Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 3.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 29.01.2015 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 11. 12. 2014 - 28. 1. 2015 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
2a Informace k divadelním technologiím v Novém divadle (4) TN+RadS/2 nám. Šindelář a rad. Šlouf
3 Aktuální stav projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a společnosti Plzeň 2015, o.p.s. (1) NámB/1 nám. Baxa
4 Slavnostní zahájení projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, provedeného ve dnech 16. - 18. 1. 2015 (materiál přijde na stůl) (3) NámB/2 nám. Baxa
5 Zrušení usnesení o schválení Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na realizaci projektu „4x4 Cultural Factory Světovar“ (6) ÚKEP/1 p. primátor
6 Zrušení usnesení o schválení Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na realizaci projektu „Archiv Světovar“ (6) ÚKEP/2 p. primátor
7 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Relax centrum Štruncovy sady“ (3) ÚKEP/3 p. primátor
8 Uzavření Dodatku č. 4 - projekt „Rozvoj Plzeňského vědecko technologického parku – výstavba PVTP III a rozvoj PVTP II“ (2) ÚKEP/4 p. primátor
9 Postup orgánů města reagujícího na výsledek místního referenda (1) PRIM/2 p. primátor
10 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 13. 11. 2014 do 22. 12. 2014 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
11 Změny v Jednacím řádu a statutu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně (3) KV/3 Mgr. Zarzycký
11a Kontrola průběhu výstavby Nového divadla v souladu s přijatými usneseními ZMP o výstavbě Nového divadla. (2) KV/4 Mgr. Zarzycký
12 Návrh na změnu členů dozorčí rady společnosti BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným (3) NámK/1 nám. Kotas
13 Návrh na změnu členů dozorčí rady společnosti Parking Plzeň, s.r.o. (3) NámK/2 nám. Kotas
14 Návrh na změnu členů dozorčí rady společnosti DOMINIK CENTRUM, s.r.o. (3) NámK/3 nám. Kotas
15 Návrh na změnu členů dozorčí rady společnosti POVED, s.r.o. (3) NámK/4 nám. Kotas
16 Návrh na změnu členů orgánů společnosti Obytná zóna Sylván, a.s. (3) NámK/5 nám. Kotas
17 Návrh na změnu členů orgánů společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. (4) NámK/7 nám. Kotas
18 Návrh na změnu členů orgánů společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. (4) NámK/8 nám. Kotas
19 Návrh na změnu členů orgánů společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. (4) NámK/9 nám. Kotas
20 Návrh na změnu členů dozorčí rady společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. (3) NámK/10 nám. Kotas
20a Podání žádosti města o dotaci z MMR ČR pro projekt „Rekonstrukce vnitrobloku Koterovská – Chvojkovy Lomy“ a schválení projektu regenerace sídliště (18) NámK+TN/11 nám. Kotas, nám. Šindelář
21 Zajištění financování odkupu akcií VODÁRNY PLZEŇ, a.s. - výběr nejvhodnější nabídky; uzavření smlouvy s vybraným uchazečem (7) ŘEÚ/1 nám. Kotas
22 Uvolnění finančních prostředků blokovaných ve FRR MP pro rozpočty Odboru vnitřní správy a Odboru investic MMP (7) ŘEÚ/2 nám. Kotas
23 Souhrnné rozpočtové opatření a zařazení akcí do jmenovitého seznamu Odboru investic MMP (7) ŘEÚ/3 nám. Kotas
24 Žádost o dotaci MŠMT pro rok 2015 na dodávku a montáž UV systému pro plavecký areál Slovany (2) FIN/1 nám. Kotas
25 Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu „Plzeň – EHMK 2015“ vyhlášeného na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti pro rok 2015 (6) OK/1 nám. Baxa
26 Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu „Plzeň – EHMK 2015“ vyhlášeného na podporu uměleckých a kulturních projektů pro rok 2015 (7) OK/2 nám. Baxa
27 Převod práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2011/005352 ze dne 30. 12. 2011 na realizaci projektu Animánie v roce 2015 (5) OK/3 nám. Baxa
28 Rozpočtové opatření k projektu „BUĎ FIT SENIORE“ (3) OSS/1 nám. Herinková
29 Koordinační smlouva k projektu „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ (5) TN/1 nám. Šindelář
30 Smlouva o spolupráci mezi SŽDC, s.o. a městem Plzeň "Uzel Plzeň, 3. st. - Přesmyk domažlické trati" (6) OI+ŘEÚ/1 nám. Šindelář
31 Uzavření smluv o zřízení služebností mezi statutárním městem Plzeň a Plzeňskou teplárenskou, a.s. (Rabštejnská 71, Manětínská 13, Žlutická 4) (8) ORP/1 nám. Šindelář
32 Uzavření smluv o zřízení služebností mezi statutárním městem Plzeň a Plzeňskou teplárenskou, a.s. (Lidická) (6) ORP/2 nám. Šindelář
33 Uzavření smluv o zřízení služebností mezi statutárním městem Plzeň a Plzeňskou teplárenskou, a.s. (Sokolovská 10, Komenského 85) (7) ORP/3 nám. Šindelář
34 Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebností mezi statutárním městem Plzeň a Povodím Vltavy, státním podnikem (10) ORP/4 nám. Šindelář
35 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň, panem Janem Kraftem a Valcha Property Development, a.s. (7) ORP/5 nám. Šindelář
36 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň, manželi Vracovskými a Valcha Property Development, a.s. (8) ORP/6 nám. Šindelář
37 Uzavření smlouvy o zřízení služebností mezi statutárním městem Plzeň, Západočeskou univerzitou v Plzni a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (8) ORP/7 nám. Šindelář
38 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň, Vězeňskou službou České republiky a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (8) ORP/8 nám. Šindelář
39 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň, společností BENZINA, s.r.o. a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (8) ORP/9 nám. Šindelář
40 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň, Sdružením majitelů garáží Bory - letiště a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (8) ORP/10 nám. Šindelář
41 Uzavření smlouvy o zřízení služebností mezi statutárním městem Plzeň a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (9) ORP/11 nám. Šindelář
42 Městské soutěže na prodej dvou volných bytů na adrese nám. Generála Píky 30, Plzeň – byt č. 6, a nám. Generála Píky 31, Plzeň – byt č. 19 (5) PROP/1 radní Matoušová
43 Městské soutěže na prodej nemovitých věcí v Plzni, na adrese Radyňská 30 a Koterovská 36 (4) PROP/2 radní Matoušová
44 Prodej volného nebytového prostoru č. 1110/35 na adrese Sokolovská č.or. 88 v Plzni (9) PROP/3 radní Matoušová
45 Prodej volného nebytového prostoru č. 2453/13 na adrese Lobezská č.or. 10 D v Plzni (10) PROP/4 radní Matoušová
46 Ponechání části pozemku parc.č. 1097/138, k.ú. Křimice (16) PROP/5 radní Matoušová
47 Prodej nemovité věci na adrese Spolková 23 v Plzni (13) PROP/6 radní Matoušová
48 Prodej nemovitých věcí na adrese Jezná 13 (11) PROP/7 radní Matoušová
49 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p.č. 2201/37 a p.č. 2562/2 v k.ú. Skvrňany (13) EVID/1 radní Matoušová
50 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 675/3 v k.ú. Bukovec (13) EVID/2 radní Matoušová
51 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 675/4 v k.ú. Bukovec (13) EVID/3 radní Matoušová
52 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 1065/2 v k.ú. Bolevec (14) EVID/4 radní Matoušová
53 Darování výpočetní techniky z majetku města Plzně, spolku AMARE ČHAVE - asociace romských občanských iniciativ Plzeň (6) EVID/5 radní Matoušová
54 Darování výpočetní techniky z majetku města Plzně, Masarykově ZŠ Janovice nad Úhlavou okres Klatovy (7) EVID/6 radní Matoušová
55 Výkup pozemku p.č. 264/6 pro IA „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice" a zřízení služebnosti ve prospěch města Plzně v pozemku p.č. 264/1, vše v k.ú. Červený Hrádek u Plzně, Jaroslava Kašperáková (13) MAJ/1 radní Matoušová
56 Zřízení služebností umístění kanalizačních řadů ve prospěch města Plzně v pozemcích v k.ú. Újezd, lokalita Háj B (12) MAJ/2 radní Matoušová
57 Výkup pozemku parc.č. 1555/1, k.ú. Litice u Plzně, od p. Rudolfa Jirky do majetku města Plzně (9) MAJ/3 radní Matoušová
58 Odkoupení pozemků p.č. 6225/4 a p.č. 6225/5, k.ú. Plzeň, od spol. TORRIMEX, s.r.o. (8) MAJ/4 radní Matoušová
59 Neschválení výkupu nově vzniklého pozemku parc.č. 883/13, k.ú. Božkov (10) MAJ/5 radní Matoušová
60 Převod vodovodního řadu v ul. Staroveská v k.ú. Újezd do majetku města Plzně - JUDr. Josef Lavička (8) MAJ/6 radní Matoušová
61 Zrušení věcného břemene ve prospěch města Plzně zatěžujícího pozemek parc.č. 4226, k.ú. Plzeň, ve vlastnictví manž. p. Václava Dardy a pí Aleny Dardové (7) MAJ/7 radní Matoušová
62 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné na pozemky v k.ú. Litice u Plzně – p. Šuchman (11) MAJ/8 radní Matoušová
63 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
64 Informace k plnění usnesení č. 308 ze dne 12. 6. 2014 (2) OI/2 Ing. Kaucký
65 MŠ v Černicích - odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ (2) OI/3 Ing. Kaucký
66 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - listopad 2014 (1) ORG/2 Ing. Karhan
67 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - prosinec 2014 (1) ORG/3 Ing. Karhan
68 Projednání Statutu a Jednacího řádu Finančního výboru Zastupitelstva města Plzně (6) FV/1 Ing. Šneberger
69 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 7. 1. 2015 (1) VZVZ/1 p. Kuthan
70 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Zarzycký
71 Různé (0)