Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 2.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 01.12.2014 od 14,00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady městského obvodu Plzeň 3 (2) ST/1 p. Neubauer
3 25. rozpočtové opatření roku 2014 - úprava rozpočtu výdajů Odboru dopravy a životního prostředí (4) FO/1 Mgr. Škarda
4 26. rozpočtové opatření roku 2014 – přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti (4) FO/2 Mgr. Škarda
5 27. rozpočtové opatření roku 2014 – přijetí neinv. dotace na projekt „Podpora stand. orgánů soc.- právní ochrany dětí MMP a ÚMO 1–4 (4) FO/3 Mgr. Škarda
6 28. rozpočtové opatření roku 2014 – přijetí neinvestiční dotace určené na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) (5) FO/4 Mgr. Škarda
7 29. rozpočtové opatření roku 2014 – přijetí neinv. dotace na úhradu výdajů na volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí (4) FO/5 Mgr. Škarda
8 30. rozpočtové opatření roku 2014 - převod fin. prost. z rozp. MMP do rozp. MO 3 – převod dlužných částek za nájemné a ost. služeb (4) FO/6 Mgr. Škarda
9 31. rozpočtové opatření roku 2014 – převod fina. prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO 3 - dotace na rekonstr. vnitrobloku ul. L. Pika (4) FO/7 Mgr. Škarda
10 32. rozpočtové opatření roku 2014 – přijetí dotace na realizaci projektů zateplení 61. MŠ a 70. MŠ (4) FO/8 Mgr. Škarda
11 Návrh rozpočtu MO Plzeň 3 na rok 2015, rozp. výhled v letech 2016 až 2018 a tvorby a použití fondů v roce 2015 (6) FO/9 Mgr. Škarda
12 Žádost o změnu účelu schválené dotace Asociaci pro pomoc handicapovaným dětem (IČ: 22845798) (4) FO/10 Mgr. Škarda
13 Stanovení pravidel pro vyplácení měsíčních odměn a předsedům a členům výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva MO Plzeň 3 (3) FO/11 Mgr. Škarda
14 Odměny za II. pololetí roku 2014 pro předsedy a členy výborů a komisí - nezastupitele (4) FO/12 Mgr. Škarda
15 33. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2014 - převod zvýšeného podílu na daních do rozpočtu MO Plzeň 3 (5) FO/13 Mgr. Škarda
16 Poskytnutí dotace spolku Ulice-Agentura sociální práce o. s. z rozpočtu MO Plzeň 3 (5) FO/14 Mgr. Škarda
17 34. rozpočtové opatření roku 2014 – přijetí dotace z FŽP MP do rozpočtu MO 3 pro 63.MŠ (5) FO/15 Mgr. Škarda
18 Jmenovitý plán investičních akcí na rok 2015 (3) OMAJ/1 p. Neubauer
19 Svěření pozemků v k.ú. Valcha do trvalé správy MO Plzeň 3 (5) OMAJ/2 p. Neubauer
20 Pojmenování nově vzniklé ulice v k.ú.Plzeň „ TECHNICKÁ“ (6) OVV/1 p. Neubauer
21 Svěření nemovitého majetku do trvalé správy MO Plzeň 3, přílohou č.3 Statutu města Plzně (5) OVV/2 p. Neubauer
22 Informativní zprávy předložené na 2. zasedání ZMO Plzeň 3 (3) TAJ/1 p. Neubauer
23 Různé (0)
24 Závěr (0)