Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 3.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 21.01.2015 od 14.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, program jednání (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Volba pracovních komisí (není písemný materiál) (0) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Kontrola plnění usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1 Jiří Winkelhöfer
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (1) RMO1/1 Mgr. Miroslav Brabec
5 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (1) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1 (1) MSM1/1 PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA
7 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MSU1/1 Jiří Uhlík, MBA
8 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) KV1/2 Jiří Winkelhöfer
9 Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) FV1/1 Mgr. Štěpán Krňoul
10 Změny ve vyúčtování finančních prostředků za rok 2014 mezi jednotlivými akcemi OSS MMP (5) RMO1/2 RMO 1- Jiří Uhlík, MBA
11 Změna rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 č. 58 - dotace na projekt "Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Plzně a úřadů městských obvodů" (5) RMO1/3 RMO 1 - Jiří Uhlík, MBA
12 Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 č. 62 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti (3) RMO1/4 RMO 1 - Jiří Uhlík, MBA
13 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2015 č. 1, 2 (3) RMO1/5 RMO 1 - Jiří Uhlík, MBA
14 Hodnocení plnění plánu vlastní investiční výstavby a ostatních stavebních akcí MO Plzeň 1 za rok 2014 (3) MSU1/2 Jiří Uhlík, MBA
15 Variantní řešení dokončené architektonicko-územní studie pro novostavbu parkovacího objektu "ATOM" (4) MSU1/3 Jiří Uhlík, MBA
16 Rozšíření plánu staveb vlastní investiční výstavby a ostatních stavebních akcí MO Plzeň 1 na rok 2015 o instalaci nového kamerového bodu na objektu Strážnická 38, Plzeň (4) MSU1/4 Jiří Uhlík, MBA
17 Návrh nového územního plánu (13) RMO1/6 PhDr. Ivana Mádlová Ph.D., MBA
18 Pojmenování ulic na území MO Plzeň 1 (8) RMO1/7 Mgr. Miroslav Brabec
19 Nové znění Jednacího řádu Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/3 Jiří Winkelhöfer
20 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
21 Informativní zprávy, různé (4) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
22 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (není písemný materiál) (0) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
23 Závěr (není písemný materiál) (0) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec