Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 15.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 14.04.2016 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 3. 3. 2016 – 13. 4. 2016 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Změna příjemců dotací vyplácených z rozpočtu Kanceláře primátora (2) KP/1 p. primátor
4 Poskytnutí finanční dotace Českému svazu bojovníků za svobodu, o.s., IČ: 00442755, na realizaci Památníku občanů ČSR vyhnaných z českého pohraničí v r. 1938 (3) KP/2 p. primátor
5 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2016/000325 POINT 14 (4) BEZP/1 p. primátor
6 Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence města Plzně 2016 - 2020 (4) BEZP/2 p. primátor
7 Strategie města Plzně v oblastech vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na léta 2016 - 2018 (7) BEZP/3 p. primátor
8 Rozpočtové opatření pro Odbor prezentace a marketingu (2) OŠMT+ŘEÚ/2 radní Dvořák, nám. Kotas
9 Poskytnutí dotací do oblasti sportu a tělovýchovy včetně podpory handicapovaných sportovců (6) OŠMT/7 radní Dvořák
10 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 3. 2. 2016 do 14. 3. 2016 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
11 Změna stanov společností Plzeňská teplárenská, a.s., Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., a VODÁRNA PLZEŇ a.s. (12) NámK/1 nám. Kotas
12 Návrh na jmenování členů výborů pro audit společností Plzeňská teplárenská, a.s., Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., a VODÁRNA PLZEŇ a.s. (2) NámK/2 nám. Kotas
13 Plzeňské podnikatelské vouchery - umístění uvolněných dotačních zdrojů (7) ŘEÚ/1 nám. Kotas
14 Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení hospodaření MMP za rok 2015 (14) ŘEÚ/2 nám. Kotas
15 Souhrnné rozpočtové opatření (9) ŘEÚ/3 nám. Kotas
16 Přijetí dotace v rámci OPŽP k realizaci projektu „Zateplení 49. MŠ Plzeň, Puškinova 5 – pavilon č. 2 (zadní pavilon)“ (4) FIN/1 nám. Kotas
17 Přijetí dotace v rámci OPŽP k realizaci projektu „Zateplení hasičské zbrojnice Radobyčice“ (4) FIN/2 nám. Kotas
18 Podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP pro projekt „Stavební úpravy 60. MŠ Manětínská 37, Plzeň“ (4) FIN/3 nám. Kotas
19 Porušení rozpočtové kázně spolkem Občanské sdružení ProCit, z.s. a s tím související úkony (6) PROP+OSS/21 nám. Kotas, nám. Herinková
20 Porušení rozpočtové kázně organizací CENTRUM HÁJEK, z.ú. a s tím související úkony (8) PROP+OSS/22 nám. Kotas, nám. Herinková
21 Rozpočtové opatření pro Odbor investic MMP (2) OŠMT/1 nám. Herinková
22 Poskytnutí dotací v rámci grantového programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2016 (6) OŠMT/3 nám. Herinková
23 Poskytnutí souhlasu s výstavbou dětského hřiště v areálu 22. ZŠ (2) OŠMT/4 nám. Herinková
24 Poskytnutí neinvestičních dotací z grantového programu Podpora tělovýchovných aktivit (6) OŠMT/5 nám. Herinková
25 Poskytnutí neinvestičních dotací z grantového programu Podpora primární prevence sociálně patologických jevů (6) OŠMT/6 nám. Herinková
26 Změna v poskytnutí dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2016. (3) OSS/1 nám. Herinková
27 Změna v poskytnutí dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2016. (3) OSS/2 nám. Herinková
28 Změna v poskytnutí dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2016. (3) OSS/3 nám. Herinková
29 Změna v poskytnutí dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2016. (3) OSS/4 nám. Herinková
30 Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP – Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit. (5) OSS/5 nám. Herinková
31 Účelová dotace na opravu fasády východního uličního průčelí domu nám. Republiky 5 v Plzni (5) OPP/1 nám. Baxa
32 Účelová dotace na výrobu a montáž vrat, vrátek a vstupních dveří usedlosti Koterovská náv. 1 v Plzni (5) OPP/2 nám. Baxa
33 Účelová dotace na obnovu suterénního zdiva a odvlhčení u kostela M. J. Husa, Němejcova 2 v Plzni (5) OPP/3 nám. Baxa
34 Účelová dotace na obnovu střechy obytného stavení usedlosti Rolnické nám. 4 v Plzni (5) OPP/4 nám. Baxa
35 Účelová dotace na opravu špaletových oken v levém křídle 1. NP polikliniky Denisovo nábř. 4 v Plzni (5) OPP/5 nám. Baxa
36 Účelová dotace na opravu trojdílných oken a balkonových dveří ve dvorním průčelí domu Na Belánce 6 v Plzni (5) OPP/6 nám. Baxa
37 Účelová dotace na obnovu omítek dvouramenného schodiště altánu Lochotínská 60 v Plzni (5) OPP/7 nám. Baxa
38 Účelová dotace na opravu čtyř vstupních dveří do kostela sv. Jiří v Plzni Malesicích (5) OPP/8 nám. Baxa
39 Účelová dotace na restaurování výmalby v presbytáři kostela sv. Mikuláše v Plzni (5) OPP/9 nám. Baxa
40 Účelová dotace na opravu uličních fasád barokního domu Sedláčkova 11 v Plzni (5) OPP/10 nám. Baxa
41 Výjimka ze směrnice QS 74-01 u akce „Nákup tahače“ a postup dle čl. 5.4 odst. 2. písm. a) bod 3. směrnice QS 74-01 „Noc s operou - Aida“, které budou realizovány Divadlem Josefa Kajetána Tyla, p. o. (4) ŘÚSO/1 nám. Baxa
42 Odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem „Úslavský kanalizační sběrač – II. etapa (úsek Š 81 – Š 98 + napojení Koterova)“ dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (4) OI/1 nám. Šindelář
43 Novelizace obecně závazné vyhlášky č. 13/2002 k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně (7) OSI/2 nám. Šindelář
44 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a manželi Hromádkovými – III/18019 REKONSTRUKCE LETKOVSKÉ ULICE PLZEŇ - BOŽKOV (9) ORP/1 nám. Šindelář
45 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a manželi Pospíšilovými – III/18019 REKONSTRUKCE LETKOVSKÉ ULICE PLZEŇ - BOŽKOV (9) ORP/2 nám. Šindelář
46 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a panem Ing. Janem Kašparem – III/18019 REKONSTRUKCE LETKOVSKÉ ULICE PLZEŇ - BOŽKOV (9) ORP/3 nám. Šindelář
47 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň, paní MUDr. Evou Dortovou a panem Josefem Huclem – Odkanalizování Koterova (9) ORP/4 nám. Šindelář
48 Uzavření smlouvy o zrušení věcného břemene mezi statutárním městem Plzeň a společností AUTOSERVIS NEDVĚD s.r.o. (9) ORP/5 nám. Šindelář
49 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a vlastníky jednotek vymezených v budově umístěné na pozemku p.č. 137 k.ú. Plzeň – Plzeň – Dominikánská ulice, Rekonstrukce Dominikánské ulice 2. část (10) ORP/6 nám. Šindelář
50 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a spoluvlastníky pozemku p.č. 186/11 k.ú. Božkov – III/18019 REKONSTRUKCE LETKOVSKÉ ULICE PLZEŇ - BOŽKOV (9) ORP/7 nám. Šindelář
51 Prominutí smluvní pokuty společnosti CTP Property IX, a. s., za nedodržení termínu dokončení stavby (9) KŘTÚ/11 nám. Náhlík
51a Financování akce "Nástavba části východního traktu objektu – U Jam 23, Plzeň - Bolevec" (4) RadS+NámK/1 rad. Šlouf a nám. Kotas
52 Projednání uzavření DOUD a jeho plnění ve splátkách s T. Tykalem a P.Tykalovou Novákovou, s D. Humlovou, s J. Mondekovou a se Z. Šiffnerovou (8) BYT/1 radní Šlouf
53 Darování movitých věcí – 5 ks počítačů a 5 ks LCD monitorů Základní škole a Mateřské škole pro zrakově postižené a vady řeči, Lazaretní 25, Plzeň. (6) EVID/1 radní Matoušová
54 Městská soutěž na prodej nemovitých věcí na adrese Bendova 14 (3) PROP/1 radní Matoušová
55 Prodeje nemovitých věcí na adrese Koperníkova 16 v Plzni (12) PROP/2 radní Matoušová
56 Prodej nemovité věci na adrese Koperníkova 43 v Plzni (12) PROP/3 radní Matoušová
57 Prodej nemovité věci na adrese Palackého nám. 3 v Plzni (12) PROP/4 radní Matoušová
58 Prodeje spoluvlastnického podílu 133/256 k celku nemovité věci na adrese Riegrova 24 v Plzni (13) PROP/5 radní Matoušová
59 Zrušení usnesení ZMP č. 257 ze dne 14. 5. 2015 ve věci prodeje pozemku p. č. 8135/46 k. ú. Plzeň. (11) PROP/6 radní Matoušová
60 Prodej nově vzniklých pozemků v souvislosti s výstavbou Bytového domu, zřízení služebnosti, ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní, se společností T.G., a.s. (16) PROP/7 radní Matoušová
61 Prodej technologie výměníkové stanice Škroupova 5, Plzeň, společnosti Plzeňské teplárenské, a. s. (11) PROP/8 radní Matoušová
62 Prodej pozemku parc. č. 927 se stavbou č. e. 460, a pozemku parc. č. 908/67, k. ú. Skvrňany (12) PROP/9 radní Matoušová
63 Prodej pozemku parc. č. 919, jehož součástí je stavba č. e. 468, pozemku parc. č. 920, jehož součástí je stavba č. e. 467, a nově vzniklého pozemku parc. č. 908/60, k. ú. Skvrňany (13) PROP/10 radní Matoušová
64 Prodej pozemku parc. č. 923 se stavbou č. e. 464 a pozemku parc. č. 908/63, k. ú. Skvrňany (13) PROP/11 radní Matoušová
65 Konečné vypořádání pozemku p. č. 1981/184 v k. ú. Litice u Plzně formou prodeje (10) PROP/12 radní Matoušová
66 Prodej pozemku p. č. 704/10 k. ú. Lobzy za účelem sjednocení vlastnictví. (12) PROP/13 radní Matoušová
67 Prodej pozemku p. č. 3966/11, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, v k. ú. Plzeň (12) PROP/14 radní Matoušová
68 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 270/191 v k. ú. Skvrňany (13) PROP/15 radní Matoušová
69 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 2176/629 v k. ú. Skvrňany a zřízení služebnosti (14) PROP/16 radní Matoušová
70 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní k části pozemku p. č. 151/1 v k. ú. Lobzy. (13) PROP/17 radní Matoušová
71 Změna termínu dokončení stavby: „Areál AIP Plzeň – dopravní připojení“ vč. dalších ujednání (14) PROP/18 radní Matoušová
72 Ponechání pozemků p. č. 404/1 a p. č. 403, oba k. ú. Bukovec, v majetku města Plzně. (12) PROP/19 radní Matoušová
73 Ponechání části pozemku p. č. 1287/1 v k. ú. Božkov v majetku města. (13) PROP/20 radní Matoušová
74 Výkup podílu na pozemku parc. č. 3851/113, k. ú. Bolevec, pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ od fyzické osoby (6) RadM/1 radní Matoušová
75 Výkup pozemku parc. č. 14436/14, k. ú. Plzeň, pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ od fyzické osoby (6) RadM/2 radní Matoušová
76 Výkup podílu na pozemcích parc. č. 3851/68 a č. 3851/69, oba k. ú. Bolevec, pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ od fyzické osoby (6) RadM/3 radní Matoušová
77 Výkup pozemku parc. č. 3851/46, k. ú. Bolevec, pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“, z vlastnictví fyzické osoby (6) RadM/4 radní Matoušová
78 Výkup podílu na pozemcích parc. č. 314/2, 3851/14 a 3851/15, vše k. ú. Bolevec, pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ od fyzických osob (6) RadM/5 radní Matoušová
79 Výkup pozemku parc. č. 3851/77, k. ú. Bolevec, pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ od fyzických osob (6) RadM/6 radní Matoušová
80 Výkup podílu na pozemku parc. č. 3851/103, k. ú. Bolevec, pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ od dvou fyzických osob (6) RadM/7 radní Matoušová
81 Výkup podílu na pozemcích parc. č. 3851/107 a 3851/110, oba k. ú. Bolevec, pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ od fyzických osob (6) RadM/8 radní Matoušová
82 Uzavření kupní smlouvy v souvislosti se stavbou „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ s fyzickou osobou (6) RadM/9 radní Matoušová
83 Výkup pozemku pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od fyzické osoby (7) RadM/10 radní Matoušová
84 Výkup pozemku pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od fyzické osoby (7) RadM/11 radní Matoušová
85 Změna usnesení ZMP č. 476/2015 ve věci výkupu pozemku parc. č. 882/3 v k. ú. Křimice pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o. (5) MAJ/1 radní Matoušová
86 Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku parc. č. 14207 v k. ú. Plzeň pro IA - VPS V32 „Havarijní zdroj pro město Plzeň”. (7) MAJ/2 radní Matoušová
87 Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku parc. č. 445 v k. ú. Doudlevce pro IA VPS V32 „Havarijní zdroj pro město Plzeň”, „Vodárenský soubor Litice“ a „Sportovně rekreační trasy v údolí řeky Radbuzy a Úhlavy“. (7) MAJ/3 radní Matoušová
88 Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS D58 „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci”. (6) MAJ/4 radní Matoušová
89 Uzavření kupní smlouvy na výkup spoluvlastnického podílu k pozemku pro IA - VPS D58 „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci”. (6) MAJ/5 radní Matoušová
90 Výkup podílu 3/32 k celku pozemku parc. č. 815 o celkové výměře 221 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zaps. na LV č. 1210 pro k. ú. Doubravka, ze spoluvlastnictví fyzické osoby, do majetku města Plzně (10) MAJ/6 radní Matoušová
91 Výkup pozemku parc. č. 1275/12, k. ú. Bolevec, od spoluvlastníků zaps. na listu vlastnictví (dále jen LV) č. 1862 pro k. ú. Bolevec (8) MAJ/7 radní Matoušová
92 Výkup pozemků na území města Plzně z vlastnictví České republiky – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci (dále jen SS Jeneč), do majetku města Plzně (9) MAJ/8 radní Matoušová
93 Výkup částí pozemků parc. č. 11616, parc. č. 12790/2, oba v k. ú. Plzeň, pro plánovanou stavbu „Komunikace Pod Mikulkou“, do majetku města Plzně (13) MAJ/9 radní Matoušová
94 Uzavření smlouvy směnné mezi městem Plzní a spol. AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o. týkající se pozemků v k. ú. Plzeň (10) MAJ/10 radní Matoušová
95 Reálné rozdělení pozemku parc. č. 11038/2, k. ú. Plzeň, a dále zrušení věcných břemen zatěžujících povinný pozemek parc. č. 11038/2, zaps. na LV č. 8925 pro k. ú. Plzeň, ve spoluvlastnictví města Plzně a fyzické osoby (10) MAJ/11 radní Matoušová
96 Prodloužení termínu na uzavření konečných smluv se společností ŠKODA CITY SERVICE s.r.o. a Bammer trade a.s. v rámci stavby „Křižovatka Borská – Emilova" (6) MAJ/12 radní Matoušová
97 Prodloužení termínu na uzavření konečných smluv se společností ŠKODA CITY SERVICE s.r.o. v rámci stavby „Křižovatka Borská – Na Pomezí“ a „Úprava ulice Na Pomezí“ (6) MAJ/13 radní Matoušová
98 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
99 Plnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v roce 2015 (2) OSI+ŘEÚ/1 nám. Šindelář
100 Financování jednotlivých akcí zařazených v materiálu Priority vodohospodářských staveb města Plzně (4) OSI/3 nám. Šindelář
101 Informativní zpráva o stavu městského nemovitého majetku (1) EVID/2 radní Matoušová
102 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - únor 2016 (1) ORG/2 Ing. Karhan
103 Aktivity společnosti Plzeň 2015, o.p.s., v souvislosti s udržitelností projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 (1) NámB/1 nám. Baxa
104 Činnost společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. (1) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
105 1.rok provozu Loosových interiérů v Plzni: souhrn aktivit realizovaných na podporu turistického produktu "Adolf Loos Plzeň" (2) ŘÚSO/2 PhDr. Knížová
106 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 2. 3. 2016 (1) VZVZ/1 p. Kuthan
107 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Zarzycký
107a Zajištění další údržby „Památníku americké armádě – Díky, Ameriko!“ (5) TN+NámN/1 nám. Šindelář a nám. Náhlík
108 Různé (0)