV 9526 pro k.ú. Plzeň pro plánovanou VPS I/20. (10) MAJ/19 radní Matoušová
102 Změna ve způsobu nabytí části p č. 2176/308 k. ú. Skvrňany z vl.ČR–ÚZSVM a zruš.usn.ZMP č.88/2012 ve věci BÚP a uzavření KS. (9) MAJ/20 radní Matoušová
103 Rozhodnutí o dalším nakládání s objektem Klatovská 19. (9) MAJ/21 radní Matoušová
104 Výkup spoluvlast. podílu na pozemcích parc. č. 2147 a parc. č. 2148 oba k. ú. Bolevec od pana Stanislava Krásného. (11) MAJ/22 radní Matoušová
105 Záměr na BÚP části býv.KD v Č.Hrádku a p.č.98/2 k.ú.Č.Hrádek z vl.ÚZSVM a záměr získat i souv.pozemky z vl.ZD Č.Hrádek a FO. (9) MAJ/23 radní Matoušová
106 Výkup staveb bez čp/če, garáže zaps. na LV č. 9483, č. 9484 pro k.ú. Plzeň, z vl.FO do majetku města. (7) MAJ/24 radní Matoušová
107 Uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o BÚP p.č. 7308/1,2 a 6 v k.ú. Plzeň ve věci prodloužení termínu výst.a provozu domova pro seniory a DS. (7) MAJ/25 radní Matoušová
108 Uzavření dodatků k uzavřeným budoucím smluvním vztahům se společností Lesy Loučany s.r.o. a panem Kalašem. (8) MAJ/26 radní Matoušová
109 Směna pozemků v k.ú. Plzeň; zrušení usnesení ZMP č. 140/2012 – Ferona, a.s. (13) MAJ/27 radní Matoušová
110 Uzavření konečné smlouvy o zřízení služebnosti na dokon.stavby po provedení IA MO-2 na p.č. 1191,251, k.ú. Božkov – Božkovský ostrov. (11) MAJ/28 radní Matoušová
111 Výkup části parc.č. 883/1, k.ú. Božkov od pí Boudové a části pozemku parc.č. 883/12,k.ú. Božkov od manž. Moučkových,do majetku MP. (9) MAJ/29 radní Matoušová
112 Směna pozemků v k.ú. Lobzy – společnost TRIIW s.r.o. (10) MAJ/30 radní Matoušová
113 Výkup p.č. 8184/99 a části p.č. 8184/98,k.ú. Plzeň, do majetku MP a prodej p.č. 8184/57 a p.č. 8184/84,k.ú. Plzeň společ. ALFA 1963 a.s. (12) MAJ/31 radní Matoušová
114 Uzavření SOSB kupních spol. Valcha Property Development a.s. -„Obytná zóna Plzeň – Valcha 2. fáze I. etapa“ v k.ú. Valcha. (12) MAJ/32 radní Matoušová
115 Změna usnesení ZMP č. 327/2014 ve věci směny pozemků v lokalitě U Ježíška – CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. (12) MAJ/33 radní Matoušová
116 Výkup pozemků pro stavbu "Rekonstrukce ulice Pod Stráží" v k. ú. Bolevec - SJM Dubský, Dubská. (8) MAJ/34 radní Matoušová
117 Výkup pozemku pro stavbu "Rekonstrukce ulice Pod Stráží" v k. ú. Bolevec - LV č. 583. (10) MAJ/35 radní Matoušová
118 Výkup pozemku pro stavbu "Rekonstrukce ulice Pod Stráží" v k. ú. Bolevec - LV č. 3198. (9) MAJ/36 radní Matoušová
119 Změna zásad prodeje bytů a nebytových prostor (10) PROP/1 radní Matoušová
120 Městská soutěž na prodej jednotek na adrese Nade Mží 12, Macháčkova 2 a Břeclavská 5,Plzeň (6) PROP/2 radní Matoušová
121 Městská soutěž na prodej volných nebytových prostorů na adrese Manětínská 9 a Na Belánce 11, Plzeň (4) PROP/3 radní Matoušová
122 Prodej volné bytové jednotky č. 934/5 (byt č. 40) nacházející se v domě v Plzni, Havlíčkova 22. (8) PROP/4 radní Matoušová
123 Prodej bytových jednotek vybudovaných v půdních vestavbách za pomoci státní dotace v budově v Plzni, Francouzská tř. č.or. 16,18,20,22 (8) PROP/5 radní Matoušová
124 Prodej pozemku parc.č. 2002/3, k.ú. Litice u Plzně, paní Kaněrové. (14) PROP/6 radní Matoušová
125 Prodej pozemku parc.č. 2127/2, k.ú. Bolevec, panu Raichlovi. (13) PROP/7 radní Matoušová
126 Prodej pozemku p.č. 1199/2 a 1199/3, oba k.ú. Újezd - ČEZ Distribuce a.s. (13) PROP/8 radní Matoušová
127 Prodej pozemku p.č. 2043/30, jehož součástí je stavba vez čp/če a části pozemku p.č. 2043/21, vše v k.ú. Skvrňany (13) PROP/9 radní Matoušová
128 Prodej pozemku p.č. 509/4 a nově vzniklých pozemků p.č. 509/18 a p.č. 509/19, vše k.ú. Lobzy - RP Nemovit (14) PROP/10 radní Matoušová
129 Prodej pozemku p.č. 834/30 a částí p.č. 834/65,834/69, vše v k.ú. Doubravka - RP Nemovit s.r.o. (13) PROP/11 radní Matoušová
130 Prodej pozemků v k.ú. Plzeň (Luna) - p. Pilíšek (14) PROP/12 radní Matoušová
131 Záměr prodat blok D1-D3 vč. objektu B6 – lokalita „Světovar“ za účelem zástavby komplexem budov a záměr převodu nově vybudované TDI. (16) PROP/13 radní Matoušová
132 Konečné vypořádání pozemiu p.č. 1981/154 v k.ú,. Litice u Plzně formou prodeje - Empex Holding (11) PROP/14 radní Matoušová
133 Změna usnesení ZMP č. 393/204 - uzav. dodatků č. 2 ke SoBSK - HOCHTIEF CZ a.s. a HEGEMON KL spol. s r.o. z důvodu změnu smluvních ujednání (17) PROP/15 radní Matoušová
134 Budoucí prodej pozemků p.č. 1609/60, 1609/63, oba k.ú. Bolevec - Plzeňská teplárenská (14) PROP/16 radní Matoušová
135 Záměr prodat pozemky v k.ú. Skvrňany - ANPESI (11) PROP/17 radní Matoušová
136 Změna usnesení ZMP č. 53/2014 - Commodus Bohemia, s.r.o. (14) PROP/18 radní Matoušová
137 Změna usnesení ZMP č. 52/2014 - Fikerlová (14) PROP/19 radní Matoušová
138 Zrušení usnesení ZMP č. 382 ze dne 12. 6. 2014 – Telefónica. (12) PROP/20 radní Matoušová
139 Prodloužení termínů ve SOBSK č. 2008/005063 ve znění dodatků č. 1 a 2 - Plzeňské vysokoškolské koleje. (21) PROP/21 radní Matoušová
140 Prodloužení termínů ve SOBSK č. 2009/005324 ve znění dodatků č. 1 a 2 Plzeňský kraj - Nová budova Zpč. galerie, lokalita U Zvonu. (18) PROP/22 radní Matoušová
141 Prodloužení termínů ve SOBSK č. 2010/000291 ve znění dodatku č. 1 uzavřené se společností T.G., a.s. (18) PROP/23 radní Matoušová
142 Uplatnění smluvní pokuty ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní. (9) PROP/24 radní Matoušová
143 Žádost o prodloužení termínu dokončení rekonstrukce domu č.p. 138, náměstí Republiky 24 v Plzni. (10) PROP/25 radní Matoušová
144 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 490/2 v k. ú. Lhota u Dobřan (11) EVID/1 radní Matoušová
145 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 472/54 k.ú. Plzeň pro TJ I.ČLTK Plzeň o.s. (12) EVID/2 radní Matoušová
146 Prohlášení vlastníka nemovitostí – pozemek p.č. 2176/429, k.ú. Skvrňany, pro realizaci minihřiště – VIKTORIA PLZEŇ – fotbal, o.s. (10) EVID/3 radní Matoušová
147 Darování movitého majetku užívaného Salesiánským střediskem mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň (8) EVID/4 radní Matoušová
148 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
149 Projednání výsledku kontroly samostatné působnosti svěřené orgánům statutárního města Plzně (2) PRIM/6 p. primátor
150 Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2014. (4) ŘEÚ/3 nám. Zrzavecký
151 Informace týkající se stavby čerpací stanice pohonných hmot Area Bory, Sukova ulice, Plzeň v souladu s usn. ZMP č. 436 ze dne 12. 6. 2014 (2) TN/2 nám. Šindelář
152 Info k dopisu Ing.Ženíška 14.8.2014 "Stavební úpravy,nástavba stávajícího objektu za účelem výstavby byt. domu Plzeň,Bolevec, Žlutická" (3) TN/3 nám. Šindelář
153 Věcné plnění nájemného v oblasti vodního hospodářství v roce 2014 – stav k 30. 6. 2014 (7) OSI/2 Mgr. Šindelář
154 Aktuální stav přijatých dětí do mateřských škol na školní rok 2014/2015 (1) OŠMT/7 radní Rottová
155 Zpráva o čerpání finančních prostředků na přípravu a realizaci staveb OI MMP v letech 2011 - 2014 (2) OI/3 Ing. Kaucký
156 Zpráva o stavu čerpání rozpočtu OI MMP k 30. 6. 2014 (2) OI+ŘEÚ/2 Ing. Kaucký
157 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - květen 2014 (1) ORG/2 Ing. Karhan
158 Stav přípravy projektu Slavnosti svobody 2015 (1) NámH/2 nám. Herinková
159 Loosovy interiéry v Plzni: plnění "deklarace Rady města Plzně" a budoucí provozování objektů v majetku města Plzně (1) NámH+PRIM/1 nám. Herinková, p. primátor
160 Využití areálu Cukrovarská (1) KŘTÚ/18 Ing. Kozohorský
161 Informace k organizaci rekonstrukce stavby kanalizace v ul. Chválenická včetně budoucího řešení zeleně (1) KŘTÚ+OSI/17 nám. Šimák, nám. Šindelář
162 Průběžné žádosti o dotace z Fondu životního prostředí města Plzně za I. pololetí roku 2014. (1) KŽP/7 pí Maroušková
163 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 4.6.2014 (1) VZVZ/1 pí. Dolejšová
164 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 2.7.2014 (1) VZVZ/2 pí. Dolejšová
165 Zpráva o činnosti KV ZMP (3) KV/2 Mgr. Ženíšek
165a Převod TDI v rámci výstavby "Bytové domy Malostranská I. a II. etapa" (5) TN/5 nám. Šindelář
165b Připomínka k návrhu nového ÚP města Plzně - oblast parku V Homolkách (1) ORG/3 Ing. Karhan
165c Informace o průběhu zadání nadlimitní VZ „Zimní údržba vybraných pozemních komunikací v Plzni v zimním období 2014/2015“ - JŘBU (2) NámS/1 Ing. Šimák
165d Bilanční zpráva o výsledcích činnosti náměstka primátora Ing. Miloslava Šimáka v období let 2010 – 2014 (2) NámS/2 Ing. Šimák
165e Požadavek spol. FOOTBALL FACTORY, z.ú. na projednání smluvních vztahů z důvodu záměru realizovat výstavbu sport.haly pro žákovský fotbal. (6) RadM/9 radní Matoušová
166 Různé (0)