Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 6.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 14.09.2015 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/1 p. Neubauer
3 Návrhu novely Statutu města Plzně (4) ST/2 p. Neubauer
4 13. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu MMP za účelem poskytnutí dotace pro příspěvkovou organizaci města Plzně (4) EK/1 Mgr. Škarda
5 14. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - úprava rozpočtu výdajů MO Plzeň 3 (4) EK/2 Mgr. Škarda
6 15. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Plzně do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 70. MŠ Plzeň, Waltrova 26, p. o. (4) EK/3 Mgr. Škarda
7 16. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Plzně do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 24. MŠ Plzeň, Schwarzova 4, p. o. (4) EK/4 Mgr. Škarda
8 17. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - úprava rozpočtu výdajů MO Plzeň 3 v rámci rozpočtu Odboru dopravy a životního prostředí ÚMO Plzeň 3 (4) EK/5 Mgr. Škarda
9 18. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti za měsíce 05 - 06/2015 (4) EK/6 Mgr. Škarda
10 19.rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu MMP za účelem úhrady vozidla Škoda Superb RZ 5P0 6831 (4) EK/7 Mgr. Škarda
11 20. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - úprava rozpočtu výdajů MO Plzeň 3 - ukazatel "Dotace (výbor, komise)" (5) EK/8 Mgr. Škarda
12 21. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - zapojení prostředků Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu MO Plzeň 3 za účelem výkupu pozemků parc. č. 1227/6, 1227/12, 1227/13, k. ú. Valcha a na uhrazení daně z nabytí nemovitých věcí (4) EK/9 Mgr. Škarda
13 22. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 s účelovým krytím nákladů souvisejících se zajištěním prodloužení provozní doby mateřských škol (4) EK/10 Mgr. Škarda
14 23. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí neinvestiční dotace určené na výdaje jednotky sbory dobrovolných hasičů (4) EK/11 Mgr. Škarda
15 24. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí dotace na úhradu výdajů na sociálně-právní ochranu dětí (OSPOD) (4) EK/12 Mgr. Škarda
16 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 6. zasedání ZMO Plzeň 3 (4) KV/1 Strobach Jiří
17 Informativní zprávy předložené na 6. zasedání ZMO Plzeň 3 (6) TAJ/1 p. Neubauer
18 Různé (0)
19 Závěr (0)