Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 33.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 17.09.2014 od 14.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, program jednání (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Volba pracovních komisí (není písemný materiál) (0) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Kontrola plnění usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KO1/1 Mgr. Michal Vozobule
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (1) RMO1/1 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
5 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (1) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MST1/1 Ing. Vladimír Tichý
7 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MSU1/1 Jiří Uhlík, MBA
8 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) KO1/2 Mgr. Michal Vozobule
9 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2014 (5) RMO1/2 Rada MO Plzeň 1 - p. Uhlík, MBA
10 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určené pro ZOO a BZ města Plzně (5) RMO1/4 Rada MO Plzeň 1 - p. Uhlík, MBA
11 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 č. 39 -51 (4) RMO1/5 Rada MO Plzeň 1 - p. Uhlík, MBA
12 Návrh na rozdělení odměn pro předsedy a členy komisí Rady MO Plzeň 1 a členy výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) ST1/4 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
13 Zpráva o provádění komunálních služeb a údržby zeleně za I. pololetí 2014 (2) RMO1/6 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
14 Návrh na uzavření darovací smlouvy – 2 ks bronzových bust parašutistů (8) ST1/9 Mgr. Miroslav Brabec
15 Hodnocení plnění plánu investiční výstavby a ostatních stavebních akcí za 1. pololetí roku 2014 (4) MST1/2 Ing. Vladimír Tichý
16 Vyjmutí zadání zpracování PD "Parkoviště Žlutická 33-37" ze schváleného plánu VIV (4) MST1/3 Ing. Vladimír Tichý
17 Vyjmutí realizace stavebních úprav v pavilonu „OS Motýl“ Žlutická 2 ze schváleného plánu VIV (3) MST1/4 Ing. Vladimír Tichý
18 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (4) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
19 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2014/003111 s TJ Košutka Plzeň (6) RMO1/7 Rada MO Plzeň 1, p. Uhlík, MBA
20 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města Plzně (4) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
21 Informativní zprávy, různé (7) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec
22 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (není písemný materiál) (0) ST1/8 Mgr. Miroslav Brabec
23 Závěr (není písemný materiál) (0) ST1/9 Mgr. Miroslav Brabec