Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 12.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 10.12.2015 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 12. 11. 2015 - 9. 12. 2015 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Změna zakladatelského dokumentu Nadace 700 let města Plzně (materiál přijde na stůl) (6) PRIM/2 p. primátor
4 Změna zakladatelského dokumentu Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů na záchranu plzeňských synagog (materiál přijde na stůl) (0) PRIM/3 p. primátor
5 Strategie ITI Plzeňské metropolitní oblasti (materiál přijde na stůl) (0) ÚKEP/1 p. primátor
6 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt “Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ s ohledem na změnu způsobu provozování vodohospodářské infrastruktury města Plzně od 1. 1. 2016 (5) ÚKEP/2 p. primátor
7 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt “Dostavba kanalizace – Plzeň-Litice“ s ohledem na změnu způsobu provozování vodohospodářské infrastruktury města Plzně od 1. 1. 2016 (5) ÚKEP/3 p. primátor
8 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města (5) PRÁV/1 p. primátor
9 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 13. 10. 2015 do 5. 11. 2015 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
10 Poskytnutí dotací z programu "Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-16" (6) ŘEÚ/1 nám. Kotas
11 Rozpočtové opatření vyplývající z očekávané skutečnosti 2015 (7) ŘEÚ/2 nám. Kotas
12 Rozpočet města Plzně na rok 2016 včetně rozpočtového výhledu na roky 2017-2019 (14) ŘEÚ/3 nám. Kotas
13 Žádost o dotaci pro projekt „Rekonstrukce vnitrobloku Koterovská – Chvojkovy Lomy“ a schválení aktualizovaného projektu regenerace sídliště (17) FIN+KŘTÚ/1 nám. Kotas
14 Program a scénář jednání řádné valné hromady společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. (11) FIN/2 nám. Kotas
15 Podání žádosti o dotaci MMR z dotačního titulu Komunitní dům seniorů – Nástavba objektu U Jam 23 (2) FIN/4 nám. Kotas
16 Schválení uzavření smlouvy o společné realizaci mezi statutárním městem Plzeň a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací k investiční akci s názvem „I/27 Plzeň, Třemošenský rybník - Orlík“ (3) TN/2 nám. Šindelář
17 Schválení uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů mezi statutárním městem Plzeň a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, státní p.o., k akci s názvem „Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská – III. etapa“ (3) TN/3 nám. Šindelář
18 Zadání Strategického plánu města Plzně (5) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
19 Aktualizace Územní energetické koncepce města Plzně (8) OSI/1 nám. Šindelář
20 Schválení plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. pro rok 2016 (6) OSI/2 nám. Šindelář
21 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem Plzeň a společností České dráhy, a.s. – Kanalizace Libušínská, Plzeň (9) ORP/1 nám. Šindelář
22 Uzavření smlouvy o zrušení věcného břemene mezi statutárním městem Plzeň a společností AUTOSERVIS NEDVĚD s.r.o. (4) ORP/2 nám. Šindelář
23 Uzavření dodatku ke Smlouvě o úhradě části manipulačního poplatku za první pořízení Plzeňské karty za občany seniory (5) KŘTÚ/11 nám. Náhlík
24 Žádost Hany Voděrové, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Okamžiky přírody“. (6) KŽP/1 nám. Náhlík
25 Žádost 55. mateřské školy Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Cesta do Trnkovy kouzelné zahrady“. (4) KŽP/2 nám. Náhlík
26 Žádost Městského obvodu Plzeň 9 - Malesice o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Revitalizace polní cesty Malesice - Radčice“. (5) KŽP/3 nám. Náhlík
27 Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 2010/002769 ze dne 25. 6. 2010 uzavřené mezi Plzní, statutárním městem a Techmania Science Center o.p.s. (10) OŠMT/1 nám. Herinková
28 Změna zřizovací listiny 7. mateřské školy Plzeň, Kralovická 35, příspěvkové organizace z důvodu zřízení služby péče o dítě v dětské skupině (5) OŠMT/2 nám. Herinková
29 Zrušení městem zřizované organizace Hvězdárna a planetárium Plzeň, příspěvková organizace, IČ 45331359 (4) ŘÚSO/1 nám. Herinková
30 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Vyhláška statutárního města Plzně č. 10/2006, o vymezení veřejných prostranství, na nichž se zakazuje žebrání (4) ŘÚSO/2 nám. Baxa
31 Poskytnutí dotací v rámci Čtyřletého dotačního programu v oblasti kultury na léta 2016-2019 (12) OK/1 nám. Baxa
32 Návrh Koncepce činnosti organizace Plzeň 2015, zapsaný ústav, na období 2016-2019 (5) OK/2 nám. Baxa
33 Prominutí nevymahatelných pohledávek z nájemného a služeb spojených s užíváním bytů (5) BYT/1 radní Šlouf
34 Dodatek č. 4 Dohody o spolupráci v rámci projektu WTC Pilsen mezi statutárním městem Plzeň a společností Anglické nábřeží a.s. (5) RadD/1 radní Dvořák
35 Vystoupení pana M. Prokeše, člena Správní rady nadačního fondu regionální fotbalové Akademie Plzeňského kraje (0) ORG/4 radní Dvořák
35a Městské soutěže na prodej dvou volných bytových jednotek na adrese Bzenecká č. or. 13, Plzeň – byt č. 13, a Plaská č. or. 51, Plzeň – byt č. 1 (4) RadM/1 radní Matoušová
35b Městská soutěž na prodej nemovité věci na adrese Hlavanova 12 (3) RadM/2 radní Matoušová
36 Záměr odprodeje části vodohospodářského majetku společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. (8) PROP+OSI/1 radní Matoušová, nám. Šindelář
37 Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 832/10 k.ú. Plzeň (14) PROP/2 radní Matoušová
38 Městská soutěž na prodej volné bytové jednotky č. 1750/3 na adrese Čechova č. or. 9, Plzeň. (4) PROP/3 radní Matoušová
39 Prodej volné nebytové jednotky č. 772/15 na adrese Dlouhá č. or. 4, Plzeň. (9) PROP/4 radní Matoušová
40 Prodej 2 nebytových jednotek umístěných v 1. podzemním podlaží domu č. p. 1345 v Plzni, Plaská č. or. 53 (11) PROP/5 radní Matoušová
41 Prodej nebytové jednotky č. 2014/11 na adrese Krejčíkova č. or. 4 v Plzni (13) PROP/6 radní Matoušová
42 Prodej nebytové jednotky č. 1512/37 na adrese Kralovická č. or. 10 v Plzni (10) PROP/7 radní Matoušová
43 Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby – nám. Republiky 24 v Plzni (10) PROP/8 radní Matoušová
44 Prodloužení termínů ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní a o zřízení věcného břemene č. 2010/000291 ve znění dodatků č. 1 a č. 2. (13) PROP/9 radní Matoušová
45 Konečné vypořádání pozemku p. č. 11319/415 v k. ú. Plzeň formou prodeje (11) PROP/10 radní Matoušová
46 Konečné vypořádání pozemků p. č. 1981/157 a p. č. 1981/158, oba v k. ú. Litice, u Plzně formou prodeje (11) PROP/11 radní Matoušová
47 Konečné vypořádání pozemků p. č. 1981/165 a p. č. 1981/166, oba v k. ú. Litice, u Plzně formou prodeje (11) PROP/12 radní Matoušová
48 Konečné vypořádání pozemků p. č. 1981/186 a p. č. 1981/187, oba v k. ú. Litice u Plzně, formou prodeje (11) PROP/13 radní Matoušová
49 Konečné vypořádání pozemků v k.ú. Skvrňany - Centrum výzkumu Řež s.r.o. (11) PROP/14 radní Matoušová
50 Prodej pozemků p. č. 2201/36, p. č. 2201/47 a p. č. 2201/48, vše v k. ú. Bolevec (12) PROP/15 radní Matoušová
51 Záměr prodeje části pozemku p.č. 11255/2 k.ú. Plzeň - výstavba bytového domu (16) PROP/16 radní Matoušová
52 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 714/27 v k. ú. Lhota u Dobřan. (13) PROP/17 radní Matoušová
53 Změna předmětu budoucího prodeje a termínů výstavby stavby: „Areál firmy ARC-Heating, Plzeň Nová Hospoda" (12) PROP/18 radní Matoušová
54 Změna předmětu budoucího prodeje a termínů výstavby stavby: „Hromadné garáže Rabštejnská – 1. etapa" (19) PROP/19 radní Matoušová
55 Rozhodnutí o rozšíření předmětu budoucího prodeje ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 2009/005324 ze dne 18. 5. 2010 – výstavba Západočeské galerie (15) PROP/20 radní Matoušová
56 Změna usnesení ZMP č. 250 ze dne 14. 5. 2015 z důvodu prodloužení termínu strpění omezení práva chůze a jízdy (12) PROP/21 radní Matoušová
57 Uzavření dodatku ke SOSBK - SŽDC - úprava smluvních ujednání (18) PROP/22 radní Matoušová
58 Ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o zřízení věcného břemene č. 2011/001946 ze dne 15. 12. 2011 ve znění dodatku č. 1 dohodou (10) PROP/23 radní Matoušová
59 Rozhodnutí o přijetí dědictví k spoluvlastnickému podílu 1/8 na nemovitých věcech Na Jíkalce 1025/2. (9) EVID/1 radní Matoušová
60 Darování movitých věcí společnosti Plzeň 2015 o. p. s. (6) EVID/2 radní Matoušová
61 Odkoupení pozemku parc.č. 80/6 v k.ú. Božkov od fyzické osoby po dokončení stavby „Rekonstrukce komunikace K Hrádku v Plzni“ (9) MAJ/1 radní Matoušová
62 Výkup spoluvlastnického podílu ve výši 15/600 z celku pozemku parc.č. 11148/2 v k.ú. Plzeň od fyzické osoby (9) MAJ/2 radní Matoušová
63 Majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou v k.ú. Litice u Plzně (lokalita Dubová hora - západ); uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní – HOCHTIEF CZ a.s, HEGEMON KL spol. s r.o. (10) MAJ/3 radní Matoušová
64 Uzavření konečné smlouvy o zřízení služebnosti na dokončenou stavbu po provedení IA MO Plzeň 2 - zatěžující pozemky parc.č. 1191/1, 1191/2, 1191/3 a parc.č. 1191/4, vše k.ú. Božkov – revitalizace „Božkovského ostrova“. (12) MAJ/4 radní Matoušová
65 Zrušení usnesení ZMP č. 425 ze dne 6. 9. 2012 ve věci bezúplatného převodu pozemku parc. č. 12785/5 k. ú. Plzeň, v plném znění. (5) MAJ/5 radní Matoušová
66 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků pro IA - VPS „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci”. (7) MAJ/6 radní Matoušová
67 Zrušení usnesení ZMP č.376 ze dne 17 6.2004 a projednání smluvního vztahu dle předloženého znění textu návrhu KS č. 1529334322 ve věci odkoupení parc.č. 4113/2 k.ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – MO ČR, do majetku města Plzně. (12) MAJ/7 radní Matoušová
67a Aktualizace podkladů a vytvoření procesu pro oslovení soukromých investorů na výstavbu a provoz aquaparku v Plzni (7) ORG/5 Mgr. Suchý
68 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
69 Zajištění funkčnosti software a informačních systémů ve společnosti VODÁRNA PLZEŃ a.s. po 1. 1. 2016 (3) TN/1 nám. Šindelář
70 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - říjen 2015 (1) ORG/2 Ing. Karhan
71 Dopis pana Jiřího Němce - zástavba volného prostoru v oblasti Lochotína (1) ORG/3 Ing. Karhan
72 Přehled provedených rozpočtových opatření za III. čtvrtletí 2015 (2) FIN/3 nám. Kotas
73 Koordinace významných staveb ve městě Plzni v letech 2016-2018 (5) NámN/1 nám. Náhlík
74 Dopis p. Miloslava Chrásky, Dlouhá 135, Hrádek u Rokycan, ohledně Plzeňské karty (3) NámN/2 nám. Náhlík
75 Aktuální stav projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a společnosti Plzeň 2015, o.p.s. (3) NámB/1 nám. Baxa
76 Projekt UrbanAdapt - Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím (2) KŘTÚ/2 nám. Šindelář
77 Proces výběru nového vizuálního stylu města Plzně po roce 2015 (1) OPM/1 Mgr. Komišová
78 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 4. listopadu 2015 (1) VZVZ/1 p. Kuthan
79 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Zarzycký
79a Výsledek výběrového řízení na pozici tajemník/tajemnice Magistrátu města Plzně (1) PRIM/4 p. primátor
79b Informativní zpráva ve věci vyjádření města k materiálu NKÚ Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/04 Peněžní prostředky určené na přípravu a realizaci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 (7) PRIM/5 p. primátor
80 Různé (0)