Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 7.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 25.09.2014 od 16.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Název Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) PSČO/3
2 Jmenování ověřovatelů zápisu ZMO P4 (0) PSČO/5
3 Volba návrhové komise (0) PSČO/6
4 Nakládání s pozemky - stanovisko ke svěření pozemku do trvalé správy MO Plzeň 4 (10) FIN/1 Ing. Majerová
5 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2014 - souhrnné rozpočtové opatření č. 11 (10) FIN/2 Ing. Majerová
6 Účel.převod fin.prostředků do rozpočtu MMP na akci "Vodní plochy Lobez.louka-I. etapa (mobiliář)" a změna rozpočtu-RO č.12 (5) FIN/3 Ing. Majerová
7 Rozbor hospodaření MO Plzeň 4 za 1. poletí 2014 (4) FIN/4 Ing. Majerová
8 Změna plánu investic č.3 v roce 2014 (3) SSDI/1 Bc. Hrabáková
8a Výsledek VŘ - Kompletní oprava části oplocení areálu 54. mateřské školy, ul. Staniční, Plzeň (4) SSDI/2 Bc. Hrabáková
8b Návrh SOD - Kompletní oprava části oplocení areálu 54. MŠ, Staniční ul., Plzeň (4) SSDI/3 Bc. Hrabáková
9 Darování nepotřebného majetku JSDH MO P4 (8) PSČO/1 Mgr. Hrubý
10 Přijetí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na opravu CAS do MO Plzeň 4 včetně RO č. 13 (6) PSČO/2 Mgr. Hrubý
11 Návrh změn Statutu města Plzně (5) ST/1 Bc. Chalupný
11a Odměny členům výborů ZMO P4, kteří nejsou členy ZMO Plzeň 4 (3) TAJ/3 Ing. Bc.Martina Brůhová
12 Splněná a prodloužená usnesení ZMO P4 (1) TAJ/1 Ing. Bc. Brůhová
13 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 4 za období od 20.6.2014 do 25.9.2014 (1) ST/2 Bc. Chalupný
14 Zpráva o činnosti uvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 20.6.2014 do 25.9.2014 (1) MST/1 Ing. Mádr
15 Zpráva o činnosti neuvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 20.6.2014 do 25.9.2014 (1) MSN/1 Mgr. Zrostlík
16 Zpráva o činnosti předsedkyně KV ZMO P4 za období od 20.6.2014 do 25.9.2014 (1) KV/1 Mgr. Maříková
17 Zpráva o činnosti KV ZMO P4 (1) KV/2 Mgr. Maříková
18 Kontrola vyřizování stížností (1) KV/3 Mgr. Maříková
19 Informativní zprávy (1) TAJ/2 Pelcrová
20 Různé (0) PSČO/4