Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 10.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 08.10.2015 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 3. 9. 2015 - 7. 10. 2015 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Udělení Ceny města Plzně doc. Ing. Jaroslavu Hrabákovi, Ph.D. (3) PRIM/2 p. primátor
4 Schválení nové střednědobé koncepce Městské policie Plzeň pro léta 2016 - 2018 (5) PRIM/3 p. primátor
5 Uzavření smlouvy o prodeji akcií mezi statutárním městem Plzní a společností VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. (6) ÚKEP/1 p. primátor
5a Jednání o zajištění softwarových licencí pro společnost Vodárna Plzeň a.s., IČ 25205625 (1) ORG/3 Ing. Rada
6 Nákup projektové dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu akce „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ (7) ÚKEP+ŘEÚ/2 p. primátor
7 Vrácení fin.prostředků dotace projektu „Relax centrum Štruncovy sady“, dle ust. § 22 odst. 1 písm. c), odst. 2 věty první zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (6) ÚKEP+ŘEÚ/3 p. primátor, Ing. Kotas
8 Rozpočtové opatření v rozpočtu BEZP MMP. (2) BEZP/1 p. primátor
9 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s městem Plzeň a Dětským diagnostickým ústavem Plzeň. (3) BEZP/2 p. primátor
10 Dotační program Komise pro partnerská města a evropské záležitosti 2015 (2) KPMEZ/1 p. primátor
11 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 4. 8. 2015 do 7. 9. 2015 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
12 Novela Zásad pro zadávání veřejných zakázek (5) VZVZ/2 p. Kuthan
13 Změna právní formy společnosti Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost, na ústav (9) NámB/2 nám. Baxa
14 Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý a nemovitý majetek předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím v působnosti KŘÚSO MMP (19) ŘÚSO/1 nám. Baxa
15 Souhrnné rozpočtové opatření související s navýšením příjmů z odvodu z loterií a jiných podobných her (6) ŘEÚ/1 nám. Kotas
16 Předložení projektu přístavby výtahu k budově sídla Gymnázia F. Křižíka a základní školy s.r.o. do Programu mobility na rok 2016 (4) FIN/1 nám. Kotas
17 Předložení žádosti o dotaci pro projekt Rekonstrukce lesní cesty Dolní Kyjov (3) FIN/2 nám. Kotas
18 Podání žádosti o svolání řádné valné hromady společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. (3) FIN/3 nám. Kotas
19 Postup žádosti o nadační příspěvek pro projektový záměr „Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady“ do 3. kola hodnocení (13) FIN/4 nám. Kotas
20 Přijetí dotace v rámci OPŽP k realizaci projektu „Modernizace 50. MŠ Družby 4, Plzeň“ (5) FIN/5 nám. Kotas
21 Rozšíření zřizovací listiny 10. ŠJ Plzeň (3) OŠMT/1 nám. Herinková
22 Aktualizace majetkových příloh ke ZL - ZŠ a ŠJ (57) OŠMT/2 nám. Herinková
23 Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý majetek - MŠ (42) OŠMT/3 nám. Herinková
24 Změna v poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2015 (3) OSS+BYT/1 nám. Herinková + radní Šlouf
25 Poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP. (14) OSS/2 nám. Herinková
26 Odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská – III. etapa“ dle ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (4) TN/1 nám. Šindelář
27 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci v rámci projektu „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“ mezi statutárním městem Plzeň a Správou železniční dopravní cesty, s. o. (4) TN/2 nám. Šindelář
28 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci v rámci projektu „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“ mezi statutárním městem Plzeň a Správou železniční dopravní cesty, s. o. (4) TN/3 nám. Šindelář
29 Pojednání uzavření Dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Jaroslavou Kozlíkovou, U Jam 23, Plzeň na dobu delší než 18 měsíců (5) BYT/1 radní Šlouf
30 Projednání žádosti sourozenců Vokrouhlíkových, byt č. 23, E. Krásnohorské 18, Plzeň prostř. opatrovníka ÚMO 1: 1. o schválení dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách, 2. o odpuštění poplatků z prodlení (12) BYT/2 radní Šlouf
31 Projednání žádosti o prominutí dluhu Mgr. Jaroslavy Kašparové, byt č. 6, Plzeň (5) BYT/3 radní Šlouf
32 Projednání žádosti o prominutí dluhu pana Vladislava Basla, byt č. 1, Sokolovská 19, Plzeň (7) BYT/4 radní Šlouf
33 Bezúplatný převod nově vzniklých pozemků p.č. 11092/80 k.ú. Plzeň a p.č. 773/112 k.ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský (západní) okruh" od ČR, přísl.hospodařit s maj.státu Státní pozemkový úřad (7) RadM/1 radní Matoušová
34 Výkup nově vzniklého pozemku v k.ú. Plzeň pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od dvou fyzických osob. (7) RadM/3 radní Matoušová
35 Výkup dvou nově vzniklých pozemků v k.ú. Bolevec pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od dvou fyzických osob. (7) RadM/4 radní Matoušová
35a Městské soutěže na prodej dvou volných bytových jednotek na adrese Brněnská č. or. 41, Plzeň – byt č. 19, a Družby č. or. 21, Plzeň – byt č. 38 (4) RadM/5 radní Matoušová
36 Rozhodnutí o výkupu pozemku parc.č. 11087 v k.ú. Plzeň pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od fyzické osoby. (9) MAJ/1 radní Matoušová
37 Rozhodnutí o výkupu pozemku parc.č. 519/3 v k.ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od fyzické osoby. (8) MAJ/2 radní Matoušová
38 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci”. (7) MAJ/3 radní Matoušová
39 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci”. (7) MAJ/4 radní Matoušová
40 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro plánovanou stavbu „Stezka pro chodce a cyklisty podél Chebské ulice“. (9) MAJ/5 radní Matoušová
41 Směna pozemků v k.ú. Litice u Plzně pro plánovanou stavbu chodníku ul. K Valše. (12) MAJ/6 radní Matoušová
42 Výkup částí pozemků parc. č. 1489/1, 1489/4, oba v k.ú. Černice, zasažených kanalizačními šachtami. (10) MAJ/7 radní Matoušová
43 Uzavření smluv o smlouvách budoucích se společností První developerská s.r.o, stavba Rezidence Kaplířka, k.ú. Plzeň, dohoda o zániku stávajících smluv budoucích se společností InterCora – Bory, s.r.o. (15) MAJ/8 radní Matoušová
44 Uzavření kupní smlouvy na výkup části pozemku parc.č. 618/156 v k.ú. Lhota u Dobřan od fyzické osoby. (11) MAJ/9 radní Matoušová
45 Směna spol. podílu p.č. 9423 jehož součástí je stavba č.p. 396, rod. dům Kalikova 16 ve spol. fyzické osoby za p.č. 6016, jehož součástí je stavba č.p. 524, T.G.Masaryka 17 a p.č. 6590/16 vše k.ú. Plzeň, v majetku města. (11) MAJ/10 radní Matoušová
46 Dar úseku původní silnice I/27 na pozemcích v k.ú. Plzeň, z vlastnictví ČR a majetkové správy Ředitelství silnic a dálnic ČR. (10) MAJ/11 radní Matoušová
47 Uzavření smluv směnné, kupní a o zřízení VB - spol. BC Bručná, s.r.o. a FO – „Bytové domy – lokalita Do Zámostí“ v k.ú. Bručná. (10) MAJ/12 radní Matoušová
48 Městské soutěže na prodej tří byt. jedn. - volné bytové jednotky č. 8, Klatovská tř. č.or. 214, bytové jednotky č. 30, Kaznějovská č.or. 1, obsazené nájemcem, a bytové jednotky č. 11, Krejčíkova č.or. 12, obsazené uživateli (5) PROP/1 radní Matoušová
49 Prodej nemovité věci na adrese Na Kovárně 27 v Plzni. (12) PROP/2 radní Matoušová
50 Konečné vypořádání pozemku p.č. 1981/175 k.ú. Litice u Plzně formou prodeje (10) PROP/3 radní Matoušová
51 Konečné vypořádání pozemků p.č. 1981/171 a 1981/172 k.ú. Litice u Plzně formou prodeje (11) PROP/4 radní Matoušová
52 Prodej nově vzniklých pozemků p.č. 1903/46 a 1903/47 k.ú. Litice u Plzně (19) PROP/5 radní Matoušová
53 Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 2237/4 k.ú. Litice u Plzně (15) PROP/6 radní Matoušová
54 Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 765/77 v k.ú. Lhota u Dobřan (13) PROP/7 radní Matoušová
55 Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 350/215 k.ú. Červený Hrádek u Plzně (14) PROP/8 radní Matoušová
56 Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 1936/2 k.ú. Křimice (16) PROP/9 radní Matoušová
57 Rozhodnutí o prodloužení termínu dokončení stavby akce III/0267 – Červený Újezd a zahájení jejího užívání ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené s Obcí Zbůch (11) PROP/10 radní Matoušová
58 Změna usn. ZMP č. 397/2015, kterým byl schválen prodej nově vzniklého pozemku p.č. 1496/648 k.ú. Skvrňany (12) PROP/11 radní Matoušová
59 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. 3062/3 v k. ú. Bolevec (11) EVID/1 radní Matoušová
60 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 3062/2 v k. ú. Bolevec (8) EVID/2 radní Matoušová
61 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 272/8 k.ú. Radobyčice (17) EVID/3 radní Matoušová
62 Darování movitých věcí – počítačů včetně monitorů Základní škole a Mateřské škole při Fakultní nemocnici Plzeň (6) EVID/4 radní Matoušová
63 Darování movitých věcí z budovy Komorního divadla, spolku JOHAN, o.s. (6) EVID/5 radní Matoušová
64 Svěření nemovitých věcí ve vzniklém areálu „Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa“ do trvalé správy městského obvodu Plzeň 4, a to formou doplnění Přílohy č. 3 Statutu města Plzně. (11) EVID/6 radní Matoušová
65 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
66 Výsledek elektronické veřejné dražby budov bez čp/če, zaps. na LV č. 26432 pro k.ú. Plzeň (6) MAJ/13 radní Matoušová
67 Stav přijatých dětí do mateřských škol k 18.9.2015 (1) OŠMT/4 Bc. Herinková
68 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - srpen 2015 (1) ORG/2 Ing. Karhan
69 Aktuální stav projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a společnosti Plzeň 2015, o.p.s. (5) NámB/1 nám. Baxa
70 Přehled obsazenosti PD Rychtářka a Divadlo za I. a II. čtvrtletí 2015 a Zpráva o městském parkovacím systému za I. pololetí 2015 (4) KŘTÚ/11 nám. Náhlík
71 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 2.9.2015 (1) VZVZ/1 p. Kuthan
72 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Zarzycký
72a Dopis p. Mgr. Milady Hofmanové, Jablonského 51, Plzeň, ohledně Plzeňské karty (3) NámN/1
73 Různé (0)