Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 3.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 07.04.2016 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Název Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) PSČO/4
2 Jmenování ověřovatelů zápisu ZMO P4 (0) PSČO/5
3 Volba návrhové komise ZMO P4 (0) PSČO/6
4 Nakládání s pozemky - odpuštění úroků z prodlení k.ú. Doubravka (pí Flachsová) (7) FIN/1 Ing. Majerová
5 Nakládání s pozemky - rozložení splátek na úhradu bezdůvodného obohacení (p. Starý) (9) FIN/2 Ing. Majerová
6 Nakládání s pozemky - stanovisko ke svěření městského pozemku do trvalé správy MO P4 (Lobezské louky - 1.etapa) (7) FIN/3 Ing. Majerová
7 Nakládání s pozemky - stanovisko ke svěření pozemků do trvalé správy MO P4 (Lobezské louky - 3.etapa) (10) FIN/4 Ing. Majerová
8 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 4 za rok 2015 (12) FIN/5 Ing. Majerová
9 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2016 - souhrnné rozpočtové opatření č. 4 (8) FIN/6 Ing. Majerová
10 Blokace prostředků ve FRR MO P4 na plánované investiční akce (4) FIN/7 Ing. Majerová
11 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2016 - rozpočtové opatření č. 7 (2) FIN/8 Ing. Majerová
12 Změna č. 1 plánu investic MO P4 v roce 2016 (6) SSI/1 Bc. Hrabáková
13 Schválení dohody o narovnání se společností Valbek, spol. s r. o. (10) SSI/2
14 Účelový převod do rozpočtu KŘTÚ-SVS-Komunikace na akci "Rekonstrukce části ulic Na Dlouhých, Ke Kukačce, Ke Špitálskému lesu včetně vodohospodářské infrastruktury" - změna rozpočtu MO P4 na rok 2016-rozpočtové opatření č. 5 (6) SSI+FIN/1 Bc. Hrabáková, Ing. Majerová
15 Dotace z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 4 pro rok 2016 na podporu kultury, sportu a investic +změna rozpočtu - RO č. 6 (92) ST/1 Bc. Chalupný
16 Dotace z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 4 pro rok 2016 na podporu oblasti sociální, školské a zdravotní (7) ST/2 Bc. Chalupný
17 Dotačního programu v oblasti sociální, školské a zdravotní pro rok 2016 II. a Dotačního programu v oblasti životního prostředí pro rok 2016 II. (7) PSČO/1 Mgr. Hrubý
18 Souhlas s podáním žádosti o investiční dotaci z MV prostřednictvím GŘ HZS ČR na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Doubravka + blokace prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň (10) PSČO/2 Mgr. Hrubý
19 Dotační program na podporu realizace projektu „Doubravecký týden“ pro rok 2016, včetně změny rozpočtu na rok 2016 – RO č. 8 (4) MSN/2 Mgr. Zrostlík
20 Veřejná zakázka „Údržba zeleně na území městského obvodu Plzeň 4“ – schválení zadávací dokumentace, schválení zahájení odesláním oznámení otevřeného řízení, ustanovení a jmenování hodnotící komise (36) ŽPD/1 Mgr. Hrubý
21 Splněná a prodloužená usnesení ZMO P4 (1) TAJ/1 Ing. Bc. Brůhová MBA
22 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 4 za období od 22.1.2016 do 7.4.2016 (1) ST/3 Bc. Chalupný
23 Zpráva o činnosti uvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 22.1.2016 do 7.4.2016 (1) MST/1 Ing. Mádr
24 Zpráva o činnosti neuvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 22.1.2016 do 7.4.2016 (1) MSN/1 Mgr. Zrostlík
25 Zpráva o činnosti předsedy KV ZMO P4 za období od 22.1.2016 do 7.4.2016 (1) KV/1 p. Hlásek
26 Informativní zpráva pro zastupitele týkající se sběrného dvora na Jateční ulici v Plzni (1) KV/2 p. Hlásek
27 Informativní zpráva z veřejnosprávních kontrol v roce 2015 (1) TAJ/2 Ing. Bc. Brůhová Martina, MBA
28 Aktualizace Generelu zeleně města Plzně - stanovisko MO P4 (2) SSI/3 Bc. Hrabáková
29 Informativní zpráva o ekonomice JSDH (1) PSČO/3 Mgr. Hrubý
30 Informativní zprávy ZMO P4 (1) TAJ/3 Pelcrová
31 Různé (0) PSČO/7