Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 9.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 03.09.2015 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 18. 6. 2015 - 2. 9. 2015 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
2a Postup orgánů města reagujícího na výsledek místního referenda (1) PRIM/3 p. primátor
3 Aktuální stav projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a společnosti Plzeň 2015, o.p.s. (2) NámB/1 nám. Baxa
4 Volba přísedící Okresního soudu Plzeň - město (2) PRIM/2 p. primátor
5 Aktualizace přílohy "A" ke zřizovací listině p. o. Útvar koordinace evropských projektů města Plzně (4) KP/1 p. primátor
6 Předložení závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky za rok 2014 Zastupitelstvu města Plzně (3) ÚKEP/1 p. primátor
7 Dodatky č. 34 a 35 ke smlouvě o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace uzavřené dne 23. ledna 1996 mezi statut. městem Plzní a společností Vodárna Plzeň, a.s. (6) ÚKEP/2 p. primátor
8 Schválení dodatku č. 2 smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na realizaci projektu "Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně, rekonstrukce TT Pražská - U Zvonu" (3) ÚKEP/3 p. primátor
9 Vrácení části prostředků týkající se podpory poskytnuté statutárnímu městu Plzeň v rámci realizace akce "DVI MP" (4) ÚKEP+ŘEÚ/1 p. primátor, Ing. Kotas
10 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 19. 5. 2015 do 3. 8. 2015 (4) KV/1 Mgr. Zarzycký
11 Odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a návrh na volbu nového člena (4) NámK/1 nám. Kotas
12 Odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. a návrh na volbu nového člena (4) NámK/2 nám. Kotas
13 Změny v personálním obsazení dozorčí rady společnosti DOMINIK CENTRUM, s.r.o. (4) NámK/3 nám. Kotas
14 Rozpočtové opatření v návaznosti na analýzu plnění rozpočtu města k 30. 6. 2015 a vyhodnocení očekávané skutečnosti plnění rozpočtu města za r. 2015 (14) ŘEÚ/2 nám. Kotas
15 Přijetí dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně–právní ochrany dětí pro rok 2015 (3) FIN/1 nám. Kotas
16 Program a scénář jednání řádné valné hromady společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (9) FIN/2 nám. Kotas
17 Přijetí účelové dotace na podporu sborů dobrovolných hasičů z rozpočtu Plzeňského kraje pro MO Plzeň 3 (4) FIN/3 nám. Kotas
18 Přijetí účelové dotace na podporu sborů dobrovolných hasičů z rozpočtu Plzeňského kraje pro MO Plzeň 4 (4) FIN/4 nám. Kotas
19 Přijetí účelových dotací na podporu sborů dobrovolných hasičů z rozpočtu Plzeňského kraje pro MO Plzeň 6 (5) FIN/5 nám. Kotas
20 Přijetí účelové dotace na podporu sborů dobrovolných hasičů z rozpočtu Plzeňského kraje pro MO Plzeň 9 (4) FIN/6 nám. Kotas
21 Porušení rozpočtové kázně spolkem Středisko západočeských spisovatelů o. s. a s tím související úkony (8) PROP+OK/13 nám. Kotas, nám. Baxa
22 Porušení rozpočtové kázně společností Galerie města Plzně, o.p.s., a s tím související úkony (7) PROP+OK/14 nám. Kotas, nám. Baxa
23 Porušení rozpočtové kázně spolkem „JUNIORFEST“ a s tím související úkony (7) PROP+OK/15 nám. Kotas, nám. Baxa
24 Ukončení smlouvy o dílo na realizaci staveb „Archiv Světovar“ a „4x4 Cultural Factory Světovar“ se spol. BAK stavební společnost, a.s., jakožto bývalým účastníkem zhotovitele „Sdružením Světovar“ (3) TN/1 nám. Šindelář
25 Aktualizace příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti Kanceláře ředitele technického úřadu MMP k 30. 6. 2015 (6) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
26 Poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (6) OSS/1 nám. Herinková
27 Realizační plán na rok 2016 (4) OSS/2 nám. Herinková
28 Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (4) OSS/3 nám. Herinková
29 Rozpočtové opatření pro MO na zajištění zkušebního prodloužení provozní doby v MŠ (2) OŠMT/1 nám. Herinková
30 Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu v oblasti kultury "Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2015" (6) OK/1 nám. Baxa
31 Ukončení členství statutárního města Plzeň v mezinárodní síti Les Rencontres ke dni 31. 12. 2015 (5) OK/2 nám. Baxa
32 Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2015 (6) OPM+KPM/1 nám. Baxa
33 Přijetí finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 určených pro SVSMP (4) KŘTÚ+ŘEÚ/11 nám. Náhlík
34 Žádost Českého svazu včelařů, o.s., základní organizace Plzeň střed, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Zakoupení vařáků na dezinfekci včelích rámků“ (6) KŽP/1 nám. Náhlík
35 Schválení prominutí poplatků z prodlení a úroků z prodlení dle Zásad schválených ZMP č. 412 ze dne 12. 6. 2014 (8) BYT/1 radní Šlouf
36 Schválení Dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s panem Ing. Karlem Výrutem, Dlouhá 12, Plzeň v délce nad 18 měsíců (5) BYT/2 radní Šlouf
37 Schválení Dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Jaromírou Ladmanovou, Nerudova 2, Plzeň na dobu delší než 18 měsíců (5) BYT/3 radní Šlouf
38 Výkup pozemku pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ v k.ú. Plzeň od fyzické osoby (7) RadM/1 radní Matoušová
39 Výkup čtyř pozemků v k.ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od společnosti AW Přeštice s.r.o. (7) RadM/2 radní Matoušová
40 Výkup pozemku pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ v k.ú. Radčice u Plzně od dvou fyzických osob. (6) RadM/3 radní Matoušová
41 Výkup nově vzniklého pozemku pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ v k.ú. Bolevec – ČR, Hasičský záchranný sbor PK. (7) RadM/4 radní Matoušová
42 Výkup nově vzniklého pozemku pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ v k.ú. Radčice u Plzně od dvou fyzických osob. (7) RadM/5 radní Matoušová
43 Dalšího postupu ohledně objektu Klatovská 19 (4) RadM/6 radní Matoušová
44 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 1785/33 k.ú. Valcha (18) EVID/1 radní Matoušová
45 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 1285/36 k. ú. Bolevec (14) EVID/2 radní Matoušová
46 Projednání souhlasu s demolicí staveb garáží v Divadelní ul. (7) EVID/3 radní Matoušová
47 Prodej nemovité věci na adrese Hlavanova 12 v Plzni. (12) PROP/1 radní Matoušová
48 Prodej nemovitých věcí na adrese Karlova 30 a Karlova 32 v Plzni (13) PROP/2 radní Matoušová
49 Prodeje volné nebytové jednotky č. 1925/16 na adrese Francouzská tř. č. or. 17 v Plzni. (11) PROP/3 radní Matoušová
50 Konečné vypořádání pozemku p.č. 1981/195 v k.ú. Litice u Plzně formou prodeje (10) PROP/4 radní Matoušová
51 Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 195/11 v k.ú. Malesice (13) PROP/5 radní Matoušová
52 Prodej nově vzniklých pozemků p.č. 3028/1 a p.č. 3028/2, oba v k.ú. Bolevec (17) PROP/6 radní Matoušová
53 Prodej části pozemku parc.č. 1821 k.ú. Bručná (13) PROP/7 radní Matoušová
54 Prodej pozemku parc.č. 937/10, k.ú. Bručná (13) PROP/8 radní Matoušová
55 Prodej části pozemku p.č. 383 k.ú. Černice (13) PROP/9 radní Matoušová
56 Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 pozemku p.č. 156/3 k.ú. Skvrňany (13) PROP/10 radní Matoušová
57 Změna usnesení ZMP č. 31 ze dne 24. 1. 2013 ve věci prodeje pozemku parc.č. 11303/3, zahrada, k.ú. Plzeň. (13) PROP/11 radní Matoušová
58 Zrušení usnesení ZMP č. 480 ze dne 10. 10. 2013 ve věci prodeje části pozemku p.č. 1470/1 v k.ú. Plzeň a prodej nově označeného pozemku p.č. 1470/14 v k.ú. Plzeň (14) PROP/12 radní Matoušová
59 Převod staveb komunikací - ul. Karlovarská, ul. Studentská s ŘSD ČR a zrušení usnesení ZMP č. 475/2004. (8) MAJ/1 radní Matoušová
60 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků pro VPS D58 „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci” a VPS Z 25 „Park se sportovním zařízením v Červeném Hrádku u Plzně“. (9) MAJ/2 radní Matoušová
61 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci”. (8) MAJ/3 radní Matoušová
62 Stanovení dalšího postupu při výkupech pozemků pro IA - VPS D58 „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci” do majetku města Plzně. (9) MAJ/4 radní Matoušová
63 Výkup nemovité věci – pozemku parc.č. 447/69 v k.ú. Bolevec pro stavbu „Rekonstrukce ulice Pod Stráží“ (7) MAJ/5 radní Matoušová
64 Výkup nemovité věci – pozemku parc.č. 610/2 v k.ú. Bolevec pro stavbu „Rekonstrukce ulice Pod Stráží“ (8) MAJ/6 radní Matoušová
65 Uzavření směnné smlouvy pro stavbu chodníku v Malesicích s dvěmi fyzickými osobami. (13) MAJ/7 radní Matoušová
66 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí pro stavbu chodníku v Malesicích s fyzickou osobou. (10) MAJ/8 radní Matoušová
67 Uzavření kupní smlouvy pro stavbu "Rekonstrukce Dlážděné ul. - 2.část, 2012" s fyzickou osobou (8) MAJ/9 radní Matoušová
68 Uzavření kupních smluv mezi městem Plzní a FO - plánovaná investiční akce MO Plzeň 2 – Slovany „2. etapa obytné ulice Na Výsluní“ v k.ú. Bručná. (10) MAJ/10 radní Matoušová
69 Výkup pozemku parc.č. 882/3 v k.ú. Křimice pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o. (8) MAJ/11 radní Matoušová
70 Směna pozemků v k. ú. Lhota u Dobřan mezi městem Plzeň a FO z důvodu prováděné investiční stavby MO Plzeň 10 – Lhota. Ukončení smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 2010/002870, a to formou dohody z důvodu realizace směny. (13) MAJ+PROP/12 radní Matoušová
71 Zrušení usnesení ZMP č. 375/2015 na uzavření smlouvy budoucí darovací a nahrazení novým usnesením na uzavření smlouvy budoucí kupní na převod TDI v rámci stavby „Polyfunkční dům pro seniory“ – T.G., a.s. (12) MAJ/13 radní Matoušová
72 Uzavření konečných smluv v souvislosti se stavbou Bytový dům Křimice, Žitná ul., 27 + 4 bj., investor Křimická stavební s.r.o. (9) MAJ/14 radní Matoušová
73 Směna pozemků,zřízení reálného věcného břemene s paní J. Čechovou a výkup TDI od spol. POD VŠEMI SVATÝMI s.r.o. – „Novostavba bytového domu v Plzni – Severní předměstí“ v k.ú. Plzeň. (11) MAJ/15 radní Matoušová
74 Konečné majetkoprávní vypořádání v rámci stavby „Bytový dům, Divadelní ul., Plzeň“ – investor Terra Estates, s.r.o. (9) MAJ/16 radní Matoušová
75 Majetkoprávní vypořádání stavby diskontní prodejny na Chmelnicích se spol. InterCora, spol. s r.o. (12) MAJ/17 radní Matoušová
75a Uzavření budoucích smluvních vztahů a prodeje pozemků společnosti AW Přeštice s.r.o., pro stavbu Bydlení „Na Hůrce“ – Radčice. (11) RadM/7 radní Matoušová
76 Projednání informativních zpráv (3) ORG/1 p. primátor
77 Zpráva o vzniklé škodě organizaci Centrum protidrogové prevence a terapie, o. p. s. (10) PRIM/4 p. primátor
78 Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2015 (5) ŘEÚ/1 nám. Kotas
79 Aktuální stav přijatých dětí do MŠ na školní rok 2015/2016 (1) OŠMT/2 nám. Herinková
80 Informativní zpráva o stavu čerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2015 Odboru investic MMP v členění na jednotlivé investiční akce k 30. 6. 2015 (2) OI+ŘEÚ/1 Ing. Grisník
81 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - červen 2015 (1) ORG/2 Ing. Karhan
82 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - červenec 2015 (1) ORG/3 Ing. Karhan
83 Dopis pí Dagmar Pechové, Plaská 19, ohledně Plzeňské karty (3) NámN/1 nám. Náhlík
84 Dopravní značení na křižovatkách napojujících Plzeň na D5 (2) NámN/2 nám. Náhlík
85 Stížnost na rušení nočního klidu sirénami (2) OKŘ/1 Ing. Liška, MPA
86 Screeningový monitoring pesticidních látek v povodí řeky Úhlavy (1) OŽP/1 Bc. Svobodová
87 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 3. června 2015 (1) VZVZ/1 p. Kuthan
88 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 1. července 2015 (1) VZVZ/2 p. Kuthan
89 Zpráva o činnosti KV ZMP (4) KV/2 Mgr. Zarzycký
90 Různé (0)