Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 13.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 28.01.2016 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 10. 12. 2015 - 27. 1. 2016 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Strategie ITI Plzeňské metropolitní oblasti (3) PRIM+ÚKEP/3 p. primátor
5 Žádost o dotaci z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Plzeň" (2) ÚKEP+ŘEÚ/2 p. primátor
6 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 6. 11. 2015 do 23. 12. 2015 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
7 Návrh na volbu člena představenstva společnosti Obytná zóna Sylván a.s. (3) NámK/1 nám. Kotas
8 Rezignace a volba člena Finančního výboru ZMP (4) NámK/2 nám. Kotas
9 Změna stanov společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. (7) NámK+TN/3 nám. Kotas, nám. Šindelář
9a Rozpočtové opatření související s uvolněním prostředků z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů na akci „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ (3) NámK/4 nám. Kotas
9b Návrh na volbu člena dozorčí rady společnosti PMDP, a.s. (4) NámK/5 nám. Kotas
10 Uzavření dohody o změně smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků SFRB č. 9255910489 – D (5) FIN/1 nám. Kotas
11 Žádost o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt Obměna technologie pro měření imisí na AMS Plzeň (2) FIN/2 nám. Kotas
12 Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti pro rok 2016 (6) OK/1 nám. Baxa
13 Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016-2020 (3) OSS+BYT/1 nám. Herinková, radní Šlouf
14 Změna v poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2015 (3) OSS/2 nám. Herinková
14a Schválení odůvodnění významné veř. zakázky "Uzel Plzeň,2.stavba–přestavba osob. nádraží, vč. mostů Mikulášská" dle ustan.§156 odst.1 zák.č.137/2006Sb.,o veř. zakázkách, a schválení rozpočt. opatření rozpočtu OI MMP (6) TN+NámK/1 nám. Šindelář a nám. Kotas
15 Rozpočtové opatření rozpočtu Odboru investic MMP – Uzel Plzeň 2. stavba (materiál přijde na stůl) (0) TN/1 nám. Šindelář
16 Schválení odůvodnění významné veřejné zakázky - „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“ (materiál přijde na stůl) (0) TN/2 nám. Šindelář
17 Svěření objektů v areálu Cukrovarská do správy SITMP (6) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
18 Dodatkový grant k projektu UrbanAdapt - „Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím“ (4) KŘTÚ/2 nám. Šindelář
19 Schválení smlouvy o sdružení zadavatelů investiční akci s názvem "III/18019 Rekonstrukce Letkovské ul. Plzeň – Božkov“ (5) OI/4 nám. Šindelář
20 rozpočtového opatření rozpočtu Odboru investic MMP a rozpočtu Odboru správy infrastruktury MMP – zimní stadion, s určením na akci „realizace tribun vč. výtahu“ (4) OSI+OI/1 nám. Šindelář
21 Žádost Alpinum klubu Plzeň, z. s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Vybudování naučného záhonu - Dědictví českých zahradníků“ (6) KŽP/1 nám. Náhlík
22 Žádost 57. mateřské školy Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Dalmatinkova zahrádka“ (5) KŽP/2 nám. Náhlík
23 Žádost SVS MP o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Letničkové výsevy v Plzni - 2016“ (5) KŽP/3 nám. Náhlík
24 Žádost 50. mateřské školy Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Kůzlátka zahradníky" (5) KŽP/4 nám. Náhlík
25 Žádost SK Slavia Plzeň 1912 o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Rekultivace zanedbané plochy na Goldscheiderovce“ (6) KŽP/5 nám. Náhlík
26 Žádost Městského obvodu Plzeň 1 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Revitalizace části zelených ploch podél Studentské ulice“ (5) KŽP/6 nám. Náhlík
27 Žádost Zoologické a botanické zahrady města Plzně o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Nutná pěstební a technická opatření k záchraně památného stromu Körnerův dub v ZOO a BZ MP" (5) KŽP/7 nám. Náhlík
28 Příslib poskytnutí dotace pro TJ Slavoj Plzeň z.s. v případě kladného rozhodnutí o přidělení dotace na rekonstrukci podlahy ve sportovní hale (3) OŠMT+ŘEÚ/1 radní Dvořák, nám. Kotas
29 Projednání žádosti Lívie Vondráškové, byt č. 22, Krašovská 6, Plzeň prostř. opatrovníka ÚMO Plzeň 1 o odpuštění poplatků z prodlení u dluhu vymáhaného prostř. exekučního řízení vedeného pod sp. zn. 176 EX 4382/13 (6) BYT/1 radní Šlouf
30 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod rozestavěnou stavbou (CARIMEX RENAULT) v k.ú. Plzeň 4 (13) PROP/1 radní Matoušová
31 Konečné vypořádání pozemků p. č. 197, 5255/4 a 5263/2, vše v k. ú. Plzeň, formou prodeje (12) PROP/2 radní Matoušová
32 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 762/18 v k. ú. Radčice u Plzně (13) PROP/3 radní Matoušová
33 Prodej pozemku p.č. 195/8 a nově vzniklého pozemku p.č. 195/12 v k.ú. Malesice (14) PROP/4 radní Matoušová
34 Konečné vypořádání pozemků p.č. 1981/159 a p.č. 1981/160, oba v k.ú. Litice u Plzně, formou prodeje (11) PROP/5 radní Matoušová
35 Prodej nemovitých věcí na adrese Skvrňanská 28 v Plzni (12) PROP/6 radní Matoušová
36 Prodej nemovitých věcí na adrese Bendova 14 v Plzni (12) PROP/7 radní Matoušová
37 Prodej spoluvlastnického podílu ½ k celku nemovitých věcí na adrese Husova 46 v Plzni (13) PROP/8 radní Matoušová
38 Darování movitých věcí, které již nemají v prostředí města další uplatnění, Západočeskému muzeu v Plzni, p.o. (6) EVID/1 radní Matoušová
39 Odkoupení pozemku p. č. 727/52 v k. ú. Božkov po dokončení investiční akce města Plzně - stavba „Rekonstrukce komunikace K Hrádku v Plzni“ (7) MAJ/1 radní Matoušová
40 Uzavření kupní smlouvy pro stavbu „Dešťová kanalizace a komunikace Valcha – část Černý most“ s ČR - Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (10) MAJ/2 radní Matoušová
41 Výkup pozemků v k. ú. Plzeň pro stavbu rekonstrukce roudenského sběrače – stavba související se stavbou Městský (západní) okruh, II. etapa, od fyzických osob (8) MAJ/3 radní Matoušová
42 Uzavření konečné směnné smlouvy s fyzickou osobou v souvislosti se stavbou chodníku ulice K Valše realizovanou MO Plzeň 6 – Litice (11) MAJ/4 radní Matoušová
43 Schválení zrychleného postupu majetkoprávního vypořádání pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ v Plzni“ (7) MAJ/5 radní Matoušová
44 Uzavření smluv o smlouvách budoucích v rámci stavby 2x bytový dům Křimice, investor Křimická stavební s.r.o. (11) MAJ/6 radní Matoušová
45 Uzavření smlouvy směnné a SOSB kupní se spol. INVEST PRODUKT s.r.o. – „Obytná zóna Plzeň - Radobyčice“ v k. ú. Radobyčice (11) MAJ/7 radní Matoušová
46 Převod dětského hřiště na městském pozemku parc. č. 2429/1, k.ú. Valcha (9) MAJ/8 radní Matoušová
47 Konečné majetkoprávní vypořádání pro stavby „22 RD Malesice – Vlkýš, obytná zóna“ a „Příjezdová komunikace na pozemcích parc. č. 295, 333, 344, 3/1 v k. ú. Dolní Vlkýš“ – manželé Ing. Marek a Kateřina Krskovi (9) MAJ/9 radní Matoušová
48 Uzavření smlouvy směnné se třemi FO – „Úprava koryta Černického potoka a provedení protipovodňových opatření“ v k. ú. Černice (10) MAJ/10 radní Matoušová
49 Směna pozemku p. č. 1511/35, k. ú. Bolevec, v majetku města Plzně za nově vzniklý pozemek p. č. 1511/227, k. ú. Bolevec, ve vlastnictví fyzické osoby (11) MAJ/11 radní Matoušová
50 Bezúplatný převod podílu 3/8 k celku pozemku parc. č. 815, k. ú. Doubravka, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města (8) MAJ/12 radní Matoušová
51 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 355/63, k. ú. Koterov, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města (8) MAJ/13 radní Matoušová
52 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
53 Postup orgánů města reagujícího na výsledek místního referenda (1) PRIM/4 p. primátor
54 Písemné zdůvodnění navýšení ceny veřejných zakázek (1) OI/1 Ing. Grisník
55 Informace k plnění usnesení č. 308 ze dne 12. června 2014 (1) OI/2 Ing. Grisník
56 Informace k plnění usnesení č. 724 ze dne 8. prosince 2005 (1) OI/3 Ing. Grisník
57 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - listopad 2015 (1) ORG/2 Ing. Karhan
58 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - prosinec 2015 (1) ORG/3 Ing. Karhan
59 Aktuální stav projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a společnosti Plzeň 2015, o.p.s. (4) NámB/1 nám. Baxa
60 Aktuál.seznam připravovaných projektů statut.města Plzně pro spolufinancování z fondů EU, včetně projektů připravovaných k realizaci prostřednictvím strategie ITI PMO (2) ÚKEP/3 Ing. Beneš
61 Vyhodnocení Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008 - 2015 (1) OSS/3 nám. Herinková
62 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 2. 12. 2015 (1) VZVZ/1 p. Kuthan
63 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Zarzycký
64 Různé (0)