Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 8.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 18.06.2015 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 14. 5. 2015 - 17. 6. 2015 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Aktuální stav projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a společnosti Plzeň 2015, o.p.s. (4) NámB/1 nám. Baxa
4 Volba přísedící Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
5 Vrácení finančních prostředků dotace projektu „Relax centrum Štruncovy sady“, dle ust. § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (5) ÚKEP/2 p. primátor
6 Uzavření Dodatku č. 5 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace v rámci OPPI, Prosperita - Výzva IV (neveřejná podpora), pro projekt „Rozvoj Plzeňského vědecko technologického parku – výstavba PVTP III a rozvoj PVTP II“ (3) ÚKEP/3 p. primátor
7 Dodatek k Rámcové smlouvě uzavř. dne 30. 4. 2010 mezi městem Plzní a spol. VEOLIA ČR, a.s. týkající se prodeje akcií spol. VODÁRNA PLZEŇ, a.s. (8) ÚKEP/4 p. primátor
8 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města (5) PRÁV/1 p. primátor
9 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 14. 4. 2015 do 18. 5. 2015 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
10 Odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti Obytná zóna Sylván a.s. a návrh na volbu nového člena (5) NámK/1 nám. Kotas
11 Schválení změny seznamu podprojektů spolufinancovaných z rámcového úvěru EIB - projekt "Plzeňská městská infrastruktura II" (9) ŘEÚ/1 nám. Kotas
12 Přijetí dotací a rozpočtová opatření související s Programem prevence kriminality města Plzně na rok 2015 (8) ŘEÚ/2 nám. Kotas
13 Schválení projektu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňském kraji - "Plzeňské podnikatelské vouchery - 2015 - 16" (7) ŘEÚ/3 nám. Kotas
14 Změna Statutu Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů (6) ŘEÚ/4 nám. Kotas
15 Rozpočtové opatření související se zajištěním zpětného odběru a využití odpadů z obalů (6) ŘEÚ/5 nám. Kotas
16 Dořešení konečné výše spoluúčasti Městského obvodu Plzeň 4 při úhradě závazku společnosti MAO, a.s. (4) ŘEÚ/6 nám. Kotas
17 Uvolnění finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje MP z blokace pro „Nadační fond regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje“ (6) ŘEÚ/7 nám. Kotas
18 Přijetí dotace v rámci OPŽP k realizaci projektu Zateplení administrativní budovy Koterovská 162, Plzeň (5) FIN/1 nám. Kotas
19 Program a scénář jednání řádné valné hromady společnosti POVED s. r. o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (10) FIN/2 nám. Kotas
20 Vyhláška statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí pro rok 2016 (6) ÚČT/1 nám. Kotas
21 Porušení rozpočtové kázně spolku Klub arabské kultury a s tím související úkony (8) PROP+OK/24 nám. Kotas, nám. Baxa
22 Porušení rozpočtové kázně příspěvkové organizace Západočeské muzeum v Plzni a s tím související úkony (7) PROP+OK/25 nám. Kotas, nám. Baxa
23 Rozpočtové opatření spočívající v přesunu prostředků z Odboru vnitřní správy MMP na Odbor investic MMP - akce "Úpravy parkoviště před budovou Koterovská 162" (4) VNITŘ/1 nám. Náhlík
24 Poskytnutí daru společnosti T.G. a.s. odpovídající 9/10 nájemného z nájemní smlouvy č. 2011/004881/NS (11) KŘTÚ/12 nám. Náhlík
25 Vzdání se práva na uplatnění smluvní pokuty spol. Nepomucká s.r.o. za nedodržení termínu dokončení stavby parkoviště a stavebních úprav objektu na pozemku p.č. 410/14, k.ú. Hradiště u Plzně (10) KŘTÚ/13 nám. Náhlík
26 Odůvodnění veřejné zakázky „Rekonstrukce napájení trolejbusové trati Plzeň - Černice, Štefánikova ulice a Měnírna Plzeň Černice“ dle zákona o veřejných zakázkách (6) KŘTÚ/14 nám. Náhlík
27 Záměr zadat specializovanou VZ malého rozsahu na přeložku distribučního zařízení ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. v rámci realizace stavby „Rekonstrukce napájení trolejbusové trati Plzeň - Černice“ (6) KŘTÚ/15 nám. Náhlík
28 Záměr zadat specializovanou VZ malého rozsahu na překládku sítě elektronických komunikací ve vlastnictví O2 Czech Republic a.s. v rámci realizace stavby „Rekonstrukce napájení trolejbusové trati Plzeň - Černice“ (6) KŘTÚ/16 nám. Náhlík
29 Úprava směrnice QS 61-10 Statut Fondu životního prostředí města Plzně (8) OŽP+FIN/1 nám. Náhlík
30 Žádost Občanského sdružení Kočka mezi lidmi, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Péče o opuštěné a týrané kočky na území města Plzně“. (6) KŽP/1 nám. Náhlík
31 Žádost 24. mateřské školy Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Učebna v přírodě“. (5) KŽP/2 nám. Náhlík
32 Žádost 60. mateřské školy Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Zelená zahrada - V.“. (5) KŽP/3 nám. Náhlík
33 Žádost Zoologické a botanické zahrady města Plzně, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Vydání environmentální publikace s populárně naučným obsahem STOPY ČLOVĚKA V PŘÍRODĚ“. (5) KŽP/4 nám. Náhlík
34 Žádost Magistrátu města Plzně, Odboru životního prostředí o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Screeningový monitoring řeky Úhlavy“. (5) KŽP/5 nám. Náhlík
35 Žádost Městského obvodu Plzeň 9 - Malesice o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Výsadby ovocných stromů v katastrálním území Plzeň - Malesice“. (5) KŽP/6 nám. Náhlík
36 Žádost 70. mateřské školy Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Zelená učebna“. (5) KŽP/7 nám. Náhlík
37 Žádost 38. mateřské školy Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Oáza uprostřed sídliště – část: vrbičkové stavby“. (5) KŽP/8 nám. Náhlík
38 Žádost Hany Voděrové, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Vítaný host – čtvrtletník příznivců Plzeňského kraje, ročník 2015“. (6) KŽP/9 nám. Náhlík
39 Žádost MOTÝL o.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „S MOTÝLem v souladu s přírodou“. (6) KŽP/10 nám. Náhlík
40 Žádost spolku DUHA KOPRETINA PLZEŇ, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Život mezi řekami“. (6) KŽP/11 nám. Náhlík
41 Žádost Městského obvodu Plzeň 6 - Litice o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Sakurová alej“. (5) KŽP/12 nám. Náhlík
42 Žádost Gymnázia Františka Křižíka a základní školy, s.r.o., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Zelená škola – podpora ekologických aktivit na GFK“. (6) KŽP/13 nám. Náhlík
43 Žádost spolku Budoucnost Valchy o.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Pohádková stezka“. (6) KŽP/14 nám. Náhlík
43a Žádost Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Revitalizace svahů v ul. Pod Homolkou“. (5) KŽP/15 nám. Náhlík
43b Žádost Mateřské školy kardinála Berana Plzeň, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Jdi do přírody a uč se od ní“. (6) KŽP/16 nám. Náhlík
43c Žádost 7. mateřské školy Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Sadová úprava ve Žlutické 2, Plzeň“. (5) KŽP/17 nám. Náhlík
44 Záměr zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění na akci „Generální opravy dvou kremačních pecí“, realizovanou Správou hřbitovů a krematoria města Plzně, p. o. (4) ŘÚSO/2 nám. Herinková
45 Změna zřizovací listiny 80. mateřské školy Plzeň, Mikulášské náměstí 8, příspěvkové organizace (5) OŠMT/1 nám. Herinková
46 Změna zřizovací listiny 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvkové organizace (3) OŠMT/2 nám. Herinková
47 Použití FRR MP ve prospěch 33. ZŠ a zařazení nových investičních akcí do rozpisu použití investičního fondu (3) OŠMT+ŘEÚ/3 nám. Herinková
47a Doplnění usnesení ZMP č. 30/2015 - projekt „BUĎ FIT SENIORE“. (5) OSS/1 nám. Herinková
47b Delegování zástupce statutárního města Plzně k účasti na valných hromadách zájmového sdružení právnických osob „Bienále kresby Plzeň“ (5) NámB/2 nám. Baxa
48 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti Kanceláře ředitelky Úřadu služeb obyvatelstvu MMP (11) ŘÚSO/3 nám. Baxa, nám. Herinková
49 Poskytnutí dotace na opravu 46 ks industriálních oken třídírny papíru v areálu Zahradní 2 v Plzni (5) OPP/1 nám. Baxa
50 Poskytnutí dotace na opravu stropů konventní budovy dominikánského kláštera, Jiráskovo nám. 30 v Plzni (5) OPP/2 nám. Baxa
51 Změna účelu použití poskytnuté dotace č. P/IV/8 České písni Plzeň, z. s. (IČ 45332932), v rámci Jednoletého dotačního programu „Plzeň – EHMK 2015“ (5) OK/1 nám. Baxa
52 Poskytnutí dotace na rok 2015 společnosti Plzeň 2015, o. p. s., ve výši 40 mil. Kč (finančně kryté ze zdrojů Ministerstva kultury ČR) (4) OK/2 nám. Baxa
53 Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu v oblasti kultury „Mikrogranty pro rok 2015“ (6) OK/3 nám. Baxa
54 Udělení ocenění v rámci Umělecké ceny města Plzně za rok 2014 (4) OK/4 nám. Baxa
55 Poskytnutí dotace v rámci Tříletého dotačního programu na podporu realizace festivalu „Smetanovské dny“ na období 2016-2018 (4) OK/5 nám. Baxa
56 Poskytnutí dotace v rámci Čtyřletého dotačního programu na podporu realizace projektu „Festival Finále Plzeň“ na období 2016-2019 (4) OK/6 nám. Baxa
57 Hospodaření Dobrovolného svazku obcí skládky odpadů Chotíkov a závěrečného účtu DSO za rok 2014 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2014 (4) TN/1 nám. Šindelář
58 Svěření pravomoci Radě města Plzně k rozhodnutí o ukončení smlouvy o dílo na stavbu „Úslavský kanalizační sběrač - 2. Etapa, 1. fáze“ (14) TN/2 nám. Šindelář
59 Ukončení smlouvy o dílo na realizaci staveb „Archiv Světovar“ a „4x4 Cultural Factory Světovar“ se sdružením Světovar (5) TN/3 nám. Šindelář
60 Záměr zadat veř. zakázku „Podpora SW pro školní jídelny“ dle Zásad pro zadávání VZ jako specializovanou veřejnou zakázku (5) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
61 Zadání zpracování studií pro definici základních objemových, prostorových, časových a finančních parametrů rekonstruovaných objektů v areálu Depo a Světovar v rámci realizace projektu “Centrum kreativního podnikání“ (5) KŘTÚ/2 nám. Šindelář
62 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Českou republikou – Krajským soudem v Plzni (9) ORP/1 nám. Šindelář
63 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň, společností BENZINA , s.r.o. a VODÁRNOU PLZEŇ a.s. (9) ORP/2 nám. Šindelář
64 Uzavření smlouvy o zřízení služebností mezi statutárním městem Plzeň a společností Plzeňská teplárenská, a.s. (7) ORP/3 nám. Šindelář
65 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a spoluvlastníky stavební parcely č. parc. 155, k.ú. Plzeň (9) ORP/4 nám. Šindelář
66 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Povodím Vltavy, státním podnikem (11) ORP/5 nám. Šindelář
67 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností mezi statutárním městem Plzeň a spoluvlastníky pozemků parc. 362/4 a parc. č. 1452/2, oba k.ú. Černice (9) ORP/6 nám. Šindelář
68 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení mezi statutárním městem Plzeň a Českou republikou – Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací (9) ORP/7 nám. Šindelář
69 Uzavření sml. o bud. sml. o zříz. služeb. umístění a provozování světelného signalizačního zařízení mezi statutárním městem Plzeň a Českou republikou – Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací (9) ORP/8 nám. Šindelář
70 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění a provozování zařízení světelné signalizace mezi statutárním městem Plzeň a společností FOCUS INVEST, uzavřený investiční fond, a.s. (9) ORP/9 nám. Šindelář
71 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení mezi statutárním městem Plzeň a Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje (9) ORP/10 nám. Šindelář
72 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Povodím Vltavy, státním podnikem (10) ORP/11 nám. Šindelář
73 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Plzeňským krajem – Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací (8) ORP/12 nám. Šindelář
74 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování kanalizační přípojky mezi statutárním městem Plzeň a Českou republikou – Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací (9) ORP/13 nám. Šindelář
75 Změna usnesení ZMP č. 163 ze dne 9. 4. 2015 ve věci výše poplatků z prodlení určených k prominutí (5) BYT/1 radní Šlouf
76 Darování movitých věcí, které již nemají v prostředí Divadla Alfa, p.o. další uplatnění, Západočeskému muzeu v Plzni (7) EVID/1 radní Matoušová
77 Darování movitého majetku Diakonii ČCE - Západní Čechy (6) EVID/2 radní Matoušová
78 Záměr svěření nemovitého majetku do trvalé správy městskému obvodu Plzeň 4 a pověření tohoto obvodu správou areálu „Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa“. (8) EVID/3 radní Matoušová
79 Výkup pozemku pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ v k. ú. Radčice u Plzně od jedné fyzické osoby. (7) RadM/1 radní Matoušová
80 Výkup pozemku pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ v k. ú. Radčice u Plzně od jedné fyzické osoby. (7) RadM/2 radní Matoušová
81 Výkup pozemku pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ v k. ú. Radčice u Plzně od jedné fyzické osoby. (7) RadM/3 radní Matoušová
82 Výkup pozemku pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ v k. ú. Radčice u Plzně od jedné fyzické osoby. (7) RadM/4 radní Matoušová
83 Výkup pozemku pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ v k. ú. Radčice u Plzně od dvou fyzických osob. (7) RadM/5 radní Matoušová
84 Výkup dvou nově vzniklých pozemků pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ v k. ú. Plzeň od jedné fyzické osoby. (7) RadM/6 radní Matoušová
85 Výkup pozemku pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ v k. ú. Plzeň od dvou fyzických osob. (7) RadM/7 radní Matoušová
86 Výkup části pozemku parc. č. 1897/1 k. ú. Bolevec z vlastnictví fyzických osob do majetku města Plzně. (9) MAJ/1 radní Matoušová
87 Náprava stavu nastalého zápisem majetku na LV 1 a schválení realizace bezúplatného převodu nově vzniklých pozemků (původní p.č. 3193/1) v k. ú. Bolevec, při Karlovarské ul., z vlastnictví státu do majetku města Plzně. (7) MAJ/2 radní Matoušová
88 Bezúplatný převod nově vytvořeného pozemku p.č. 1243/6, v k. ú. Újezd z majetku Plzeňského kraje do majetku města Plzeň. (8) MAJ/3 radní Matoušová
89 Uzavření KS na prodej p.č. 166/6, k.ú. Červený Hrádek u Plzně, mezi městem Plzeň a Zemědělským družstvem Plzeň–Červený Hrádek v souvislosti s majetkovým vypořádáním objektu bývalého KD v Červeném Hrádku. (10) MAJ/4 radní Matoušová
90 Uzavření smluv o smlouvách budoucích v rámci stavby Plzeň Černice – Ke Kačí louži – úprava křižovatky Štefánikova – Ke Kačí louži v k.ú. Černice, investor IRHOS spol. s r.o. a IRHOS Partner spol. s r.o. (18) MAJ/6 radní Matoušová
91 Darování pozemků pod SO 103b - přeložkou polní cesty v k.ú. Litice u Plzně, k.ú. Šlovice u Plzně, z majetku ŘSD ČR (9) MAJ/7 radní Matoušová
92 Smlouvy o smlouvách budoucích darovacích na stavby komunikací – ul. Karlovarská, ul. Studentská mezi městem Plzní a ŘSD ČR. (9) MAJ/8 radní Matoušová
93 Uzavření smluv souvisejících se 3. fází výstavby „Nová Valcha“ se spol. Valcha Property Development a.s., Druhá Valcha Development a.s. (12) MAJ/9 radní Matoušová
94 Směna pozemků v k.ú. Skvrňany s fyzickou osobou (10) MAJ/10 radní Matoušová
95 Majetkoprávní vypořádání pozemků s fyzickou osobou v k.ú. Plzeň formou směny po realizaci stavby „Silnice I/20 a II/231 Plaská – Na Roudné – Chrástecká“ (10) MAJ/11 radní Matoušová
96 Využ./nevyuž. předkupního práva MP na výkup nemovité věci – stavby (rekr. chatky), Smědčice, č.e. 25, rod. rekr. zapsané na LV č. 627 pro k.ú. Smědčice a stanovení postupu pro řešení dalších obdobných případů výzev. (7) MAJ/13 radní Matoušová
97 Zrušení usnesení ZMP č. 496 ze dne 16. 9. 2010 ve věci bezúplatného převodu pozemku p.č. 808/3 k.ú. Koterov, od ČR, přísl. hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, v celém znění (6) MAJ/14 radní Matoušová
98 Odkoupení nově vzniklého pozemku p.č. 118/2 k.ú. Litice u Plzně od fyzické osoby (10) MAJ/15 radní Matoušová
99 Výkup pozemku vč. garáže na něm stojící v k.ú. Plzeň pro stavbu komunikace I/20 Jasmínová - Sušická od dvou fyzických osob. (8) MAJ/17 radní Matoušová
100 Budoucí majetkoprávní vypořádání pro stavbu "Polyfunkční dům pro seniory" - investor T.G., a.s. (9) MAJ/18 radní Matoušová
101 Odsouhlasení postoupení smluv o smlouvách budoucích na převod TDI v rámci staveb "22 RD Malesice - Vlkýš, obytná zóna", "Příjezdová komunikace na pozemku p.č. 295, 333, 334, 3/1 v k.ú. Dolní Vlkýš. (7) MAJ/19 radní Matoušová
102 Výkup pozemku parc.č. 11319/411 v k.ú. Plzeň od společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. (11) MAJ/20 radní Matoušová
103 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro stavbu „Plzeň – Malesice, Chodník pro pěší podél silnice III/18051 – Chotíkovská ulice“ s fyzickou osobou (10) MAJ/21 radní Matoušová
104 Poskytnutí daru Ing. Josefovi Červenému a paní Naděždě Červené odpovídající nájemnému z nájemní smlouvy č. 2013/004959/NS (10) KŘTÚ/11 nám. Náhlík
105 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro stavbu „Plzeň – Malesice, Chodník pro pěší podél silnice III/18051 – Chotíkovská ulice“ se dvěma fyzickými osobami (10) MAJ/22 radní Matoušová
106 Zrušení věcných břemen ve prospěch nemovitých věcí na adrese Zborovská 40 v k.ú. Doudlevce ve vlastnictví města Plzně zatěžující povinný pozemek parc.č. 3, zaps. na LV č. 75 pro k.ú. Doudlevce. (7) MAJ/12 radní Matoušová
107 Bezúplatný převod nemovité věci na adrese Zborovská 40 v Plzni Plzeňskému kraji. (15) PROP/1 radní Matoušová
108 Prodej nebytové jednotky č. 2013/10 na adrese Krejčíkova č. or. 6 v Plzni (16) PROP/2 radní Matoušová
109 Prodej nebytové jednotky č. 2019/13 na adrese Francouzská tř. č.or. 9 v Plzni (14) PROP/3 radní Matoušová
110 Prodej nově vzniklých pozemků p.č. 2176/623, 2176/624, 2176/625, 2176/626, vše k.ú. Skvrňany (14) PROP/4 radní Matoušová
111 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí v rámci stavby Rezidence Lábkova Plzeň, Skvrňany, investor 14 P, a.s. (10) MAJ/5 radní Matoušová
112 Konečné vypořádání pozemků p.č. 2201/39, 2201/51, 2201/52, 2201/53, vše k.ú. Bolevec (12) PROP/5 radní Matoušová
113 Konečné majetkoprávní vypořádání pro stavby „Výstavba bytových domů Bolevec – U Velkého rybníka“ a „Výstavba bytových domů, 2. etapa – objekty D,E,F“ – investoři Kvatro stav s.r.o. a DEVELOPPILS s.r.o. (12) MAJ/16 radní Matoušová
114 Prodej pozemku parc.č. 2003/107, k.ú. Doubravka (12) PROP/6 radní Matoušová
115 Prodej pozemku p.č. 2003/10 v k.ú. Doubravka a nově vzniklého pozemku p.č. 2003/116 v k.ú. Doubravka (13) PROP/7 radní Matoušová
116 Prodej pozemku p.č. 2176/458 v k.ú. Skvrňany (13) PROP/8 radní Matoušová
117 Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 10771/18 v k.ú. Plzeň (13) PROP/9 radní Matoušová
118 Prodej pozemku p.č. 6525/3 v k.ú. Plzeň (15) PROP/10 radní Matoušová
119 Prodej pozemku parc. č. St. 1753, k. ú. Valcha (14) PROP/11 radní Matoušová
120 Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 11319/413 k.ú. Plzeň (13) PROP/12 radní Matoušová
121 Prodej pozemku parc. č. 4626/8, k. ú. Plzeň (13) PROP/13 radní Matoušová
122 Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 1496/648 a ponechání pozemku p.č. 1496/307, k.ú. Skvrňany,v majetku města (16) PROP/14 radní Matoušová
123 Prodej pozemku p.č. 10261/2 k.ú. Plzeň (15) PROP/15 radní Matoušová
124 Konečné vypořádání pozemku p.č. 1981/201 k.ú. Litice u Plzně formou prodeje (10) PROP/16 radní Matoušová
125 Konečné vypořádání pozemku p.č. 1981/202 k.ú. Litice u Plzně formou prodeje (10) PROP/17 radní Matoušová
126 Konečné vypořádání pozemku p.č. 1981/149 k.ú. Litice u Plzně formou prodeje (10) PROP/18 radní Matoušová
127 Konečné vypořádání pozemků p.č. 1981/163 a 1981/164 k.ú. Litice u Plzně formou prodeje (11) PROP/19 radní Matoušová
128 Konečné vypořádání pozemků p.č. 1981/167 a 1981/168 k.ú. Litice u Plzně formou prodeje (11) PROP/20 radní Matoušová
129 Ponechání pozemku p.č. 2626 v k.ú. Litice u Plzně v majetku města Plzně (14) PROP/21 radní Matoušová
130 Ponechání pozemku parc. č. 6380/1, k.ú. Plzeň, v majetku města Plzně (14) PROP/22 radní Matoušová
131 Ponechání pozemku parc. č. 18/1, k.ú. Křimice, v majetku města Plzně (15) PROP/23 radní Matoušová
132 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
133 Rozpočet a výhled hospodaření Domu dětí a mládeže Talent, o.p.s. (2015 - 2018) (3) ŘEÚ/8 nám. Kotas
134 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - duben 2015 (1) ORG/2 Ing. Karhan
135 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - květen 2015 (1) ORG/3 Ing. Karhan
136 Plnění Smlouvy o partnerství uzavřené mezi statutárním městem Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni (3) ŘÚSO/1 PhDr. Knížová
137 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 13.5.2015 (1) VZVZ/1 p. Kuthan
138 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Zarzycký
139 Různé (0)