Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 6.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 14.05.2015 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 9. 4. 2015 - 13. 5. 2015 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedící Okresního soudu Plzeň - město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Poskytnutí dotací z oblasti prevence kriminality (13) PRIM/3 p. primátor
5 Poskytnutí dotací z oblasti protidrogové prevence (11) PRIM/4 p. primátor
6 Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Třemošná o odchytu toulavých a opuštěných zvířat a jejich transportu do příslušného zařízení (útulku) (5) PRIM/5 p. primátor
7 Poskytnutí finanční dotace AV PRON, spol. s r.o., IČ 26353181, na částečnou úhradu nákladů na zabezpečení Koncertu významných plzeňských interpretů na závěr festivalu Živá ulice (3) KP/1 p. primátor
8 Přijetí dotace z OPŽP, Prioritní osa 6 – projekt Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa (4) ÚKEP/1 p. primátor
9 Vrácení finančních prostředků dotace projektu „Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká“ (4) ÚKEP/2 p. primátor
10 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 10. 3. 2015 do 13. 4. 2015 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
11 Projednání Závěrečného účtu města Plzně za rok 2014 (8) ŘEÚ/1 nám. Kotas
12 Porušení rozpočtové kázně organizací Svaz důchodců ČR, Krajská rada Plzeňského kraje a s tím související úkony (4) PROP+OSS/17 nám. Kotas
13 Porušení rozpočtové kázně společností MOŽNOSTI TU JSOU, o.p.s. a s tím související úkony (4) PROP+OSS/18 nám. Kotas
14 Přijetí finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 (4) KŘTÚ/2 nám. Šindelář
15 Zrušení části usnesení RMP č. 865 ze dne 14. 8. 2014 a uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň, Povodím Vltavy, státním podnikem a společností VODÁRNA PLZEŇ, a.s. (11) ORP/1 nám. Šindelář
16 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň, Českými dráhami, a.s. a VODÁRNOU PLZEŇ, a.s. (9) ORP/2 nám. Šindelář
17 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Českou republikou – Krajským státním zastupitelstvím v Plzni (9) ORP/3 nám. Šindelář
18 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Správou železniční dopravní cesty, státním podnikem (9) ORP/4 nám. Šindelář
19 Poskytnutí dotace na opravu fasády vstupního portálu domu nám. Republiky 5 - Rooseveltova 1 v Plzni (5) OPP/1 nám. Baxa
20 Poskytnutí dotace na opravu fasády a oken usedlosti Koterovská náves 10 v Plzni (5) OPP/2 nám. Baxa
21 Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu výchovy, vzdělávání a mimoškolních aktivit dětí a mládeže (6) OŠMT/3 nám. Herinková
22 Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP – Aktivity prorodinné politiky (17) OSS/1 nám. Herinková
23 Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP - Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti (33) OSS/2 nám. Herinková
24 Poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (7) OSS/3 nám. Herinková
25 Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP – Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit (7) OSS/4 nám. Herinková
26 Poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (2) OSS/5 nám. Herinková
27 Zrušení usnesení ZMP č. 470 ze dne 4. 9. 2014 ve věci odůvodnění veřejné zakázky „Zimní údržba silnic a vybraných místních komunikací v Plzni v zimních obdobích 2015/2016 až 2022/2023“ (4) KŘTÚ/11 nám. Náhlík
28 Žádost 90. MŠ Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Revitalizace zahrady II.“ (6) KŽP/1 nám. Náhlík
29 Žádost 91. MŠ Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „VIII. etapa - Oáza klidu a setkávání“ (6) KŽP/2 nám. Náhlík
30 Žádost 27. MŠ Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Poznáváme ptačí říši a hmyz“ (5) KŽP/3 nám. Náhlík
31 Žádost Nadačního fondu Zelený poklad o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Environmentálně od mala“ (5) KŽP/4 nám. Náhlík
32 Žádost SVS MP o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Letničkové výsevy v Plzni“ (5) KŽP/5 nám. Náhlík
33 Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni (7) KŽP/6 nám. Náhlík
34 Projednání žádosti o uzavření splátkového kalendáře s Martinem Šedivým a Simonou Šedivou, Škroupova 6, s Františkem Jankovcem, Strážnická 8, a Michalem Šandorem, Jateční 1 (4) BYT/1 radní Šlouf
35 Poskytnutí dotací do oblasti sportu a tělovýchovy včetně podpory handicapovaných sportovců (6) OŠMT/1 radní Dvořák
36 Přijetí Memoranda o podpoře sportu v městě Plzni včetně související úpravy Statutu FRR MP a úprav pravomocí RMP schvalovat rozpočtová opatření (9) OŠMT+ŘEÚ/2 radní Dvořák
37 Výkup části pozemku pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ v k.ú. Plzeň od 6 fyzických osob (7) RadM/1 radní Matoušová
38 Výkup pozemku pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ v k.ú. Radčice u Plzně od fyzické osoby (6) RadM/2 radní Matoušová
39 Výkup 2 pozemků pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ v k.ú. Radčice u Plzně od 3 fyzických osob (7) RadM/3 radní Matoušová
40 Výkup pozemku pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ v k.ú. Radčice u Plzně od fyzické osoby (7) RadM/4 radní Matoušová
41 Výkup pozemku parc.č. 13282/2, k.ú. Plzeň, pod stavbou cyklostezky, úsek Lobzy - střelnice (8) MAJ/1 radní Matoušová
42 Dar části původní silnice I/27 (Klatovská ul.) na pozemcích v k.ú. Plzeň, k.ú. Valcha, k.ú. Litice u Plzně (12) MAJ/2 radní Matoušová
43 Uzavření směnné smlouvy s fyzickou osobou pro stavbu "Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - část Lašitov" (11) MAJ/3 radní Matoušová
44 Uzavření kupní smlouvy na odkoupení podílu na pozemku p.č. 1850/1, k.ú. Valcha, od fyzické osoby pro stavbu "Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - část Černý most" (8) MAJ/4 radní Matoušová
45 Uzavření kupní smlouvy na odkoupení podílu na pozemku p.č. 1850/1, k.ú. Valcha, od fyzické osoby pro stavbu "Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - část Černý most" (8) MAJ/5 radní Matoušová
46 Uzavření kupní smlouvy s fyzickou osobou pro stavbu "Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - část Černý most" (12) MAJ/6 radní Matoušová
47 Uzavření směnné smlouvy s fyzickou osobou pro stavbu "Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - část Lašitov" (11) MAJ/7 radní Matoušová
48 Zřízení služebnosti umístění vodovodního řadu ve prospěch města Plzně v lokalitě Obytný soubor Háj B v k.ú. Červený Hrádek u Plzně, zrušení usnesení ZMP č. 527 ze dne 4. 9. 2014 (11) MAJ/8 radní Matoušová
49 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci” (8) MAJ/9 radní Matoušová
50 Výkup pozemku parc.č. 325/9, k.ú. Božkov, do majetku města Plzně (9) MAJ/10 radní Matoušová
51 Výkup zemního kabelového vedení 0,4 kV – přípojky el. energie pro areál bývalého depa v Cukrovarské ul., ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., do majetku města Plzně (8) MAJ/11 radní Matoušová
52 Směna pozemků v k.ú. Bolevec (10) MAJ/12 radní Matoušová
53 Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1097/104, k.ú. Křimice, včetně odvodnění, z vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Plzně (9) MAJ/13 radní Matoušová
54 Zrušení (starého) věcného břemene ve prospěch města Plzně zatěžující pozemky parc.č. 1338, parc.č. 1339/1, parc.č. 1339/3, parc.č. 1339/4, vše k.ú. Skvrňany, zaps. na LV č. 770 pro k.ú. Skvrňany ve vlastnictví fyzických osob (7) MAJ/14 radní Matoušová
55 Výkup části pozemku parc.č. 938 o celkové výměře 793 m2, orná půda, k.ú. Bručná, z vlastnictví fyzických osob, do majetku města Plzně (9) MAJ/15 radní Matoušová
56 Výkup spoluvlastnického podílu výši ¾ k celku na pozemku parc.č. 1747/1 o celkové výměře 15 440 m2, ostatní plocha, jiná plocha, zaps. na LV č. 16645 pro k.ú. Bolevec, ze spoluvlastnictví fyzických osob do majetku města Plzně (8) MAJ/16 radní Matoušová
57 Výkup nově vzniklého pozemku p.č. 503/8, k.ú. Doudlevce, od ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad (11) MAJ/17 radní Matoušová
58 Změna usnesení ZMP č. 138 ze dne 13. 3. 2014 doplněním způsobu úhrady daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatelem, tj. městem Plzní (7) MAJ/18 radní Matoušová
59 Nesouhlas v převzetím daňové povinnosti a změna usnesení ZMP č. 554/2014 ve věci výkupu nově vzniklého pozemku parc.č. 883/13, k.ú. Božkov (10) MAJ/19 radní Matoušová
60 Směna nemovitých věcí pro stavbu „Stavební úpravy Skvrňanské ulice“ a pro stavbu „III 180/50 Radčice – průtah“ (10) MAJ/20 radní Matoušová
61 Projednání smluvního vztahu dle předloženého znění textu návrhu Smlouvy o BÚ vlast. práva k nemovitým věcem a o zřízení VP č. UZSVM/P/25557/2014–HMSU ve věci převodu objektu bývalého KD v Červeném Hrádku (14) MAJ/21 radní Matoušová
62 Výkup a prodej pozemků v k.ú. Červený Hrádek u Plzně mezi městem a ZD Plzeň – Červený Hrádek v souvislosti s vypořádáním objektu býv. KD v Červeném Hrádku a zřízení služebnosti k p.č.165/1, k.ú. Červený Hrádek u Plzně (10) MAJ/22 radní Matoušová
63 Prodej podílu o velikosti 8/15 k celku nemovité věci na adrese Bedřicha Smetany 5, Plzeň (13) PROP/1 radní Matoušová
64 Městské soutěže na prodej tří volných bytových jednotek na adrese Suvorovova 16, Plzeň – byt č. 2, Krejčíkova 4, Plzeň – byt č. 6 a Hrádecká 10, Plzeň – byt č. 1 (6) PROP/2 radní Matoušová
65 Prodej volného nebytového prostoru č. 1639/38 na adrese Rabštejnská ul. č.or. 22 v Plzni (9) PROP/3 radní Matoušová
66 Prodej pozemku p.č. 9089 a části pozemku p.č. 9090/7, k.ú. Plzeň (17) PROP/4 radní Matoušová
67 Prodej pozemků p.č. 6992, 6544/5, 6, 7 a části pozemku p.č. 6544/1, k.ú. Plzeň (14) PROP/5 radní Matoušová
68 Konečné vypořádání pozemku p.č. 1981/173, k.ú. Litice u Plzně, formou prodeje (10) PROP/6 radní Matoušová
69 Konečné vypořádání pozemků p.č. 1981/161 a p.č. 1981/162, k.ú. Litice u Plzně, formou prodeje (11) PROP/7 radní Matoušová
70 Konečné vypořádání pozemků p.č. 1981/169 a p.č. 1981/170, k.ú. Litice u Plzně, formou prodeje (11) PROP/8 radní Matoušová
71 Prodej pozemku parc.č. 1273/2, k.ú. Bolevec (12) PROP/9 radní Matoušová
72 Prodej pozemku parc.č. 11852/6, k.ú. Plzeň (12) PROP/10 radní Matoušová
73 Prodej pozemku p.č. 8135/46, k.ú. Plzeň (14) PROP/11 radní Matoušová
74 Prodej pozemků v k.ú. Plzeň za účelem realizace investiční akce "PZ ŠKODA PLZEŇ - ÚPRAVA VIII. BRÁNY" (10) PROP/12 radní Matoušová
75 Záměr prodeje částí pozemku p.č. 12688/4, k.ú. Plzeň, za účelem dostavby stávajícího OAC Plzeň - Roudná (13) PROP/13 radní Matoušová
76 Záměr prodeje části pozemku p.č.5283/3, k.ú. Plzeň, za účelem stavby "Polyfunkční bytové domy U Mlýnské strouhy" (12) PROP/14 radní Matoušová
77 Negativní stanoviska ORP MMP k nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví města Plzně (33) PROP/15 radní Matoušová
78 Ponechání pozemku p.č. 221/66, k.ú. Chotěšov, v majetku města Plzně (15) PROP/16 radní Matoušová
79 Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Horská Kvilda (10) EVID/1 radní Matoušová
80 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 1865/3 v k.ú. Bručná (13) EVID/2 radní Matoušová
81 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 1855/2 v k.ú. Bručná (13) EVID/3 radní Matoušová
82 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 1828/2 v k.ú. Bručná (12) EVID/4 radní Matoušová
83 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 1830/6 v k.ú. Bručná (12) EVID/5 radní Matoušová
84 Uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku parc.č. 472/35, k.ú. Plzeň (13) EVID/6 radní Matoušová
85 Darování movitého majetku paní Marii Holpuchové (5) EVID/7 radní Matoušová
86 Darování movitých věcí - 30 ks počítačů včetně monitorů pro pořádání projektu Mini-Plzeň 2015 (6) EVID/8 radní Matoušová
87 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
88 Přehled provedených rozpočtových opatření za I. čtvrtletí 2015 (2) FIN/1 nám. Kotas
89 Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa, 1. fáze (13) TN/1 nám. Šindelář
90 Věcné plnění nájemného v oblasti vodního hospodářství v roce 2014 a 2015 (9) OSI/2 nám. Šindelář
91 Zpráva o stavu a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2015 Odboru investic MMP, členění na jednotlivé investiční akce k 31. 3. 2015 (2) OI+ŘEÚ/1 Ing. Grisník, Ing. Kuglerová MBA
92 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - březen 2015 (1) ORG/2 Ing. Karhan
93 Dopis Ing. Fr. Krause ve věci majetkoprávního vypořádání pozemků trvale dotčených stavbou (2) ORG/3 Ing. Karhan
94 Aktuální stav projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a společnosti Plzeň 2015, o.p.s. (3) NámB/1 nám. Baxa
95 Plnění Programu rozvoje města Plzně za rok 2014 (1) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
96 Sledování návštěvnosti města Plzně a výsledky za rok 2014 (1) ŘÚSO/1 PhDr. Knížová
97 Činnosti Nadačního fondu Zelený poklad v roce 2014 (2) OŽP/1 Bc. Svobodová
98 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 1. dubna 2015 (1) VZVZ/1 p. Kuthan
99 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Zarzycký
100 Závěr z písemných interpelací člena ZMP Ing. Rady ve věci provádění školení obsluhy Nového divadla (1) ORG/4 Ing. Rada
101 Různé (0)