Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 2.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 11.12.2014 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 4. 9. 2014 - 10. 12. 2014 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň - město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Schválení zástupců statutárního města Plzně v orgánech Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (3) PRIM/3 p. primátor
5 Volby členů výborů ZMP (1) PRIM/4 p. primátor
6 Schválení vyplacení odměny spojené s udělením Ceny Hanuše Zápala za období 2010 - 2013 (5) KP/1 p. primátor
7 Schválení Dodatku č. 1 - projekt „Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně – část I. – Riegrova, Dominikánská“ (3) ÚKEP/2 p. primátor
8 Schválení Dodatku č. 1 - projekt „Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně, rekonstrukce TT Pražská – U Zvonu“ (3) ÚKEP/3 p. primátor
9 Uzavření Dodatku č. 3 - projekt „Rozvoj Plzeňského vědecko technologického parku – výstavba PVTP III a rozvoj PVTP II“ (3) ÚKEP/4 p. primátor
10 Schválení Dodatku č. 1 - projekt „Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru“ (3) ÚKEP/5 p. primátor
11 Schválení Dodatku č. 1 - projekt „Divadelní terasy – úprava JZ části sadového okruhu historického jádra města Plzně“ (3) ÚKEP/6 p. primátor
12 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II JZ na projekt „Lochotínský park“ (3) ÚKEP/7 p. primátor
13 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou OHL ŽS, a.s. v rámci projektu „Rozvoj PVTP – výstavba PVTP III a rozvoj PVTP II (2) ÚKEP/8 p. primátor
14 Změna zástupce města Plzně na Shromáždění zástupců jako nejvyššího orgánu svazku obcí Povodí Berounky (2) ÚKEP/9 p. primátor
14a Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Rekonstrukce ulice Dělnická, Kleisslova“ (3) ÚKEP/10 p. primátor
15 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města (6) PRÁV/1 p. primátor
16 Udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek ve věci poskytování právních služeb Kocián, Šolc, Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. (2) PRÁV/2 p. primátor
17 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 7. 8. 2014 do 12. 11. 2014 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
18 Rozpočtové opatření vyplývající z očekávané skutečnosti 2014 (8) ŘEÚ/1 nám. Kotas
19 Rozpočet města Plzně na rok 2015 včetně rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2018 (13) ŘEÚ/2 nám. Kotas
20 Uzavření dohody o změně smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků SFRB č. 926601004 – D a č. 9266010006 - D (8) FIN/2 nám. Kotas
21 Uzavření dohody o změně smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků SFRB č. 9255920436 – D a č. 9255910636 - D (9) FIN/3 nám. Kotas
22 Přijetí dotace MMR ČR v rámci IOP pro projekt Zvýšení bezpečnosti datové sítě statutárního města Plzně (3) FIN/4 nám. Kotas
23 Přijetí dotace v rámci OPŽP k realizaci projektů zateplení MŠ v MO Plzeň 3 (6) FIN/5 nám. Kotas
24 Program a scénář jednání valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (10) FIN/6 nám. Kotas
25 Přijetí dotace v rámci OPŽP k realizaci projektu „Vybudování podzemních kontejnerových stání v MO Plzeň 3“ (4) FIN/7 nám. Kotas
26 Způsob pokračování realizace stavby "Archiv Světovar" a "4x4 Cultural Factory Světovar" a pověření Mgr.Šindeláře k jednání o ukončení smluvního vztahu se zhotovitelem "Sdružení Světovar" (22) TN/1 nám. Šindelář
27 Schválení plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. pro rok 2015 (6) OSI/1 nám. Šindelář
28 Smlouva o spolupráci mezi SŽDC, s.o. a městem Plzeň – realizace společné stavby „Uzel Plzeň, 2. stavba – Přestavba osobního nádraží včetně mostů Mikulášská“ (4) OI/1 nám. Šindelář
29 Smlouva o spolupráci mezi SŽDC, s.o. a městem Plzeň – realizace společné stavby „Uzel Plzeň, 3. stavba – Přesmyk domažlické trati“ (4) OI/2 nám. Šindelář
30 Uzavření smlouvy o zříz. služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a občanským sdružením Tělovýchovná jednota Košutka Plzeň (9) ORP/1 nám. Šindelář
31 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a spoluvlastníky pozemku p.č. 5219/2, k.ú. Plzeň (10) ORP/2 nám. Šindelář
32 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Povodím Vltavy, státním podnikem (8) ORP/3 nám. Šindelář
33 Změny zřizovací listiny Divadla Josefa Kajetána Tyla, příspěvkové organizace (4) ŘÚSO/1 nám. Baxa
34 Změna použití části neinv. dotace poskytnuté spol. Plzeň 2015, o.p.s. na základě usn. ZMP č. 613/13 na činnost společnosti v roce 2014 (4) OK/1 nám. Baxa
35 Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu v oblasti kultury 2014 "Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2014" (7) OK/2 nám. Baxa
36 Souhlas statutárního města Plzně s nominací prvku „Českého a slovenského loutkářství“ k zápisu do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO a s tím souvisejících záchovných opatření (5) OK/3 nám. Baxa
37 Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (6) OSS/1 nám. Herinková
38 Změna v poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2014 (3) OSS/2 nám. Herinková
39 Jmenování zástupce samosprávy statutárního města Plzně do Dobrovolného sdružení obcí (DSO) Silnice I/27 (2) NámN/1 nám. Náhlík
40 Schválení záměru PMDP, a.s. uzavřít SoSBK na odkup nové dopravní základny s dílčí změnou oproti jejímu vzoru dle Projektové smlouvy (4) KŘTÚ/12 nám. Náhlík
41 Prominutí části dlužné částky za péči o psa umístěného v útulku paní Marii Kletečkové (7) OŽP/1 nám. Náhlík
42 Žádost 90. MŠ Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt "Revitalizace zahrady II." (5) KŽP/1 nám. Náhlík
43 Žádost TJ Sokol Plzeň V o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt "Péče o zeleň a její rozvoj" (6) KŽP/2 nám. Náhlík
44 Žádost MO Plzeň 10 - Lhota o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt "Revitalizace návsi – sadové úpravy" (5) KŽP/3 nám. Náhlík
45 Žádost 29. MŠ Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt "Bezpečná zahrada" (5) KŽP/4 nám. Náhlík
46 Žádost MO Plzeň 9 - Malesice o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt "Vlkýšská náves pro děti" (5) KŽP/5 nám. Náhlík
47 Žádost Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, o.p.s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt "Čistá voda pro Plzeň" (5) KŽP/6 nám. Náhlík
48 Žádost Alpinum klub Plzeň o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt "Vydání výstavního zpravodaje Alpinum klubu na rok 2015" (6) KŽP/7 nám. Náhlík
49 Žádost 91. MŠ Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt "VIII. etapa - Zelená oáza klidu a setkávání" (5) KŽP/8 nám. Náhlík
50 Žádost Tělovýchovné jednoty Plzeň - Újezd, o.s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt "Obnova zeleně a výstavba dětského hřiště" (6) KŽP/9 nám. Náhlík
51 Žádost 63. MŠ Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt "Dováděj, hrej si, poznávej, pečuj a chraň" (5) KŽP/10 nám. Náhlík
52 Žádost TJ Sokol Plzeň - Nová Hospoda, o.s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt "Obnova zeleně – výsadba stromů, obnova herních prvků dětského hřiště" (6) KŽP/11 nám. Náhlík
53 Žádost SVS MP o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt "Ošetření památného stromu – Dub na hrázi Velkého boleveckého rybníka" (5) KŽP/12 nám. Náhlík
54 Žádost SVS MP o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt "Pachové ohradníky podél příjezdových komunikací do města Plzně" (5) KŽP/13 nám. Náhlík
55 Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni (7) KŽP/14 nám. Náhlík
56 Žádost JK Slavia VŠ Plzeň, o.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt "Zelená jízdárna" (6) KŽP/15 nám. Náhlík
57 Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni (7) KŽP/16 nám. Náhlík
58 Dodatek č. 3 Dohody o spolupráci v rámci projektu WTC Pilsen mezi statutárním městem Plzeň a společností Anglické nábřeží, a.s. (8) RadD/1 radní Dvořák
59 Výkup části pozemku pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ v k.ú. Radčice u Plzně – pí Mašterová, pí Živná (7) RadM/3 radní Matoušová
60 Výkup části pozemku pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ v k.ú. Radčice u Plzně – p. Goesl (7) RadM/4 radní Matoušová
61 Výkup části pozemku pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ v k.ú. Radčice u Plzně – pí Kytová (7) RadM/5 radní Matoušová
62 Zrušení usnesení ZMP č. 629/08 ve věci bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Valcha od ČR, Státní pozemkový úřad, v celém znění (6) MAJ/1 radní Matoušová
63 Zrušení usnesení ZMP č. 163/04 ve věci bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Doubravka od ČR, Státní pozemkový úřad, v celém znění (5) MAJ/2 radní Matoušová
64 Uzavření konečných smluv v souvislosti s výstavbou Lokalita RD Plzeň Újezd, investor paní Vladimíra Bradová (11) MAJ/3 radní Matoušová
65 Zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Plzně, Obytný soubor Háj B v k.ú. Červený Hrádek u Plzně, Petr Slanec (10) MAJ/4 radní Matoušová
66 Zřízení služebnosti veřejného osvětlení ve prospěch města Plzně, Obytný soubor Háj B, k.ú. Červený Hrádek u Plzně, P. Šoukalová (9) MAJ/5 radní Matoušová
67 Majetkoprávní vypořádání - výkup a prodej na území města Plzně a v Dýšině,SoSB kupní, dohoda o započtení,záměr prodeje-FOCUS INVEST (15) MAJ/6 radní Matoušová
68 Majetkoprávní vypořádání pro stavbu "Radobyčice jih, zhuštěná typová výstavba 8 RD Infrastruktura" - investor INVEST PRODUKT s.r.o. (10) MAJ/7 radní Matoušová
69 Další nakládání s objektem Klatovská 19 (8) MAJ/8 radní Matoušová
70 Rozpočtové opatření v souvislosti s použitím příjmu z prodeje bytů obsazených uživateli. (5) PROP/1 radní Matoušová
71 Nakládání s pozemky p.č. 974/1, 4, 5, 6, 7, k.ú. Skvrňany (13) PROP/2 radní Matoušová
72 Darování pozemků v k.ú. Útušice a k.ú. Štěnovice obci Útušice (15) PROP/3 radní Matoušová
73 Prodej dílu "a" pozemku p.č. 1218/3, k.ú. Bručná, JUDr. Wedellové (13) PROP/4 radní Matoušová
74 Konečné vypořádání vztahu k nově vzniklým pozemkům p.č. 1609/218, 219, k.ú. Bolevec (12) PROP/5 radní Matoušová
75 VGP CZ VIII., a.s. - prodloužení termínů výstavby - BRUČNÁ BUSINESS PARK (13) PROP/6 radní Matoušová
76 Prodloužení termínů ve SOSBK - Plzeňské vysokoškolské koleje, s.r.o. (20) PROP/7 radní Matoušová
77 Změna usn. ZMP č. 391/2014, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 3 ke SoBSK se spol. Husova, s.r.o. z důvodu změny termínu pro složení kauce (18) PROP/8 radní Matoušová
78 Změna podmínek prodeje pozemků v k.ú. Plzeň dle usn. ZMP č. 573/2014 (14) PROP/9 radní Matoušová
79 Prominutí smluvních pokut a zvýšeného nájemného, nevyužití práva odstoupit od SoBSK a záměr prodat části p.p.č. 1609/60,90 k.ú. Bolevec (22) PROP+KŘTÚ/10 radní Matoušová, nám. Náhlík
80 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
81 Nabídka občanského sdružení Oživení, o.s. (2) ŘTÚ/1 Ing. Kozohorský
82 Přehled provedených rozpočtových opatření za III. čtvrtletí 2014 (2) FIN/1 nám. Kotas
83 Zpráva o průběhu veřejné zakázky na svoz odpadů a dalšího postupu spol. Plzeňské komunální služby, s.r.o. (2) TN/2 nám. Šindelář
84 Postup prací při dokončení stavby "Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká" (10) TN+PRIM/3 nám. Šindelář, p. primátor
85 Zpráva o stavu čerpání rozpočtu OI MMP k 30. 9. 2014 (2) OI+ŘEÚ/1 Ing. Kaucký
86 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - červen 2014 (1) ORG/2 Ing. Karhan
87 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - červenec 2014 (1) ORG/3 Ing. Karhan
88 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - srpen 2014 (1) ORG/4 Ing. Karhan
89 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - září 2014 (1) ORG/5 Ing. Karhan
90 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - říjen 2014 (1) ORG/6 Ing. Karhan
91 Termíny konání RMP a ZMP v roce 2015 (1) ORG/7 Ing. Karhan
92 Aktuální stav projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a společnosti Plzeň 2015, o.p.s. (2) NámB/2 nám. Baxa
93 Přehled projektů p.o. ÚKEP pro jiné subjekty než město Plzeň (1) ÚKEP/1 Ing. Beneš
94 Přehled obsazenosti PD Rychtářka a Zpráva o městském parkovacím systému za I. pololetí 2014 (4) KŘTÚ/11 nám. Náhlík
95 Zpráva o pořizování nového Územního plánu Plzeň (1) STAV/1 nám. Šindelář
95a Výměna Plzeňské karty (4) NámN/2 Ing. Náhlík
96 Různé (0)