Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 28.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 22.01.2014 od 14.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, program jednání (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Volba pracovních komisí (není písemný materiál) (0) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Kontrola plnění usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KO1/1 Mgr. Michal Vozobule
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (1) RMO1/1 Mgr. Miroslav Brabec
5 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (1) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MST1/1 Ing. Vladimír Tichý
7 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MSU1/1 Jiří Uhlík
8 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) KO1/2 Mgr. Michal Vozobule
9 Schválení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MO Plzeň 1 (6) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
10 Hodnocení plnění plánu stavebních akcí a vlastní investiční výstavby za rok 2013 (3) MST1/2 Ing. Vladimír Tichý
11 Vyjmutí pozemku parc.č. 369 vč. stavby v k.ú. Javorná na Šumavě z trvalé správy MO Plzeň 1 (4) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
12 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 za rok 2013 (3) MSU1/2 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
13 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 (3) MSU1/3 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík
14 Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 (6) ST1/6 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
15 Poskytnutí finančního daru z rozpočtu MO Plzeň 1 sdružení Ledovec, o. s. (5) RMO1/2 RMO1 - Mgr. Brabec, Jiří Uhlík
16 Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2014 (0) KO1/3 Mgr. Michal Vozobule
17 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec
18 Informativní zprávy, různé (2) ST1/8 Mgr. Miroslav Brabec
19 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (není písemný materiál) (0) ST1/9 Mgr. Miroslav Brabec
20 Závěr (není písemný materiál) (0) ST1/10 Mgr. Miroslav Brabec