Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO4

Program 9.schůze Zastupitelstva MO4 konající se 08.12.2016 od 16:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Název Značka Předkladatel
1 Schválení programu (0) PSČO/1
2 Jmenování ověřovatelů zápisu ZMO P4 (0) PSČO/2
3 Volba návrhové komise ZMO P4 (0) PSČO/3
4 Nakládání s pozemky - prominutí nájemného k.ú. Doubravka (euroAWK, s.r.o.) (9) FIN/1 Ing. Majerová
5 Rozbor hospodaření MO Plzeň 4 za 1.-3. čtvrtletí 2016 (5) FIN/2 Ing. Majerová
6 Změny rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2016 - souhrnné rozpočtové opatření č. 16 včetně blokace prostředků ve FRR MO P4 (5) FIN/3 Ing. Majerová
7 Blokace prostředků ve FRR MO Plzeň 4-zrušení usnesení ZMO P4 č. 0022/16 ze dne 7.4.2016 (5) FIN/4 Ing. Majerová
8 Rozpočet na rok 2017, rozpočtový výhled na roky 2018 - 2020 (6) FIN/5 Ing. Majerová
9 Dotační programy pro rok 2017 (10) FIN/6 Ing. Štěpánka Majerová
10 Dotační program na podporu realizace projektu "Doubravecký týden" pro rok 2017 (5) FIN/7 Ing. Štěpánka Majerová
11 Změna rozpočtu MO Plzeň 4 na rok 2016 - rozpočtové opatření č. 17 (3) FIN/8 Ing. Majerová
12 Splněná a prodloužená usnesení ZMO P4 (1) TAJ/1 Ing. Bc. Brůhová MBA
13 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 4 za období od 23.9.2016 do 8.12.2016 (1) ST/1 Bc. Chalupný
14 Zpráva o činnosti uvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 23.9.2016 do 8.12.2016 (1) MST/1 Ing. Mádr
15 Zpráva o činnosti neuvolněného místostarosty MO Plzeň 4 za období od 23.9.2016 do 8.12.2016 (1) MSN/1 Mgr. Zrostlík
16 Zpráva o činnosti předsedy KV ZMO Plzeň 4 za období od 23.9.2016 do 8.12.2016 (1) KV/1 p. Hlásek
17 Vyúčtování dotace poskytnuté na projekt "Doubravecký týden" pro rok 2016 (1) MSN/2 Mgr. David Zrostlík
18 Komise RMO P4 a výbory ZMO P4 - přehled docházky a odměňování 06/16-11/16 (1) TAJ/2 Ing. Bc. Brůhová MBA
18a Námitky ve věci stavby Zástavba proluky Masarykova 23A polyfunkčním domem na pozemku parc. č. 515/36, 515/39, 515/63, 2517/2 v k.ú. Doubravka (0) SSI/1 Bc. Hrabáková
18b Petice zya zachování městské zeleně v souvislosti se zástavbou proluky Masarykova 23 A" (0) SSI/2 Bc. Hrabáková
19 Informativní zprávy – ZMO P4 8. 12. 2016 (1) TAJ/3 Pelcrová
20 Různé (0) PSČO/4