Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 22.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 26.08.2014 od 14,00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zánik mandátu člena Zastupitelstva MO Plzeň 3 a nástup náhradníka z kandidátní listiny téže volební strany (1) ST/1 p. Strobach
3 Představení návrhu Územního plánu Plzeň Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně (není písemný materiál) (0)
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (5) ST/2 p. Strobach
5 Návrh změny obecně závazné vyhlášky – Statutu města Plzně (7) ST/3 p. Strobach
6 Pojmenování ulice nacházející se současně na území MO Plzeň 3 a MO Plzeň 5 - Křimice (4) ST/4 p. Strobach
7 14. rozpočtové opatření roku 2014 – přijetí neinv. dotace na projekt „Podpora standardizace OSPOD na MMP a ÚMO Plzeň 1 – 4“ (4) FO/1 p. Strobach
8 15. rozpočtové opatření roku 2014 – přijetí neinv. dotace na aktivní politiku zaměstnanosti (4) FO/2 p. Strobach
9 16. rozpočtové opatření roku 2014 – zapojení přijatého pojistného plnění z pojistné události do rozpočtu MO 3 (5) FO/3 p. Strobach
10 17. rozpočtové opatření roku 2014 – převod fin. prostř. z FŽP MP do rozp. MO3 pro 16. MŠ na projekt „Zahrádka plná překvapení“ (4) FO/4 p. Strobach
11 18. rozpočtové opatření roku 2014 – přijetí dotace na úhradu výdajů na OSPOD – 2. splátka dotace na rok 2014 (5) FO/5 p. Strobach
12 19. rozpočtové opatření roku 2014 – přijetí neinv. účel. dotace na proj. Optimalizace procesů a zavedení syst. řízení kvality na ÚMO3 (4) FO/6 p. Strobach
13 20. rozpočtové opatření roku 2014 – úprava rozpočtu MO Plzeň 3 (5) FO/7 p. Strobach
14 21. rozpočtové opatření roku 2014 – převod fin.prost. z rozpočtu MO3 do rozpočtu MMP za účelem poskytnutí dotací pro PO města (5) FO/8 p. Strobach
15 22. rozpočtové opatření roku 2014 – přijetí doplatku neinv. dotace na pokrytí výdajů na činnosti v agendě OSPOD za rok 2013 (4) FO/9 p. Strobach
16 23. rozpočtové opatření roku 2014 – úprava rozpočtu MO Plzeň 3 - ukazatel „Dotace (výbory, komise)“ (3) FO/10 p. Strobach
17 24. rozpočtové opatření roku 2014 – přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti (4) FO/11 p. Strobach
18 Poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 (3) FO/12 p. Strobach
19 Informace o činnosti Kulturního výboru ZMO Plzeň 3 za měsíc červen 2014 (2) KUV/1 p. Tyšer
20 Informativní zpráva předložená na 22. zasedání ZMO Plzeň 3 (2) TAJ/1 p. Strobach
21 Různé (0)
22 Závěr (0)