Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 5.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 19.06.2014 od 16.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Název Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) PSČO/3
2 Jmenování ověřovatelů zápisu ZMO P4 (0) PSČO/4
3 Volba Návrhové komise (0) PSČO/5
4 Nakládání s pozemky - prominutí smluvní pokuty (pan Laštovka) (9) FIN/1 Ing. Majerová
5 Rozbor hospodaření MO Plzeň 4 za 1. čtvrtletí 2014 (5) FIN/2 Ing. Majerová
6 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2014 - rozpočtové opatření č. 9 (5) FIN/3 Ing. Majerová
7 Účelový převod z rozpočtu MO Plzeň 4 do rozpočtu MMP na akci "Vodní plochy Lobezská louka - I. etapa" a změna rozpočtu - RO č. 10 (7) FIN/4 Ing. Majerová
8 Žádost o převod kulturního domu v Červeném Hrádku z ÚZSVM na město Plzeň (8) FIN+SSDI/1 Bc. Hrabáková, Ing. Majerová
9 Odměny členům komisí RMO P4 a výborů ZMO P4 (4) PSČO/1 Mgr. Hrubý
9a Schválení podání žádosti o finanční podporu z prostředků státního rozpočtu pro JSDH MO P4 (5) PSČO/2 Mgr. Hrubý
9b Vyhláška statutárního města Plzně k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku, regulace provozní doby pohostinských zařízení (3) ST/2 Bc. Chalupný
10 Splněná a prodloužená usnesení ZMO P4 (1) TAJ/1 Ing. bc. Brůhová
11 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 4 za období od 21.3.2014 do 19.6.2014 (1) ST/1 Bc. Chalupný
12 Zpráva o činnosti uvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 21.3.2014 do 19.6.2014 (1) MST/1 Ing. Mádr
13 Zpráva o činnosti neuvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 21.3.2014 do 19.6.2014 (1) MSN/1 Mgr. Zrostlík
14 Zpráva o činnosti předsedkyně KV ZMO Plzeň 4 za období od 21.3.2014 do 19.6.2014 (1) KV/1 Mgr. Maříková
15 Zpráva o činnosti KV ZMO P4 od 23.1.2014 do 19.6.2013 (1) KV/2 Mgr. Maříková
16 Kontrolní zprávu o "Kontrole dětských hřišť v Plzni 4" (4) KV/3 Mgr. Maříková
17 Kontrolní zpráva o kontrole vyřizování stížností občanů (1) KV/4 Mgr. Maříková
18 Informativní zprávy (1) TAJ/2 Pelcrová
19 Různé (0) PSČO/6