Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 27.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 10.12.2013 od 14.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, program jednání (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Volba pracovních komisí (není písemný materiál) (0) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Slavnostní předání ocenění zástupcům Městské policie Plzeň - Lochotín (není písemný materiál) (0) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
4 Kontrola plnění usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KO1/1 Mgr. Michal Vozobule
5 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (1) RMO1/1 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (1) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
7 Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MST1/1 Ing. Vladimír Tichý
8 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MSU1/1 Jiří Uhlík
9 Zpráva o činnosti předsedy KV ZMO Plzeň 1 (1) KO1/2 Mgr. Michal Vozobule
10 Vyřízení písemné interpelace člena Zastupitelstva MO Plzeň 1 (6) ST1/5 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
11 Návrh plánu práce Rady MO Plzeň 1 a Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2014 (3) ST1/6 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
12 Hodnocení plnění plánu staveb vlastní investiční výstavby a ostatních stavebních akcí za 1.-3. čtvrtletí roku 2013 (4) MST1/2 Ing. Vladimír Tichý
13 Návrh plánu realizace staveb VIV a ostatních stavebních akcí MO Plzeň 1 na rok 2014 (23) MST1/3 Ing. Vladimír Tichý
14 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2013 (3) MSU1/2 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
15 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2013 č. 67 - 75 (5) MSU1/3 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
16 Poskytnutí finančního daru z rozpočtu MO Plzeň 1 Římskokatolické farnosti Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje (5) RMO1/16 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Brabec, Jiří Uhlík
17 Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2013 č. 77 (4) MSU1/5 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
18 Poskytnutí finančního daru z rozpočtu MO Plzeň 1 Českému svazu včelařů, o. s., základní organizace Plzeň střed (5) RMO1/18 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Brabec, Jiří Uhlík
19 Poskytnutí finančního daru z rozpočtu MO Plzeň 1 Střední průmyslové škole strojnické a Střední odborné škole profesora Švejcara (5) RMO1/19 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Brabec, Jiří Uhlík
20 Poskytnutí finančního daru z rozpočtu MO Plzeň 1 Západočeské univerzitě v Plzni (5) RMO1/20 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Brabec, Jiří Uhlík
21 Poskytnutí finančního daru z rozpočtu MO Plzeň 1 Tělovýchovné jednotě Košutka Plzeň, občanskému sdružení (5) RMO1/21 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Brabec, Jiří Uhlík
22 Poskytnutí finančního daru z rozpočtu MO Plzeň 1 Plaveckému klubu Slávia Plzeň, o. s. (5) RMO1/22 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Brabec, Jiří Uhlík
23 Poskytnutí finančního daru z rozpočtu MO Plzeň 1 Davidu Růžičkovi (5) RMO1/23 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Brabec, Jiří Uhlík
24 Poskytnutí finančního daru z rozpočtu MO Plzeň 1 společnosti ŽURNÁL MEDIA a. s. (5) RMO1/24 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Brabec, Jiří Uhlík
25 Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2013 č. 85 (3) MSU1/6 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
26 Poskytnutí finančního daru z rozpočtu MO Plzeň 1 společnosti Plzeň 2015, obecně prospěšné společnosti (5) RMO1/26 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Brabec, Jiří Uhlík
27 Blokace finančních prostředků ve FRR MO Plzeň 1 na projekt „Obnova venkovního bazénu Plzeň – Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu“ (2) MSU1/10 Rada MO Plzeň 1 - p. Uhlík
28 Návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014, včetně rozpočtového výhledu na r.2015 - 2017 (5) MSU1/7 Rada MO Plzeň 1
29 Návrh mimořádných odměn pro předsedy a členy komisí RMO Plzeň 1 a členy výborů ZMO Plzeň 1 (1) ST1/7 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
30 Stanovení paušální částky za náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce zastupitele (1) ST1/8 Mgr. Miroslav Brabec
31 HBC Plzeň - uzavření smlouvy o reklamě (4) MSU1/4 Jiří Uhlík
32 Zpráva o provádění komunál.služeb a údržbě zeleně za I-III.Q 2013 (2) ST1/9 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
33 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (4) ST1/10 Mgr. Miroslav Brabec
34 Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 za rok 2013 (3) ST1/11 Mgr. Miroslav Brabec
35 Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2014 (2) ST1/12 Mgr. Miroslav Brabec
36 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2013 č. 87 - 88 (3) MSU1/8 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
37 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2013 č. 89 - 90 (3) MSU1/9 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
38 Informativní zprávy, různé (není písemný materiál). Informaci o úseku údržby podá Ing. Helena Řežábová, tajemnice ÚMO Plzeň 1 (0) ST1/13 Mgr. Miroslav Brabec
39 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (není písemný materiál) (0) ST1/14 Mgr. Miroslav Brabec
40 Závěr (není písemný materiál) (0) ST1/15 Mgr. Miroslav Brabec