Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 20.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 29.04.2014 od 14,00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (1) ST/1 p. Strobach
3 Revize vyhlášky MP o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány loterie, sázkové anebo jiné podobné hry (10) ST/2 p. Strobach
4 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka Městského obvodu Plzeň 3 za rok 2013 (11) FO/1 p. Strobach
5 2. rozpočtové opatření roku 2014 - snížení rozpočtu MO 3 z důvodu snížení převodu podílu na příspěvku na výkon státní správy (4) FO/2 p. Strobach
6 3. rozpočtové opatření roku 2014 - zapojení fin. prostředků FRR do rozpočtu MO 3 (7) FO/3 p. Strobach
7 4. rozpočtové opatření roku 2014 - přijetí dotace na aktivní politiku zaměstnanosti (4) FO/4 p. Strobach
8 5. rozpočtové opatření roku 2014 - zapojení přijatého pojistného plnění z pojistné události do rozpočtu MO 3 (5) FO/5 p. Strobach
9 Poskytnutí finančního daru z rozpočtu MO 3, 6. rozpočtové opatření roku 2014 (5) FO/6 p. Strobach
10 Stanovisko k návrhu vyhlášky státu. m. Plzně o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nem. věcí pro r. 2015 na území MO Plzeň 3 (5) OMAJ/1 p. Strobach
11 Pojmenování ulice v k. ú. Radobyčice "NA MATEŘI" (5) OVV/1 p. Strobach
12 Poskytnutí jednorázové nenávratné sociální výpomoci ze sociálního fondu ÚMO Plzeň 3 (5) OVV/2 p. Strobach
13 Informace o činnosti Kulturního výboru ZMO Plzeň 3 za období únor - duben 2014 (2) OS+KUV/1 p. Tyšer
14 Informace o činnosti Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3 za období březen - duben 2014 (4) KV/1 Mgr. Škarda
15 Informativní zpráva - příprava nového Územního plánu města Plzně (5) TAJ/1 p. Strobach
16 Informativní zprávy předložené na 20. zasedání ZMO Plzeň 3 (5) TAJ/2 p. Strobach
17 Různé (0)
18 Závěr (0)