Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 2.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 03.12.2014 od 14.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, program jednání (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Volba pracovních komisí (není písemný materiál) (0) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Kontrola plnění usnesení z 33. a 1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (5) KO1/1 Jiří Winkelhöfer
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň l (2) RMO1/1 Mgr. Miroslav Brabec
5 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (1) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1 (1) MST1/1 PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA
7 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MSU1/1 Jiří Uhlík, MBA
8 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) KO1/2 Jiří Winkelhöfer
9 Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) FO1/1 Mgr. Štěpán Krňoul
10 Návrh plánu práce Rady MO Plzeň 1 a Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2015 (3) RMO1/2 Mgr. Miroslav Brabec
11 Stanovení paušální částky za náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce zastupitele (1) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
12 Zpráva o provádění komunálních služeb a údržby zeleně za I.-III. čtvrtletí 2014 (2) ŽPD1/1 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
13 Hodnocení plnění plánu staveb vlastní investiční výstavby a ostatních stavebních akcí za 1. – 3. čtvrtletí roku 2014 (4) MSU1/1 Jiří Uhlík, MBA
14 Návrh plánu realizace staveb vlastní investiční výstavby a ostatních stavebních akcí MO Plzeň 1 na rok 2015 (18) MSU1/2 Jiří Uhlík, MBA
15 Rozbor hospodaření M0 Plzeň 1 k 30. 9. 2014 (3) MSU1/3 Jiří Uhlík, MBA
16 Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 č. 52 - přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje (5) MSU1/4 Jiří Uhlík, MBA
17 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 č. 53 - 61 (4) MSU1/5 Jiří Uhlík, MBA
18 Návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2015 včetně rozpočtového výhledu na roky 2016 -2018 (5) MSU1/6 Jiří Uhlík, MBA
19 Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 za rok 2014 (3) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
20 Plány práce výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2015 (3) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
21 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec
22 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě č. 2013/005081 se ZČU Plzeň (6) MSU1/7 Jiří Uhlík, MBA
23 Žádost o podporu z ROP NUTS II Jihozápad pro projekt „Rekonstrukce ulice Dělnická a Kleisslova“ (2) MSU1/8 Jiří Uhlík, MBA
24 Informativní zprávy, různé (0) ST1/8 Mgr. Miroslav Brabec
25 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (není písemný materiál) (0) ST1/9 Mgr. Miroslav Brabec
26 Závěr (není písemný materiál) (0) ST1/10 Mgr. Miroslav Brabec