Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 21.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 17.06.2014 od 14 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/1 p. Strobach
3 Odměny za I. pololetí roku 2014 pro předsedy a členy výborů - nezastupitele (4) ST/2 p. Strobach
4 7. rozpočtové opatření roku 2014 – přijetí dotace na úhradu výdajů na sociálně-právní ochranu dětí (OSPOD) – 1. splátka (5) FO/1 p. Strobach
5 8. rozpočtové opatření roku 2014 – přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti (4) FO/2 p. Strobach
6 9. rozpočtové opatření roku 2014 – přijetí finančních prostředků z rozpočtu OŠMT MMP do rozpočtu MO 3 s určením pro 22. MŠ a 70. MŠ (4) FO/3 p. Strobach
7 10. rozpočtové opatření roku 2014 – převod fin. prostř. z FŽP do rozp. MO3 na projekt „Revitalizace zeleně před KB – Angl. nábřeží" (4) FO/4 p. Strobach
8 11. rozpočtové opatření roku 2014 - zapojení části zůstatku účtu sociálního fondu do rozpočtu MO Plzeň 3 (4) FO/5 p. Strobach
9 12. rozpočtové opatření roku 2014 - přijatá dotace na volby do Evropského parlamentu (4) FO/6 p. Strobach
10 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2014 v rámci vyhlášeného dotačního programu FV, KUV, KVPPK, KVADM (7) FO/7 p. Strobach, p. Neubauer
10a 13. rozpočtové opatření roku 2014 – zvýšení převodu podílu na daních do rozpočtu MO Plzeň 3 (5) FO/8 p. Strobach
11 Svěření nemovitého majetku do trvalé správy MO Plzeň 3, přílohou č. 3 Statutu města Plzně (6) OVV/1 p. Strobach
12 Informativní zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMO 3 za období květen - červen 2014 (8) KV/1 Mgr. Škarda
13 Informace o činnosti Kulturního výboru ZMO Plzeň 3 za období květen 2014 (2) KUV/2 p. Tyšer
14 Informativní zprávy předložené na 21. zasedání ZMO Plzeň 3 (4) TAJ/1 p. Strobach
15 Různé (0)
16 Závěr (0)