Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 5.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 23.09.2014 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Činnost Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a orgánů města od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Projednání informativních zpráv na 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2014 (MP, PČR, JSDH) (1) TAJ/4 PhDr. Fluxa
6 Spolupráce ÚMO Plzeň 2-Slovany s Městskou policií, služebnou Slovany a Policií ČR, obv. odd. Plzeň 2, za I. pololetí 2014 (1) KT/2 PhDr. Fluxa
7 Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 - Slovany, za I. pololetí 2014 (1) KT/3 PhDr. Fluxa
8 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - červen 2014 (5) EAP/4 PhDr. Fluxa
9 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2014 - RO č. 14/2014 (2) EAP/3 PhDr. Fluxa
10 Poskytnutí neúčelového finančního daru (2) EAP/1 PhDr. Fluxa
11 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2014, blokace finančních prostředků ve FRR MO P2 (0) EAP/5 PhDr. Fluxa
12 Svěření nemovitého majetku do trvalé správy MO Plzeň 2 - Slovany, přílohou č. 3 Statutu města Plzně (3) MAI/1 Ing. Aschenbrenner
13 Realizace akce "Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova“ a pověření RMO P2 ke schválení případných víceprací (2) MAI/4 Ing. Aschenbrenner
14 Novela Statutu města (7) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
15 Stanovení částky na úhradu části nákladů členům výborů ZMO Plzeň 2 - Slovany (3) TAJ/3 PhDr. Fluxa
16 Projednání informativních zpráv na 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2014 (ostatní) (1) TAJ/5 Ing. Aschenbrenner
17 Mateřská škola se sportovním zaměřením (1) MAI/2 Ing. Aschenbrenner
18 Plán investiční výstavby MO Plzeň 2 - Slovany (vyjma MŠ) na rok 2015 (1) MAI/6 Ing. Aschenbrenner
19 Plán investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany v budovách mateřských škol na rok 2015 (1) MAI/3 Ing. Aschenbrenner
20 Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů (2) MAI/5 Ing. Aschenbrenner
21 Informace z oblasti trhu práce (1) SO/1 pí Rottová
22 Vyhodnocení činnosti uvolněných členů ZMO Plzeň 2 - Slovany za volební období 2010 - 2014 (4) TAJ/7 Ing. Aschenbrenner
23 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 07-09/2014 (2) EAP/2 Ing. et Ing. Nový
24 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 06-09/2014 (2) KT/1 p. Andrlík
24a Vybudování podzemních kontejnerů na sběr separovaného odpadu v MO Plzeň 2 - Slovany (2) MAI/7 Ing. Aschenbrenner
25 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období od 12. 06. 2014 do 10. 09. 2014 (2) TAJ/6 p. Andrlík
26 Různé (0) Ing. Aschenbrenner