Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 4.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 05.03.2015 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 29. 1. 2015 - 4. 3. 2015 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň - město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Program prevence kriminality města Plzně na rok 2015 (5) PRIM/3 p. primátor
5 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně o změnách vyhlášky statutárního města Plzně č. 15/1992, kterou se zřizuje městská policie v Plzni (6) PRIM/4 p. primátor
5a Jmenování velitele Městské policie Plzeň (4) PRIM/5 p. primátor
6 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 23. 12. 2014 do 2. 2. 2015 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
7 Aktuálního stavu projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a společnosti Plzeň 2015, o.p.s. (6) NámB/1 nám. Baxa
8 Výjimky ze směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek u akcí „Plakátovací plochy – reklamní kampaň“ a „Nákup koncertního křídla Steinway“, které budou realizovány DJKT (5) ŘÚSO/1 nám. Baxa
9 Poskytnutí dotace na opravu oken a balkonových dveří bytů č. 3 a 4 ve 3.NP domu Solní 19 v Plzni (5) OPP/1 nám. Baxa
10 Poskytnutí dotace na opravu severní a západní fasády objektu Pobřežní 8 v Plzni (5) OPP/2 nám. Baxa
10a Poskytnutí dotace pro Dům dětí a mládeže Talent, o.p.s. (5) NámK/1 nám. Kotas
11 Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2014, kterou se se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně (3) ÚČT/1 nám. Kotas
12 Podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP pro projekt „Modernizace 50. MŠ, ulice Družby, Plzeň“ (3) FIN/1 nám. Kotas
13 Podání žádosti o nadační příspěvek v rámci Grantové výzvy 2014 v programu Parky pro projektový záměr „Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady“ (4) FIN/2 nám. Kotas
14 Přijetí dotace z OPŽP pro projekt „Vybudování podzemních kontejnerů na sběr separovaného odpadu v MO Plzeň 2“ (5) FIN/3 nám. Kotas
15 Novela obecně závazné vyhlášky stat. města Plzně č. 5/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města Plzně (6) TN/1 nám. Šindelář
16 Jmenování zástupců města Plzně do výboru DSO Skládka odpadů Chotíkov (2) TN/2 nám. Šindelář
17 Přijetí dotace v rámci projektu „Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím“ (3) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
18 Zapojení Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně do projektu Public Spaces – Revitalization and Evaluation (Revitalizace veřejných prostranství) (2) KŘTÚ/2 nám. Šindelář
19 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Plzeňským krajem (8) ORP/1 nám. Šindelář
20 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň, Plzeňským krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic (SO 303, SO 304, SO 313) (10) ORP/2 nám. Šindelář
21 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň, Plzeňským krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic (SO 414B) (8) ORP/3 nám. Šindelář
22 Uzavření dohody o zániku závazku mezi statutárním městem Plzeň a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (4) ORP/4 nám. Šindelář
23 Uzavření smlouvy o zřízení služebností mezi statutárním městem Plzeň a spoluvlastníky stavebních pozemků parc.č. 83 a parc.č. 84, oba k.ú. Plzeň (9) ORP/5 nám. Šindelář
24 Uzavření smlouvy o zřízení služebností mezi statutárním městem Plzeň a spoluvlastníky budovy č.p. 339 stojící na pozemku parc.č. 112, k.ú. Plzeň (8) ORP/6 nám. Šindelář
25 Rozpočtové opatření - snížení finančních prostředků 1. ZŠ a 31. ZŠ ve prospěch Odboru investic MMP (2) OŠMT/1 nám. Herinková
26 Přijetí finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 4 (4) KŘTÚ/11 nám. Náhlík
27 Přijetí daru od Nadačního fondu Zelený poklad (5) KŘTÚ/12 nám. Náhlík
28 Rozpočtové opatření rozpočtu KŘTÚ – SVSMP – péče o vzhled města (6) KŘTÚ+ŘEÚ/13 nám. Náhlík, nám. Kotas
29 Záměr zadat specializovanou veřejnou zakázku malého rozsahu na přeložku sítě elektronických komunikací ve vlastnictví O2 Czech Republic, a.s. (5) KŘTÚ/16 nám. Náhlík
30 Dozorčí rada Nadačního fondu Zelený poklad (5) OŽP/1 nám. Náhlík
31 Statut Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP (7) VZVZ/1 p. Kuthan
32 Jednací řád Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP (5) VZVZ/2 p. Kuthan
33 Darování 155 bm kamenných obrubníků Židovské obci Plzeň, IČ 49777122 (7) EVID/1 radní Matoušová
34 Darování výpočetní techniky sdružení V PLZNI.CZ (7) EVID/2 radní Matoušová
35 Městské soutěže na prodej volného bytu č. 5, Smrková 12, a bytu č. 11,Strážnická 6, obsazeného nájemcem s platnou nájemní smlouvou (5) PROP/1 radní Matoušová
36 Městské soutěže na prodej nemovitých věcí na adrese Klatovská třída 218 a Husova 39 v Plzni (5) PROP/2 radní Matoušová
37 Bezúplatný převod volného nebytového prostoru č. 685/31 na adrese Nade Mží č.or. 12 v Plzni (12) PROP/3 radní Matoušová
38 Darování pozemku parc.č. 1006/3, k.ú. Bolevec, Národnímu památkovému ústavu, státní příspěvkové organizaci (13) PROP/4 radní Matoušová
39 Darování pozemku dotčeného tělesem komunikace I. třídy (I/26) - úsek Nová Hospoda až po Lesní Zátiší (12) PROP/5 radní Matoušová
40 Prodej pozemků p.č. 94, 95, 864, 865, k.ú. Lhota u Dobřan, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů (12) PROP/6 radní Matoušová
41 Prodej technologie výměníkové stanice Vrbovecká 2 - 4, k.ú. Plzeň, Plzeňské teplárenské, a.s. (10) PROP/7 radní Matoušová
42 Ponechání pozemku parc.č. 1097/153, k.ú. Křimice, v majetku města Plzně. (13) PROP/8 radní Matoušová
43 Konečné vypořádání pozemků p.č. 1981/169 a 1981/170, k.ú. Litice u Plzně, formou prodeje (11) PROP/9 radní Matoušová
44 Konečné vypořádání pozemku p.č. 1981/150, k.ú. Litice u Plzně, formou prodeje (10) PROP/10 radní Matoušová
45 Konečné vypořádání pozemků p.č. 1981/161 a 1981/162, k.ú. Litice u Plzně, formou prodeje (11) PROP/11 radní Matoušová
46 Konečné vypořádání pozemků p.č. 1981/196, 1981/207 a 1981/208, k.ú. Litice u Plzně, formou prodeje (10) PROP/12 radní Matoušová
47 Změna usn. ZMP č. 575/2014 týkajícího se konečného vypořádání pozemku p.č. 1981/154, k.ú. Litice u Plzně, formou prodeje (12) PROP/13 radní Matoušová
48 Uzavření konečných smluvních vztahů pro stavbu „Obytný dům Mikulka“ s investorem stavby společností Pod Mikulkou, s.r.o. (10) MAJ/1 radní Matoušová
49 Změna usnesení ZMP č. 351 ze dne 12. 6. 2014 ve věci schválení zrychleného postupu majetkoprávního vypořádání pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ (6) MAJ/2 radní Matoušová
50 Výkup částí pozemků pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ v k.ú. Radčice u Plzně a v k.ú. Plzeň – Družstvo Land (7) RadM/1 radní Matoušová
51 Výkup částí pozemků pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ v k.ú. Radčice u Plzně – pí Drozdová, pí Kurka (7) RadM/2 radní Matoušová
52 Uzavření kupní smlouvy s 1 fyzickou osobou zapsanou na LV č. 1088 pro k.ú. Valcha pro stavbu „Dešťová kanalizace a komunikace Valcha – část Lašitov“ (9) MAJ/3 radní Matoušová
53 Uzavření kupní smlouvy s pí Janou Boškovou pro stavbu „Dešťová kanalizace a komunikace Valcha – část Lašitov“ (9) MAJ/4 radní Matoušová
54 Uzavření konečné smlouvy darovací na darování p.č. 805/4 o výměře 2 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zaps. na LV 14 pro k.ú. Lhota u Dobřan z vlast. paní Milady Vikové do majetku města Plzně (9) MAJ/5 radní Matoušová
55 Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Plzeň, Valcha, Bručná, Bukovec, Koterov, Červ. Hrádek u Plzně, Božkov, Křimice a Černice z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad (10) MAJ/6 radní Matoušová
56 Odkoupení pozemků p.č. 130/3 a p.č. 135/2, k.ú. Litice u Plzně, od p. Karla Doležala a p. Pavla Doležala a nově vzniklého pozemku p.č. 123/3, k.ú. Litice u Plzně, od p. Pavla Doležala (10) MAJ/7 radní Matoušová
57 Další nakládání s objektem Klatovská 19 (materiál přijde na stůl) (12) RadM/3 radní Matoušová
58 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
59 Financování jednotlivých akcí zařazených v materiálu Priority vodohospodářských staveb města Plzně (4) OSI/1 nám. Šindelář
60 Zdroje požární vody na území města Plzně za rok 2014 (2) OSI/2 nám. Šindelář
61 Informace o evidovaných dražbách a výběrových řízeních za rok 2014 (3) MAJ+PROP/8 radní Matoušová
62 Zpráva o stavu čerpání rozpočtu OI MMP k 31. 12. 2014 (2) OI+ŘEÚ/1 Ing. Kaucký
63 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - leden 2015 (1) ORG/2 Ing. Karhan
64 Přehled obsazenosti PD Rychtářka za IV. čtvrtletí 2014 a Zpráva o městském parkovacím systému za II. pololetí 2014 (3) KŘTÚ/15 nám. Náhlík
65 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 4. 2. 2015 (1) VZVZ/3 radní Kuthan
66 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Zarzycký
67 Různé (0)