Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 7.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 23.11.2015 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/1 p. Neubauer
3 Projednání upraveného návrhu Územního plánu Plzeň (8) KVDÚP/1 p. Neubauer
4 Návrh novely Statutu města Plzně (4) ST/2 p. Neubauer
5 Pojištění odpovědnosti zastupitelů a Městského obvodu Plzeň 3 (4) ST/3 p. Neubauer
6 Změna tvorby a použití Sociálního fondu ÚMO 3 a schválení Dodatku č.2 Statutu sociálního fondu ÚMO 3 a dodatku č. 2 Pravidel používání Sociálního fondu ÚMO 3 (6) TAJ/1 p. Neubauer
7 Stanovisko k novému způsobu podpory sportu ze strany městských obvodů (4) EK/1 Mgr. Škarda
8 25. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - převod z MMP doplatku neinvestiční účelové dotace na pokrytí výdajů na činnosti v agendě sociálně-právní ochrany dětí v roce 2014 (5) EK/2 Mgr. Škarda
9 26. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - úprava rozpočtu výdajů MO Plzeň 3 v rámci rozpočtu Odboru dopravy a životního prostředí ÚMO Plzeň 3 (4) EK/3 Mgr. Škarda
10 28. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí dotace na úhradu výdajů souvisejících s výkonem sociální práce (4) EK/4 Mgr. Škarda
11 29. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Plzně do rozpočtu MO Plzeň 3 pro Odbor dopravy a životního prostředí (4) EK/5 Mgr. Škarda
12 30. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Plzně do rozpočtu MO Plzeň 3 pro Odbor dopravy a životního prostředí (4) EK/6 Mgr. Škarda
13 31. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti za měsíce 07 - 09/2015 (4) EK/7 Mgr. Škarda
14 Návrh rozpočtu MO Plzeň 3 na rok 2016 a rozpočtový výhled v letech 2017 až 2019 (6) EK/8 Mgr. Škarda
15 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2015 (6) EK/9 Mgr. Škarda
16 32. rozpočtové opatření roku 2015 - převod z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 - zvýšení podílu na daních (4) EK/10 Mgr. Škarda
17 33. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - převod finančních prostředků z FŽP MP do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 55. MŠ Plzeň, Mandlova 6, p. o. za účelem realizace projektu "Cesta do Trnkovy kouzelné zahrady" (4) EK/11 Mgr. Škarda
18 27. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - úprava rozpočtu výdajů ukazatele "Dotace (výbor, komise)" (4) EK/12 Mgr. Škarda
19 Jmenovitý plán investičních akcí na r. 2016 (3) SSI/1 p. Neubauer
20 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 7. zasedání ZMO Plzeň 3 (5) KV/1 p. Strobach
21 Informativní zprávy předložené na 7. zasedání ZMO Plzeň 3 (8) TAJ/2 p. Neubauer
22 Různé (0)
23 Závěr (0)