Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 5.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 30.06.2016 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Název Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) PSČO/1
2 Jmenování ověřovatelů zápisu ZMO P4 (0) PSČO/2
3 Volba návrhové komise ZMO P4 (0) PSČO/3
4 Nakládání s pozemky - stanovisko ke svěření pozemku do trvalé správy MO Plzeň 4 v k.ú. Červený Hrádek u Plzně (6) FIN/1 Ing. Majerová
5 Návrh novely vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (8) FIN/2 Ing. Majerová
6 Přehled hospodaření MO Plzeň 4 za 1. čtvrtletí roku 2016 (5) FIN/3 Ing. Majerová
7 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2016 - souhrnné rozpočtové opatření č. 11 včetně převodů do jiných rozpočtů města (7) FIN/4 Ing. Majerová
8 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2016 - rozpočtové opatření č. 12 (3) FIN/5 Ing. Majerová
9 Návrh vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí pro rok 2017 (8) SSI/1 Bc. Hrabáková
10 Upravený návrh Územního plánu Plzeň - Opatření obecné povahy po veřejném projednání (6) SSI/2 Bc. Hrabáková
11 Změna č. 3 plánu investic MO P4 v roce 2016 (6) SSI/3 Bc. Hrabáková
12 Dotace z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 4 pro rok 2016 na podporu oblasti sociální, školské a zdravotní II. (30) ST/1 Bc. Chalupný
13 Dotace z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 4 pro rok 2016 II. na podporu oblasti životního prostředí (9) ST/2 Bc. Chalupný
14 Dotační program mikrogranty pro rok 2016 II. (5) MSN/1 Mgr. David Zrostlík
15 Žádost o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu I. seče travnatých ploch v úsecích 1, 3, 4, 5, 6 (0) ŽPD/1 Ing. Drábová
16 Delegování pravomocí na RMO P4 ve věci úplného či částečného ukončení smluv o dílo na údržbu a ošetřování zeleně a uzavření nových smluv na rok 2016 (0) ŽPD/2 Ing. Drábová
17 Splněná a prodloužená usnesení ZMO P4 (1) TAJ/1 Ing. Bc. Brůhová MBA
18 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 4 za období od 8.4.2016 do 30.6.2016 (1) ST/3 Bc. Chalupný
19 Zpráva o činnosti uvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 8.4.2016 do 30.6.2016 (1) MST/1 Ing. Mádr
20 Zpráva o činnosti neuvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 8.4.2016 do 30.6.2016 (1) MSN/2 Mgr. Zrostlík
21 Zpráva o činnosti předsedy KV ZMO Plzeň 4 za období od 8.4.2016 do 30.6.2016 (1) KV/1 p. Hlásek
22 Komise RMO P4 a výbory ZMO P4 - přehled docházky a odměňování 12/15-05/16 (1) TAJ/3 Ing.Bc.M.Brůhová,MBA
23 Informativní zprávy ZMO P4 (1) TAJ/2 Pelcrová
24 Různé (0) PSČO/4