Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 3.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 16.02.2015 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Nástup nového člena ZMO Plzeň 3 na uprázdněný mandát (1) ST/1 p. Neubauer
3 Návrh nového územního plánu (3) KVDÚP+KŽP/1 p. Neubauer
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/2 p. Neubauer
5 Stanovení působnosti starosty a místostarostů MO Plzeň 3 (2) ST/3 p. Neubauer
6 Obsazení Osadního výboru Valcha Zastupitelstva MO Plzeň 3 (2) ST/4 p. Neubauer
7 Obsazení Osadního výboru Radobyčice Zastupitelstva MO Plzeň 3 (2) ST/5 p. Neubauer
8 Obsazení Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 3 (4) ST/6 p. Neubauer
9 Svěření pozemků p.č. 1227/6, p.č. 1227/12 a p.č. 1227/13, vše k.ú. Valcha do trvalé správy MO Plzeň 3, přílohou č. 3 Statutu města Plzně (4) EK/1 p.Neubauer
10 Změna usnesení ZMO Plzeň 3 č. 77/2014 - 32. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2014 - přijetí dotace na realizaci projektů zateplení 61. MŠ a 70. MŠ (6) EK/2 Mgr. Škarda
11 35. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2014 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti (4) EK/3 Mgr. Škarda
12 36. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2014 - přijetí investiční dotace na realizaci projektu "Vybudování podzemních kontejnerových stání v MO Plzeň 3" (5) EK/4 Mgr. Škarda
13 1. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - převod finančních prostředků z rozpočtu MO 3 do rozpočtu MMP s určením pro SITMP (4) EK/5 Mgr. Škarda
14 Investiční akce k zařazení na rok 2015 (3) SSI/1 p. Neubauer
15 Prodloužení stávající ulice v k.ú. Valcha "Srpnová" (7) SVV/1 Ing. Maříková
16 Prodloužení stávající ulice „TECHNICKÁ“ – k.ú. Plzeň (6) SVV/2 Ing. Maříková
17 Schválení Jednacího řádu Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 (4) FV/1 Ing. Šec
18 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 3.zasedání ZMO Plzeň 3 (4) KV/1 p. Strobach
19 Informativní zprávy předložené na 3. zasedání ZMO Plzeň 3 (4) TAJ/1 p. Neubauer
20 Různé (0)
21 Závěr (0)