Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 4.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 08.04.2015 od 14.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, program jednání (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Volba pracovních komisí (není písemný materiál) (0) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Záměr úpravy veřejného prostranství v lokalitě Krašovská ul. a Toužimská ul. (4) RMO1/3 Rada MO Plzeň - PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA
4 Kontrola plnění usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1 Jiří Winkelhöfer
5 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (1) RMO1/1 Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (1) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
7 Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1 (1) MSM1/1 PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA
8 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (1) MSU1/1 Jiří Uhlík, MBA
9 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) KV1/2 Jiří Winkelhöfer
10 Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) FV1/1 Mgr. Štěpán Krňoul
11 Návrh na posun začátku zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) RMO1/15 PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA
12 Vyhodnocení zimní údržby na území MO Plzeň 1 v zimním období 2014/2015 (3) RMO1/2 Rada MO Plzeň - Mgr. Miroslav Brabec
13 Rozšíření plánu staveb vlastní investiční výstavby a ostatních stavebních akcí MO Plzeň 1 na rok 2015 o instalaci zabezpečovacího zařízení (videozvonků) v objektech mateřských škol (4) MSU1/2 Jiří Uhlík, MBA
14 Vyjmutí městského majetku - pozemku parc.č. 1583/2 v k.ú. Bolevec z trvalé správy MO Plzeň 1 vedené v Příloze č. 3 Statutu města Plzně (4) RMO1/20 PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA
15 Pojmenování plochy centrálního parku (5) RMO1/21 Mgr. Miroslav Brabec
16 Návrh vyhlášky města Plzně o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí v roce 2016 (7) RMO1/22 Mgr. Miroslav Brabec
17 Dílčí závěrečný účet Městského obvodu Plzeň 1 a účetní závěrka MO Plzeň 1 za rok 2014 (12) RMO1/4 Jiří Uhlík, MBA
18 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2015 č. 1, 4 - 5 (5) RMO1/5 Jiří Uhlík, MBA
19 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně (5) RMO1/7 Jiří Uhlík, MBA
20 Žádost o dotaci z Plzeňského kraje - bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2015 (5) RMO1/8 Jiří Uhlík, MBA
21 Poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely (5) RMO1/9 Rada MO Plzeň 1
22 Znění Zásad pro poskytování dotací a grantů z rozpočtu MO Plzeň 1 (10) RMO1/10 Mgr. Miroslav Brabec
23 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Odbor správy infrastruktury MMP (4) RMO1/11 Jiří Uhlík, MBA
24 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro SVSmP (8) RMO1/12 Jiří Uhlík, MBA
25 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro 31. základní školu, E. Krásnohorské 10, 323 11 Plzeň, příspěvkovou organizaci (4) RMO1/13 Jiří Uhlík, MBA
26 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Divadlo J. K. Tyla, příspěvkovou organizaci (5) RMO1/14 Jiří Uhlík, MBA
27 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2015 č. 11, 15 - 17. (4) RMO1/6 Jiří Uhlík, MBA
28 Spolupráce v oblasti podpory seniorů (3) RMO1/16 Jiří Uhlík, MBA
29 Rozšíření akcí MO Plzeň 1 o pohybové aktivity pro seniory (7) RMO1/17 Jiří Uhlík, MBA
30 Návrh na uspořádání jednodenní běžecké akce pro veřejnost na území MO Plzeň 1 (3) RMO1/18 Jiří Uhlík, MBA
31 Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva MO Plzeň 1, předsedům a členům komisí a výborů (6) RMO1/19 Mgr. Miroslav Brabec
32 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města Plzně (4) ST1/8 Mgr. Miroslav Brabec
33 Darovací smlouva – pamětní deska s bustou Mistra Jana Husa (4) ST1/9 Mgr. Miroslav Brabec
34 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (4) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
35 Informativní zprávy, různé (3) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
36 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (není písemný materiál) (0) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
37 Závěr (není písemný materiál) (0) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec