Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 11.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 12.11.2015 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 8. 10. 2015 - 11. 11. 2015 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedící Okresního soudu Plzeň - město (2) PRIM/2 p. primátor
3a Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Chotíkov o odchytu toulavých a opuštěných zvířat (5) PRIM/3 p. primátor
4 Nákup projektové dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu akce „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ (9) ÚKEP+ŘEÚ/2 p. primátor
5 Využití předkupního práva MP na výkup nemovitých věcí – staveb bez čp/če, výroba, zaps. na LV č. 9256 pro k.ú. Plzeň, stojících na pozemku parc.č. 10617/13 a na pozemku parc.č. 10617/14, vše k.ú. Plzeň – MAWI spol. s r.o. (8) MAJ/1 radní Matoušová
6 Aktuální stav projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a společnosti Plzeň 2015, o.p.s. (5) NámB/1 nám. Baxa
7 Prezentace Plzně v zahraničí prostřednictvím médií (1) NámB/2 nám. Baxa
8 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 8. 9. 2015 do 12. 10. 2015 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
9 Novelizace Zásad pro zadávání veřejných zakázek města Plzně (5) VZVZ/3 p. Kuthan
9a Ukončení členství v dozorčí radě BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným a návrh na volbu nového člena (4) NámK/1 nám. Kotas
10 Souhrnné rozpočtové opatření související s navýšením příjmů z cizích daní (15) ŘEÚ/1 nám. Kotas
11 Stanovení finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům pro sestavení rozpočtu města na rok 2016 a výhledů v letech 2017 - 2019 (9) ŘEÚ/2 nám. Kotas
12 Změna Statutu Fondu rezerv a rozvoje města Plzně (5) ŘEÚ/3 nám. Kotas
13 Přijetí dotace na výkon sociální práce (3) FIN/1 nám. Kotas
14 Program a scénář jednání valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (5) FIN/2 nám. Kotas
15 Změna v orgánech společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. v souvislosti se změnou její akcionářské struktury od 1. 1. 2016 (6) FIN/3 nám. Kotas
16 Odstoupení Ing. Jiřího Basla z funkce člena dozorčí rady společnosti Parking Plzeň s.r.o. a návrh na volbu nového člena (4) FIN/4 nám. Kotas
17 Porušení rozpočtové kázně paní Mgr. Jindřiškou Kikinčukovou a s tím související úkony (7) PROP+OK/17 nám. Kotas, nám. Baxa
18 Předložení závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Silnice I/27 za rok 2014 (5) NámN/1 Ing. Náhlík
19 Odstranění stavby konírny na pozemku p. č. st. 32/1 k. ú. Litice u Plzně v areálu bývalého velkostatku Litice v Řepné ulici (13) KŘTÚ/12 nám. Náhlík
20 Odůvodnění VZ „Zimní údržba vybraných místních komunikací v Plzni v zimních obdobích 2016/2017 až 2023/2024“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (5) KŘTÚ/13 nám. Náhlík
21 Žádost Občanského sdružení Ametyst, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Zahrada pro celý rok“. (6) KŽP/1 nám. Náhlík
22 Žádost 6. mateřské školy Plzeň, Republikánská 25, příspěvkové organizace, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Zelená oáza radosti“. (5) KŽP/2 nám. Náhlík
23 Žádost Alpinum klubu Plzeň, z.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Vydání výstavního Zpravodaje Alpinum klubu Plzeň na rok 2016“. (6) KŽP/3 nám. Náhlík
24 Žádost Správy informačních technologií města Plzně, příspěvkové organizace, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Měření spadového prachu na území města Plzně“. (5) KŽP/4 nám. Náhlík
25 Žádost Městského obvodu Plzeň 3 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Posekání orobince ve VKP – Luční potok, v k.ú. Valcha“. (5) KŽP/5 nám. Náhlík
26 Žádost Městského obvodu Plzeň 3 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Výsadba dřevin u nového dětského hřiště v Čermákově ulici“. (5) KŽP/6 nám. Náhlík
27 Žádost Městského obvodu Plzeň 6 - Litice o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Průzkum staré ekologické zátěže – Litický dvůr“. (4) KŽP/7 nám. Náhlík
28 Změny zřizovací listiny SPRÁVY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace (5) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
29 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň, společností Centrum Olympia Plzeň s.r.o. a VODÁRNOU PLZEŇ a.s. (9) ORP/1 nám. Šindelář
30 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností mezi statutárním městem Plzeň a Středním odborným učilištěm elektrotechnickým, Plzeň, Vejprnická 56 (10) ORP/2 nám. Šindelář
31 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Českou republikou – Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Divadlo Jízdecká, Plzeň – vodovodní řad (9) ORP/3 nám. Šindelář
32 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Českou republikou – Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Divadlo Jízdecká, Plzeň – splašková kanalizace (9) ORP/4 nám. Šindelář
33 Revokace usnesení ZMP č. 40 ze dne 29. 1. 2015 (5) ORP/5 nám. Šindelář
34 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a společností BENZINA , s.r.o. (9) ORP/6 nám. Šindelář
35 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň, společností CTP Plzeň I, spol. s r.o. a společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. (9) ORP/7 nám. Šindelář
36 Rozpočtové opatření pro 26. ZŠ Plzeň (3) OŠMT/1 nám. Herinková
37 Změna v poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2015 (4) OSS/1 nám. Herinková
38 Změna v poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2015 (4) OSS/2 nám. Herinková
39 Poskytnutí neinvestiční dotace v rámci Dotačního programu pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2015 (12) OPM+KPM/1 nám. Baxa
40 Koncepce sportu v Plzni (8) RadD/1 radní Dvořák
41 Úpravy seznamů budov tvořících přílohu Bytové politiky města Plzně (10) BYT/1 radní Šlouf
42 Výkup sedmi pozemků v k.ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od dvou fyzických osob (7) RadM/1 radní Matoušová
43 Výkup pozemků parc.č. 11089/2 a parc.č. 11090/1 v k.ú. Plzeň pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od dvou fyzických osob (6) RadM/2 radní Matoušová
44 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 472/100 v k.ú. Plzeň pro Tělovýchovnou jednotu I. ČLTK Plzeň, o.s. a zřízení služebnosti pro vedení a provozování kanalizace (13) EVID/1 radní Matoušová
45 Darování movitých věcí - počítačů včetně monitorů Městu Starý Plzenec (6) EVID/2 radní Matoušová
46 Výkup nově vzniklého pozemku parc.č. 738/15 v k.ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od fyzické osoby (8) MAJ/2 radní Matoušová
47 Uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty s fyzickou osobou pro IA „Vodárenský soubor Litice“ (13) MAJ/3 radní Matoušová
48 Uzavření kupní smlouvy na část pozemku v k.ú. Valcha s dvěma fyzickými osobami (8) MAJ/4 radní Matoušová
49 Odkoupení pozemku parc.č. 106/6 v k.ú. Božkov od fyzických osob po dokončení stavby „Rekonstrukce komunikace K Hrádku v Plzni“ (7) MAJ/5 radní Matoušová
50 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků v k.ú. Valcha od tří fyzických osob (15) MAJ/6 radní Matoušová
51 Výkup nemovitých věcí na území města Plzně do majetku města Plzně, prodej nemovitých věcí v k.ú. Dýšina, smlouva o smlouvě budoucí kupní, dohoda o započtení, záměr prodeje - FOCUS INVEST, uzavřený investiční fond, a.s. (18) MAJ/7 radní Matoušová
52 Výkup pozemku p.č. 692, k.ú. Lobzy, od SK Neslyšících Plzeň (11) MAJ/8 radní Matoušová
53 Výkup pozemků parc.č. 10276, 10277, 10278, 10280 a parc.č. 10281, vše k.ú. Plzeň (Jízdecká ul.), do majetku města Plzně (11) MAJ/9 radní Matoušová
54 Změna usn. ZMP č. 167 ze dne 9. 4. 2015 ve věci výkupu podílů ve výši 3/7 k celku parc.č. 1005, 1043/156, 1043/161, 1043/207, 1043/209, 2586/4, 2586/7, 2586/11, k.ú. Doubravka, od spoluvlastníků zaps. na LV č. 9971 pro k.ú. Doubravka (8) MAJ/10 radní Matoušová
55 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí v rámci stavby Hromadné garáže Rabštejnská – 1. etapa, investor INBA, s.r.o. (10) MAJ/11 radní Matoušová
56 Uzavření smluv o smlouvách budoucích v rámci stavby „Areál firmy ARC-Heating, Plzeň Nová Hospoda“, investor ARC–Heating, s.r.o. (15) MAJ/12 radní Matoušová
57 Uzavření kupní smlouvy na převod TDI v souvislosti se stavbou „Dobíjecí stanice pro elektrobusy v Krašovské ulici“ - Plzeňská teplárenská, a.s. (8) MAJ/13 radní Matoušová
58 Uzavření smluv kupních, o zřízení služebností a dohody o zrušení SOSB o zřízení VB-spol. Oberbank Leasing Palamon s.r.o., Palamon Land Management s.r.o. a ZČU v Plzni – „Výstavba prodej. centra Zel. troj.–jih, Plzeň“ (11) MAJ/14 radní Matoušová
59 Uzavření konečné KS na pozemky, na TDI a KS o zřízení věcného břemene v k.ú. Bručná v souvislosti s dokončenou stavbou „Bručná Business Park“ se společností VGP CZ VIII., a.s. a ŘSD ČR (9) MAJ/15 radní Matoušová
60 Změna usnesení ZMP č. 110/2015 ve věci konečných smluvních vztahů se společností Pod Mikulkou, s.r.o. (7) MAJ/16 radní Matoušová
61 Vzájemné dary pozemků v k.ú. Bručná mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem, které byly zasaženy TDI v souvislosti s prováděnou stavbou společnosti VGP CZ VIII., a.s. (8) MAJ/17 radní Matoušová
62 Majetkové vypořádání pozemků dotčených trvalým záborem stavby „Sportovně rekreační trasy podél Úhlavy, úsek Radobyčice – Útušice“ mezi městem Plzní a obcí Útušice, vzájemným darováním pozemků (9) MAJ/18 radní Matoušová
63 Bezúplatný převod pozemku parc.č. 808/3, k.ú. Koterov, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města (9) MAJ/19 radní Matoušová
64 Zrušení věcného břemene ve prospěch města Plzně zatěžujícího pozemek parc.č. 109/6, k.ú. Újezd (7) MAJ/20 radní Matoušová
64a Městská soutěž na prodej volné bytové jednotky na adrese E. Beneše č. or. 12, Plzeň – byt č. 17 (3) RadM/3 radní Matoušová
64b Městské soutěže na prodej nemovitých věcí na adrese Karlova 30, Karlova 32 (3) RadM/4 radní Matoušová
65 Městská soutěž na prodej volné jednotky č. 219/2 (byt č. 3) na adrese Doudlevecká č. or. 55, Plzeň (4) PROP/1 radní Matoušová
66 Prodej nebytové jednotky č. 1058/36 na adrese Hodonínská č. or. 55 v Plzni (11) PROP/2 radní Matoušová
67 Zrušení usnesení ZMP č. 456 ze dne 3. 9. 2015 ve věci přímého prodeje volné jednotky č. 1925/16 (nebytový prostor č. 1) v domě Francouzská tř. č. or. 17, v Plzni (6) PROP/3 radní Matoušová
68 Prodej nemovitých věcí Rokycanská 173 v Plzni (13) PROP/4 radní Matoušová
69 Konečné vypořádání pozemku p.č. 1981/199 v k.ú. Litice u Plzně formou prodeje (10) PROP/5 radní Matoušová
70 Konečné vypořádání pozemku p.č. 1981/213 v k.ú. Litice u Plzně formou prodeje (10) PROP/6 radní Matoušová
71 Prodej spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 145 v k. ú. Plzeň (12) PROP/7 radní Matoušová
72 Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 1867/2 v k.ú. Bručná (16) PROP/8 radní Matoušová
73 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 7070/2 v k. ú. Plzeň (14) PROP/9 radní Matoušová
74 Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 6525/4 k.ú. Plzeň (14) PROP/10 radní Matoušová
75 Prodej pozemku p.č. 11286/35 v k. ú. Plzeň (13) PROP/11 radní Matoušová
76 Prodej pozemků p. č. 6144/3 a p. č. 6144/20, vše v k. ú. Plzeň (12) PROP/12 radní Matoušová
77 Prodej pozemků v souvislosti se stavbou „Silnice I/27, Plzeň, Třemošenský rybník – Orlík“ (21) PROP/13 radní Matoušová
78 Prodej nově vzniklých pozemků p.č. 12688/92, p.č. 12688/93 a p.č.12688/94, vše v k.ú. Plzeň (13) PROP/14 radní Matoušová
79 Změna usnesení ZMP č. 250 ze dne 14. 5. 2015 z důvodu žádosti o prodloužení termínu pro dokončení stavby (13) PROP/15 radní Matoušová
80 Ponechání části pozemku p.č. 10410 v k.ú. Plzeň v majetku města (12) PROP/16 radní Matoušová
81 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
82 Uzavírání dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů nebo kanalizací (1) OSI/1 nám. Šindelář
83 Informativní zpráva - písemné odůvodnění navýšení ceny veřejné zakázky (1) OI/1 Ing. Grisník
84 Informativní zpráva o stavu čerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2015 Odboru investic MMP v členění na jednotlivé investiční akce k 30. 9. 2015 (2) OI+ŘEÚ/1 Ing. Grisník, Ing. Kuglerová
85 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město a Plzeňský kraj - září 2015 (1) ORG/2 Ing. Karhan
86 Termíny konání RMP a ZMP v roce 2016 (2) ORG/3 Ing. Karhan
87 Informace o Silniční konferenci 2015, konané ve dnech 21. – 22. 10 2015 v Plzni a vybraných příspěvcích (6) NámN/2 Ing. Náhlík
88 Přehled projektů p.o. ÚKEP mP pro jiné subjekty než město Plzeň (1) ÚKEP/1 Ing. Beneš
89 Přehled obsazenosti parkovacích domů za III. čtvrtletí 2015 (2) KŘTÚ/11 nám. Náhlík
90 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 7. října 2015 (1) VZVZ/1 p. Kuthan
91 Informativní zpráva o činnosti VZVZ ZMP + tabulka ukončených akcí za I. pol. 2016 (2) VZVZ/2 p. Kuthan
92 Zpráva o činnosti KV ZMP (3) KV/2 Mgr. Zarzycký
92a Zavedení a organizace nového systému nakládání s komunálním odpadem na území města Plzně (2) TN/1 nám. Šindelář
92b Petice za ponechání jednosměrného provozu a odstranění cyklostezky ve Dvořákově ul. V Plzni (5) NámN/3 Ing. Náhlík
93 Různé (0)