Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 7.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 16.09.2015 od 17.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Kontrola plnění usnesení z 6.zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1 Jiří Winkelhöfer
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (1) RMO1/1 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
5 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (1) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti 1.místostarostky MO Plzeň 1 (1) MSM1/1 PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA
7 Zpráva o činnosti 2.místostarosty MO Plzeň 1 (1) MSU1/1 Jiří Uhlík, MBA
8 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) KV1/2 Jiří Winkelhöfer
9 Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (1) FV1/1 Mgr. Štěpán Krňoul
10 Vyřízení písemné interpelace členky Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) RMO1/2 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
11 Návrh Dohody o užívání osobního automobilu pro pracovní a soukromé účely pro Mgr. Miroslava Brabce, starostu MO Plzeň 1 (3) RMO1/3 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
12 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30.6. 2015 (3) RMO1/4 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
13 Blokace finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 na zajištění projektové dokumentace a realizace Proměny vnitrobloku Krašovská (3) RMO1/5 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
14 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2015 (3) RMO1/6 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
15 Návrh na uzavření Dodatku č.2 k Darovací smlouvě č. 2013/005081 se Západočeskou univerzitou v Plzni (5) RMO1/7 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
16 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné, kulturní, ekologické a zájmové činnosti, na zdravotní účely, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely (7) RMO1/8 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
17 Hodnocení plnění plánu staveb vlastní investiční výstavby a ostatních stavebních akcí MO Plzeň 1 za 1.pololetí roku 2015 (3) RMO1/9 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
18 Vyjmutí jmenovitých akcí z plánu staveb vlastní investiční výstavby pro rok 2015 (3) RMO1/10 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
19 Navýšení finančních prostředků na realizaci stavby parkoviště a hřiště Manětínská 10 (4) RMO1/11 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
20 Pojmenování nových ulic (4) RMO1/12 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
21 Zpráva o provádění komunálních služeb a údržby zeleně za 1.pololetí 2015 (+ aktuální stav) (3) RMO1/13 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
22 Připomínky k novele Statutu města Plzně (4) RMO1/14 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
23 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro ZOO a BZ města Plzně (6) RMO1/15 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
24 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
25 Informativní zprávy (9) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
26 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
27 Závěr (není písemný materiál) (0) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec