Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 14.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 03.03.2016 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 28. 1. - 2. 3. 2016 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Roční zprávy o postupu realizace Integrovaných plánů rozvoje města Plzně za rok 2015 (4) ÚKEP/1 p. primátor
5 Souhlas zřizovatele, statutárního města Plzně, s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc na projekt „Řízení strategie ITI Plzeň – nositel“ (2) ÚKEP/2 p. primátor
6 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 24. 12. 2015 do 2. 2. 2016 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
7 Návrh na volbu členů dozorčí rady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. (3) NámK/1 nám. Kotas
8 Návrh na volbu člena představenstva společnosti Obytná zóna Sylván a.s. (4) NámK/2 nám. Kotas
9 Úprava a doplnění žádosti o dotaci pro projekt „Zajištění bezbariérovosti a přístavba výtahu ve školní budově Sokolovská 54, Plzeň“ (3) FIN/1 nám. Kotas
10 Žádosti o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost pro projekt „Kvalita pro budoucnost“ (2) FIN/2 nám. Kotas
11 Rozpočtové opatření pro městské obvody na zajištění prodloužení provozní doby v MŠ (2) OŠMT+KŘEÚ/1 nám. Herinková + nám. Kotas
12 Odstoupení z funkce stávajícího a volba nového člena Finančního výboru Zastupitelstva města Plzně (5) NámN/1 nám. Náhlík
13 Prominutí dlužné částky za péči o psa umístěného v útulku paní Marii Špelinové (6) OŽP/1 nám. Náhlík
14 Žádost 20. základní školy Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Stonožkový záhon – obnova školního pozemku“ (5) KŽP/1 nám. Náhlík
15 Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň – Doubravka o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Obnova zeleně v areálu T. J. Sokol Plzeň – Doubravka“ (6) KŽP/2 nám. Náhlík
16 Žádost Kontrolní skupiny.cz z.s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Kolemplzne.cz – bikesharing pro Plzeň“ (5) KŽP/3 nám. Náhlík
17 Žádost Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Rekonstrukce části stromořadí v ulici Liliová v Plzni“ (5) KŽP/4 nám. Náhlík
18 Žádost Městského obvodu Plzeň 9 - Malesice o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Extenzivní městský sad Malesice“ (5) KŽP/5 nám. Náhlík
19 Schválení uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů mezi statutárním městem Plzeň a VODÁRNOU PLZEŇ, a.s. k akci „Oprava TT Slovanská - Mikulášské náměstí v Plzni včetně úpravy vodohospodářské infrastruktury“ (5) KŘTÚ/11 nám. Náhlík
20 Schválení smlouvy o společném postupu při územním řízení na připravovanou stavbu "Doplnění přechodů pro chodce v křižovatce U Jána v Plzni" (7) KŘTÚ/12 nám. Náhlík
21 Koordinace významných dopravních staveb v Plzni v letech 2016 – 2019 (SUPERDIO) (7) KŘTÚ/14 nám. Náhlík
21a Nadace Proměny – Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady (7) TN+NámK/1 nám. Šindelář a nám. Kotas
22 Svěření movitého majetku pořízeného v rámci projektu „Zvýšení bezpečnosti datové sítě statutárního města Plzně“ do správy SITMP (4) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
23 Rozpočtové opatření rozpočtů SITMP a ZŠ (4) KŘTÚ/2 nám. Šindelář
24 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň, Lesy České republiky, s.p. a společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. – Obnova vodovodního přívodního potrubí Litice, Valcha, Lhota (9) ORP/1 nám. Šindelář
25 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a panem Vladimírem Prusíkem – III/18019 REKONSTRUKCE LETKOVSKÉ ULICE PLZEŇ - BOŽKOV (9) ORP/2 nám. Šindelář
26 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací - Čistá Berounka II. etapa, podprojekt č. 11.C Plzeň – Úslavský sběrač (9) ORP/3 nám. Šindelář
27 Uzavř. sml. o zříz. věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací – Čistá Berounka II. etapa, podprojekt č. 11 C Plzeň – Úslavský sběrač (9) ORP/4 nám. Šindelář
28 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací – Rekonstrukce Dlouhá ulice v Plzni - SSZ (9) ORP/5 nám. Šindelář
29 Uzavř. sml. o bud. sml. o zříz. věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací – Rozšíř. veřej. osvětlení Plzeň, ul. Klatovská – K Lávce (9) ORP/6 nám. Šindelář
30 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Povodím Vltavy, státním podnikem – Revitalizace toku průlehu Božkovského ostrova (9) ORP/7 nám. Šindelář
31 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a zrušení věcných břemen mezi statutárním městem Plzeň a panem Ing. Petrem Zuskou (9) ORP/8 nám. Šindelář
32 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Vězeňskou službou České republiky – Průtah sil. I/27 Plzní – Tyršův sad – Sukova – 2. stavba - SO 421 (9) ORP/9 nám. Šindelář
33 Uzavř. sml. o zříz. VB - služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací – Průtah sil. I/27 Plzní – Tyršův sad – Sukova – 2. stavba – SO 420, SO 421 (10) ORP/10 nám. Šindelář
34 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a společností I D E A, (Industrial Development Agency) spol. s r.o. – Plzeň – Rekonstrukce veřejného osvětlení v Pražské ulici (9) ORP/11 nám. Šindelář
35 Uzavř. sml. o bud. smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací – Doplnění SSZ K650 Sukova – Schwarzova – Area Bory (10) ORP/12 nám. Šindelář
36 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací – Plzeň – kanalizační přípojka bahníku TT Plaská (11) ORP/13 nám. Šindelář
37 Odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem „I/20 PLZEŇ, MOST GENERÁLA PATTONA EV. Č. 20-036..1 A ..2“ dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (4) OI/1 nám. Šindelář
38 Odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem „III/18019 Rekonstrukce Letkovské ul. Plzeň - Božkov“ dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (4) OI/2 nám. Šindelář
39 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o společné realizaci stavby s názvem „I/20 PLZEŇ, MOST GENERÁLA PATTONA EV. Č. 20-036..1 A ..2“ mezi Statutárním městem Plzeň a Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o. (4) OI/4 nám. Šindelář
40 Změna zřizovací listiny Knihovny města Plzně, příspěvkové organizace. (3) ŘÚSO/1 nám. Baxa
41 Účelově podmíněná dotace na obnovu vjezdové brány s brankou usedlosti Letkovská 28 v Plzni (5) OPP/1 nám. Baxa
42 Účelově podmíněná dotace na opravu oken 2. a 3. NP uličního průčelí domu Tovární 4 v Plzni (5) OPP/2 nám. Baxa
43 Účelově podmíněná dotace na opravu vrat a vrátek usedlosti Letkovská 32 v Plzni (5) OPP/3 nám. Baxa
44 Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu uměleckých a kulturních projektů pro rok 2016 (8) OK/1 nám. Baxa
45 Rozp. opatření rozpočtu BYT – správa domů pro r. 2016 a zařazení akce „Zátiší – revitalizace území Línská – Kreuzmannova – proj. příprava“ do jmen. seznamu stav. invest. akcí rozpočtu BYT – správa domů pro r. 2016 (4) BYT/1 radní Šlouf
46 Uzavření kupní smlouvy v souvislosti se stavbou „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ se třemi fyzickými osobami (6) RadM/1 radní Matoušová
47 Výkup podílu 1/12 k celku pozemků parc. č. 3851/68 a parc. č. 3851/69, oba k.ú. Bolevec, pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ od fyzické osoby (6) RadM/2 radní Matoušová
48 Výkup podílu na pozemcích parc. č. 3851/68 a parc. č. 3851/69, oba k.ú. Bolevec, pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ od dvou fyzických osob (6) RadM/3 radní Matoušová
49 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví evid. č. 518331258 ze dne 2. 5. 2005 (Klatovská 19). (7) RadM/4 radní Matoušová
50 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro VPS D58 „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci” a VPS Z 25 „Park se sportovním zařízením v Červeném Hrádku u Plzně“ (8) MAJ/1 radní Matoušová
51 Výkup pozemků v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od fyzické osoby (11) MAJ/2 radní Matoušová
52 Výkup pozemku parc. č. 11248/15 v k. ú. Plzeň pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od jedné fyzické osoby (8) MAJ/3 radní Matoušová
53 Výkup části pozemku parc. č. 2336/2 v k. ú. Plzeň pro stavbu "Rekonstrukce ulice Mezi Stadiony" od SK PETŘÍN PLZEŇ z.s. (11) MAJ/4 radní Matoušová
54 Uzavření smluv o smlouvách budoucích v rámci stavby „17 rodinných domů, U Velkého rybníka, Plzeň – komunikace a inženýrské sítě“ – Blustery s.r.o., 2 fyzické osoby (13) MAJ/5 radní Matoušová
55 Uzavření konečných smluv na komunikaci a dotčené pozemky v souvislosti se stavbou – komunikace (obytná zóna) k Letkovské ulici – komunikace pro RD č. k. 186/8 v k. ú. Božkov, ulice Buksická, manželé Štěrbovi (11) MAJ/6 radní Matoušová
56 Odkoupení vodovodních řadů v ulici Plaménková a Šafránová v k. ú. Bručná od společnosti MUREX Plzeň a.s. a fyzických osob (8) MAJ/7 radní Matoušová
57 Změna usnesení ZMP č. 556 ze dne 4. 9. 2014 ve věci uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 8184/57, k. ú. Plzeň, společnosti ALFA 1963 a.s. (11) MAJ/8 radní Matoušová
58 Výkup stavby bez č. p./č. e. na st. parc. č. 55/4 o výměře 160 m2, zast. plocha a nádvoří, zaps. na LV č. 1 pro k. ú. Litice u Plzně, z majetku státu do majetku města, svěření objektu do trvalé správy MO Plzeň 6–Litice (11) MAJ/9 radní Matoušová
59 Výkup podílu 3/32 k celku pozemku parc. č. 815 o celkové výměře 221 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zaps. na LV č. 1210 pro k. ú. Doubravka, ze spoluvlastnictví fyzické osoby do majetku města Plzně (11) MAJ/10 radní Matoušová
60 Výkup podílu 3/32 k celku pozemku parc. č. 815 o celkové výměře 221 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zaps. na LV č. 1210 pro k. ú. Doubravka, ze spoluvlastnictví fyzické osoby do majetku města Plzně (11) MAJ/11 radní Matoušová
61 Výkup podílu 3/32 k celku pozemku parc. č. 815 o celkové výměře 221 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zaps. na LV č. 1210 pro k. ú. Doubravka, ze spoluvlastnictví fyzické osoby do majetku města Plzně (11) MAJ/12 radní Matoušová
62 Výkup pozemku parc. č. 2551/2 v k. ú. Doubravka do majetku města Plzně od fyzické osoby (10) MAJ/13 radní Matoušová
63 BÚP podílu 1/2 k celku parc. č. 1043/94, parc. č. 1043/110, parc. č. 1043/117 a parc. č. 1043/119, vše k. ú. Doubravka, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Plzně (9) MAJ/14 radní Matoušová
64 Zrušení usnesení ZMP č. 66/2010 ve věci bezúplatného převodu pozemku parc. č. 2176/308, k. ú. Skvrňany, v plném znění (7) MAJ/15 radní Matoušová
65 Prodej pozemků v souvislosti se stavbou „Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ se společností ŘSD ČR za účelem realizace veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury (12) PROP/1 radní Matoušová
66 Změna termínu dokončení stavby: „Víceúčelová stavba – polyfunkční objekty SO 03, SO 04 Plzeň - Hamburk“ vč. dalších ujednání. Změna usnesení RMP a ZMP přijatých v souvislosti s prodejem (12) PROP/2 radní Matoušová
67 Konečné vypořádání pozemku p. č. 1981/176 v k. ú. Litice u Plzně formou prodeje (10) PROP/3 radní Matoušová
68 Konečné vypořádání pozemků p. č. 1981/155 a p. č. 1981/156, oba v k. ú. Litice, u Plzně formou prodeje (11) PROP/4 radní Matoušová
69 Darování movitého majetku užívaného Dětským diagnostickým ústavem, středisko výchovné péče, základní škole a školní jídelně se sídlem Karlovarská 67, Plzeň (7) EVID/1 radní Matoušová
70 Darování movitého majetku užívaného o.s. PONTON (7) EVID/2 radní Matoušová
71 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
72 Postup orgánů města reagujícího na výsledek místního referenda (5) PRIM/3 p. primátor
73 Zdroje požární vody na území města Plzně za rok 2015 (2) OSI/1 nám. Šindelář
74 Informace o evidovaných dražbách a výběrových řízeních za rok 2015 a výsledek el. veř. dražby spoluvl. podílu 1/40 pozemku p.č. 1850/1 k.ú. Valcha (7) MAJ+PROP/16 radní Matoušová
75 Informativní zpráva o stavu čerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2015 Odboru investic MMP v členění na jednotlivé investiční akce (2) OI+ŘEÚ/1 Ing. Grisník, Ing. Kuglerová
76 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - leden 2016 (1) ORG/2 Ing. Karhan
77 Otevřený dopis Unie orchestrálních hudebníků, Herecké asociace, Unie profesionálních zpěváků (1) ORG/3 Ing. Karhan
78 Přehled obsazenosti PD Rychtářka a Divadlo za III. a IV. čtvrtletí 2015 a Zpráva o městském parkovacím systému za II. pololetí 2015 (4) KŘTÚ/13 nám. Náhlík
79 Vyhodnocení plnění Akčního plánu bezdomovectví z pohledu sociálně – zdravotní péče na území města Plzně na léta 2014 – 2016 (1) OSS/1 nám. Herinková
80 Zápis z mimořádného jednání VZVZ ZMP ze dne 25. ledna 2016 (1) VZVZ/1 p. Kuthan
81 Informativní zpráva o činnosti VZVZ ZMP + tabulka ukončených akcí za II. pol. 2015 (2) VZVZ/2 p. Kuthan
82 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 3. února 2016 (1) VZVZ/3 p. Kuthan
83 Zpráva o činnosti KV ZMP (3) KV/2 Mgr. Zarzycký
84 Různé (0)