Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 5.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 09.04.2015 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 5. 3. 2015 - 8. 4. 2015 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
2a Postup orgánů města reagujícího na výsledek místního referenda (2) PRIM/2 pan primátor
3 Aktuální stav projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a společnosti Plzeň 2015, o.p.s. (3) NámB/1 nám. Baxa
4 Roční zprávy o postupu realizace Integrovaných plánů rozvoje města Plzně za rok 2014 (4) ÚKEP/1 p. primátor
5 Poskytnutí finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje (4) OKŘ/1 p. primátor
6 Poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje (5) OKŘ/2 p. primátor
7 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 3. 2. 2015 do 9. 3. 2015 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
7a Novela Zásad pro zadávání veřejných zakázek (5) VZVZ/3 p. Kuthan
8 Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení rozpočtu MMP za rok 2014 (13) ŘEÚ/1 nám. Kotas
9 Program a scénář jednání valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM, s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (7) FIN/1 nám. Kotas
10 Program a scénář jednání valné hromady společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a.s. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (6) FIN/2 nám. Kotas
11 Předložení projektu „Výtah radnice“ do Programu mobility na rok 2016 (2) FIN/3 nám. Kotas
12 Přijetí dotace v rámci OPŽP k realizaci projektu zateplení 23. MŠ Topolová 3, Plzeň (4) FIN/4 nám. Kotas
13 Změna zřizovací listiny 87. MŠ Plzeň z důvodu zřízení služby péče o dítě v dětské skupině (5) OŠMT/1 nám. Herinková
14 Poskytnutí neinvestičních dotací z grantového programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání (6) OŠMT/2 nám. Herinková
15 Poskytnutí neinvestičních dotací z grantového programu Podpora tělovýchovných aktivit (6) OŠMT/3 nám. Herinková
16 Poskytnutí daru vrácením uhrazené smluvní pokuty za nedodržení termínu vyplývající z náj. smlouvy č. 2013/003014/NS – spol. pozemky Dolní Vlkýš, s.r.o. (9) KŘTÚ/11 nám. Náhlík
17 Poskytnutí daru vrácením uhrazeného nájemného z nájemní smlouvy uzavřené se společností pozemky Dolní Vlkýš, s.r.o. za účelem výstavby a provozování dopravního propojení (10) KŘTÚ/12 nám. Náhlík
18 Prominutí nájemného vyplývajícího z náj. sml. č. 2012/003099/NS se spol. Valcha Property Development a.s. za pozemky zastavěné TDI - „OZ Plzeň – Valcha – 1. etapa – 1. fáze“ (8) KŘTÚ/13 nám. Náhlík
19 Rozpočtové opatření rozpočtu OSI MMP – stadion Štruncovy sady a Luční (4) KŘTÚ+ŘEÚ/1 nám. Šindelář, nám. Kotas
20 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a ČR – Krajským státním zastupitelstvím v Plzni (7) ORP/1 nám. Šindelář
21 Uzavření smlouvy o zřízení služebností mezi statutárním městem Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni (7) ORP/2 nám. Šindelář
22 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a ČR – Krajským soudem v Plzni (7) ORP/3 nám. Šindelář
23 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a spoluvlastníky budovy č.p. 285, Veleslavínova 23 (7) ORP/4 nám. Šindelář
24 Uzavření dohody o zániku závazku mezi statutárním městem Plzeň a Povodím Vltavy, státním podnikem (4) ORP/5 nám. Šindelář
25 Záměr zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění na dodávky živých králíků pro krmné účely, která bude realizována ZOO a BZ, p.o. (4) ŘÚSO/1 nám. Baxa
26 Výjimky ze směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek u akce „Zajištění překladů“, která bude realizována Plzní – TURISMEM, p.o. (3) ŘÚSO/2 nám. Baxa
27 Výjimka ze směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání VZ u akcí „Dodávky mraž. sladkovodních „plevelných“ ryb“ a „Dodávky mraž. sleďů“, které budou realizovány ZOO a BZ, p.o. (3) ŘÚSO/3 nám. Baxa
28 Poskytnutí účelové dotace na opravu oken a balkonových dveří domu Bedřicha Smetany 3 v Plzni (5) OPP/1 nám. Baxa
29 Poskytnutí účelové dotace na opravu oken a balkonových dveří domu Dominikánská 5 v Plzni (5) OPP/2 nám. Baxa
30 Poskytnutí účelové dotace na opravu brány s brankou usedlosti Letkovská 32 v Plzni (5) OPP/3 nám. Baxa
31 Poskytnutí účelové dotace na opravu fasád a oken usedlosti Koterovská náves 1 v Plzni (5) OPP/4 nám. Baxa
32 Poskytnutí účelové dotace na provedení III. etapy opravy omítek lodi kostela sv. Jiří v Plzni Malesicích (5) OPP/5 nám. Baxa
33 Poskytnutí účelové dotace na sanaci zdiva a opravy dlažeb kostela sv. Petra a Pavla v Plzni Liticích (5) OPP/6 nám. Baxa
34 Poskytnutí účelové dotace na opravu oken a omítek domu náměstí Míru 3 v Plzni (5) OPP/7 nám. Baxa
35 Poskytnutí účelové dotace na opravu střechy domu Kardinála Berana 15 v Plzni (5) OPP/8 nám. Baxa
36 Poskytnutí účelové dotace na opravu oken a balkonových dveří domu na Belánce 6 v Plzni (5) OPP/9 nám. Baxa
37 Poskytnutí účelové dotace na opravu omítek altánu Lochotínská 60 v Plzni (5) OPP/10 nám. Baxa
38 Poskytnutí účelové dotace na opravu oken a balkonových dveří domu náměstí Republiky 27 v Plzni (5) OPP/11 nám. Baxa
39 Poskytnutí účelové dotace na opravu nábytku v ložnici, povrchů koupelny a schodiště domu Husova 58 v Plzni (5) OPP/12 nám. Baxa
40 Poskytnutí účelové dotace na opravu hlavní haly, schodišť a obkladů bývalé výpravní budovy žst. Plzeň - Jižní Předměstí, Koperníkova 56 v Plzni (5) OPP/13 nám. Baxa
41 Schválení prominutí poplatků a úroků z prodlení dle Zásad schválených usnesením ZMP č. 412 dne 12. 6. 2014 (6) BYT/1 radní Šlouf
42 Koncepce řešení situace v lokalitě Plachého ul. – Korandova ul. („Plac“) (11) BYT/2 radní Šlouf
42a Městské soutěže na prodej dvou volných bytových jednotek na adrese Koterovská č. or. 128, Plzeň – byt č. 4 a Francouzská tř. č. or. 44, Plzeň – byt č. 18 (4) RadM/1 radní Matoušová
42b Městské soutěže na prodej nemovitých věcí na adrese Spolková 23, Jezná 13 (3) RadM/2 radní Matoušová
43 Výkup spoluvlastnických podílů v celk. výši 3/7 k celku pozemků parc.č. 1005, 1043/156, 1043/161, 1043/207, 1043/209, 2586/4, 2586/7, 2586/11, vše k.ú. Doubravka, od spoluvlastníků zaps. na LV č. 9971 pro k.ú. Doubravka (9) MAJ/1 radní Matoušová
44 Uzavření konečné smlouvy darovací na darování pozemku parc.č. 802/8, parc.č. 802/9 a parc.č. 802/10, vše k.ú. Lhota u Dobřan, z vlastnictví Plzeňského kraje do majetku města Plzně (8) MAJ/2 radní Matoušová
45 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikacemi na území města Plzně mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem formou vzájemných darů - V. etapa (8) MAJ/3 radní Matoušová
46 Zrušení usnesení ZMP č. 359/2014 ve věci směny pozemků v k.ú. Plzeň, v plném znění (6) MAJ/4 radní Matoušová
47 Zrušení usnesení ZMP č. 147/2006 a následně usnesení ZMP č. 165 ze dne 10. 4. 2008 ve věci bezúplatného převodu pozemku parc.č. 2663/7, k.ú. Doubravka, v plném znění (5) MAJ/5 radní Matoušová
48 Zrušení usnesení ZMP č. 497/2002 ve věci bezúplatného převodu pozemků parc.č. 1327/2, parc.č. 1335/1, oba k.ú. Hradiště u Plzně, a parc.č. 3644/1, k.ú. Plzeň, v plném znění (5) MAJ/6 radní Matoušová
49 Uzavření smlouvy kupní - TDI do majetku města Plzně spol. IKO stavby, s.r.o. výstavba „Černice K Plzenci III, sjezd na poz. p.č. 1455/28“ (9) MAJ/7 radní Matoušová
50 Změna usnesení ZMP č. 550/2014 ve věci úpravy lhůty pro realizaci výstavby a uvedení do provozu domova důchodců a denního stacionáře pro důchodce – objekt Klatovská 90 (7) MAJ/8 radní Matoušová
51 Řešení majetkoprávních vztahů k soukromým pozemkům, které se nachází pod fotbalovým hřištěm užívaným fotbalovým klubem SK Smíchov Plzeň, o.s. (dříve 1. FC) v Šeříkové ulici (11) MAJ/9 radní Matoušová
52 Městské soutěže na prodej volných bytových jednotek v Plzni, na adrese Částkova č.or. 52, byt č. 1, Dobrovského č.or. 13, byt č. 7, Sokolovská č.or. 19, byt č. 21, a Sokolovská č.or. 61, byt č. 20 (8) PROP/1 radní Matoušová
53 Prodej pozemků parc. č. 7820/4 a parc. č. 7820/7, oba v k.ú. Plzeň - SVJ Žižkova 63, Plzeň (19) PROP/2 radní Matoušová
54 Konečné vypořádání pozemku p.č. 1981/211 k.ú. Litice u Plzně formou prodeje (10) PROP/3 radní Matoušová
55 Ponechání pozemku parc.č. 2 a části pozemku parc.č. 1/4 v k.ú. Radčice u Plzně v majetku města Plzně (14) PROP/4 radní Matoušová
56 Prodej nemovité věci na adrese V Lomech 13 (15) PROP/5 radní Matoušová
57 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 1899/16 v k.ú. Litice u Plzně (12) EVID/1 radní Matoušová
58 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 1807/12 v k.ú. Černice (13) EVID/2 radní Matoušová
59 Vzájemné vydržení vlastnického práva k částem pozemků v k.ú. Hradiště u Plzně mezi městem Plzní a práv. osobou (14) EVID/3 radní Matoušová
60 Náprava administrativní chyby – uznání vlastnického práva k budově trafostanice na pozemku p.č. 3142/26, k.ú. Plzeň, v Blatenské ul. (8) EVID/4 radní Matoušová
61 Darování movitých věcí společnosti Plzeň 2015, o.p.s. (5) EVID/5 radní Matoušová
62 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
63 Plnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v roce 2014 (2) OSI+ŘEÚ/1 nám. Šindelář
64 Stav městského nemovitého majetku (1) EVID/6 radní Matoušová
65 Dopis České společnosti pro jakost - opětovné získání Certifikátu systému managementu kvality (1) ORG/2 Ing. Karhan
66 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - únor 2015 (1) ORG/3 Ing. Karhan
67 Studie „Latentní bezdomovectví“ (1) OSS/1 nám. Herinková
68 Informativní zpráva o činnosti VZVZ ZMP + tabulka dokončených akcí za II. pololetí 2015 (2) VZVZ/1 p. Kuthan
69 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 4. 3. 2015 (1) VZVZ/2 p. Kuthan
70 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Zarzycký
71 Různé (0)