Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 16.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 19.05.2016 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 14. 4. 2016 – 18. 5. 2016 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
2a Dražba (6) RadM/1 radní Matoušová
3 Schválení Podmínek „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ na projekt „Řízení strategie ITI Plzeň – nositel“ (3) ÚKEP/1 p. primátor
4 Účetní odpis investic vynaložených na pořízení studií a projektové dokumentace (4) ÚKEP/2 p. primátor
5 Poskytnutí dotací z oblasti prevence kriminality (17) BEZP/1 p. primátor
6 Poskytnutí dotací z oblasti protidrogové prevence (10) BEZP/2 p. primátor
7 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 15. 3. 2016 do 18. 4. 2016 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
8 Projednání Závěrečného účtu města Plzně za rok 2015 (8) ŘEÚ/1 nám. Kotas
9 Účetní odpis investic vynaložených na pořízení studií a projektových dokumentací do nákladů. (5) ŘEÚ+KŘTÚ/1 nám. Kotas, nám. Šindelář
10 Podání žádosti o dotaci MV- GŘ HZS ČR na přístavbu HZ Litice (3) FIN/1 nám. Kotas
11 Zapojení ÚKRMP do projektu Přeshraniční spolupráce v oblasti využívání kulturního dědictví jako nástroje ekonomického růstu v rámci programu Nadnárodní spolupráce Central Europe (2) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
12 Uzavření smlouvy o společné realizaci mezi stat. městem Plzeň, SÚS PK a ŘSD ČR k akci "I/20 A II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa" (materiál přijde na stůl) (0) OI/1 nám. Šindelář
13 Zařazení nových akcí v rámci Sportovně rekreačních trasy v údolí řek, GREENWAYS Plzeň do jmenovitého seznamu investičních akcí Odboru investic MMP (5) OI/2 nám. Šindelář
14 Rozpočtové opatření rozpočtu ORP MMP (3) ORP/1 nám. Šindelář
15 Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti v souvislosti se stavbou „17 rodinných domů, U Velkého rybníka, Plzeň“ (13) ORP/2 nám. Šindelář
16 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a společností NARETEC s.r.o. – Silnice II/231 Plzeň, ul. 28. října, Bílá Hora (9) ORP/3 nám. Šindelář
17 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a společností MEDILA spol. s r.o. – Plzeň – Dominikánská ulice, Rekonstrukce Dominikánské ulice 2. část (9) ORP/4 nám. Šindelář
18 Program valné hromady AVIAMA a delegování zástupce města Plzně pana MgA. Jakuba Hory, ředitele Divadla Alfa, p. o. (4) ŘÚSO/1 nám. Baxa
19 Účelová dotace na opravu stropů pod vstupní halou konventní budovy dominikánského kláštera v Plzni (5) OPP/1 nám. Baxa
20 Účelová dotace na opravu omítek a kleneb suterénu vily Kleisslova 4 v Plzni (5) OPP/2 nám. Baxa
21 Účelová dotace na opravu podlah na podestách hlavního schodiště vily Pobřežní 8 v Plzni (5) OPP/3 nám. Baxa
22 Účelová dotace na opravu vestavěného nábytku ložnice a koupelny domu Husova 58 v Plzni (5) OPP/4 nám. Baxa
23 Účelová dotace na opravu oken třídírny papíru v areálu Zahradní 2 v Plzni (5) OPP/5 nám. Baxa
24 Změny zřizovacích listin mateřských škol v působnosti MO Plzeň 4 z důvodu zřízení služby péče o dítě v dětské skupině (9) OŠMT/1 nám. Herinková
25 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2016 (6) OŠMT/2 nám. Herinková
26 Rozpočtové opatření pro Odbor investic MMP (2) OŠMT/3 nám. Herinková
27 Sloučení 29. MŠ a 46. MŠ (6) OŠMT/4 nám. Herinková
28 Rozpočtové opatření pro Městský obvod Plzeň 2 na zajištění prodlouženého provozu v MŠ (2) OŠMT+ŘEÚ/5 nám. Herinková, nám. Kotas
29 Úprava zřizovací listiny 21. ZŠ Plzeň z důvodu výmazu školního klubu (4) OŠMT/6 nám. Herinková
30 Poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu OSS MMP (5) OSS/1 nám. Herinková
31 Individuální žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu OSS MMP. (4) OSS/2 nám. Herinková
32 Posouzení potřebnosti zřízení nové sociální služby. (2) OSS/3 nám. Herinková
33 Neposkytnutí neinvestiční dotace organizaci CENTRUM HÁJEK, z. ú. (2) OSS/4 nám. Herinková
34 Poskytnutí či neposkytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP – Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti (32) OSS/5 nám. Herinková
35 Poskytnutí, příp. neposkytnutí, neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP - Aktivity prorodinné politiky (12) OSS/6 nám. Herinková
36 Koncepce využití areálů svěřených do správy SVSMP (13) KŘTÚ/11 nám. Náhlík
37 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace SVSMP (5) KŘTÚ/12 nám. Náhlík
38 Žádost MO Plzeň 6 - Litice o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Průzkum staré ekologické zátěže – Litický dvůr“. (5) KŽP/1 nám. Náhlík
39 Žádost 91. mateřské školy Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „IX. etapa – Zelená oáza klidu a setkávání“. (5) KŽP/2 nám. Náhlík
40 Žádost Martiny Kožíšek Ouřadové, BBUs (Hons), o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Maloch 1916/2016“. (5) KŽP/3 nám. Náhlík
41 Žádost Gymnázia Františka Křižíka a základní školy, s.r.o., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Zelená škola – obnova zahrady v atriu GFK a podpora ekologických aktivit“. (6) KŽP/4 nám. Náhlík
42 Žádost MO Plzeň 2 - Slovany o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Rekonstrukce záhonů na náměstí Generála Píky“. (5) KŽP/5 nám. Náhlík
43 Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň – Nová Hospoda, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Obnova zeleně – výsadba stromů, obnova herních prvků dětského hřiště“. (6) KŽP/6 nám. Náhlík
44 Žádost ústavu MOTÝL, z.ú., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „S MOTÝLem v souladu s přírodou“. (6) KŽP/7 nám. Náhlík
45 Žádost 90. MO Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Učíme se z přírody“. (5) KŽP/8 nám. Náhlík
46 Žádost spolku, ENVIC, občanské sdružení, z.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Hospodaření se srážkovými vodami na území města Plzně - motivační kampaň 2016“. (6) KŽP/9 nám. Náhlík
47 Žádost Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS, z.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Environmentální centrum Lüftnerka – partner plzeňských škol pro environmentální výchovu“. (6) KŽP/10 nám. Náhlík
48 Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení paní Hany Mošnerové, byt č. 20, Gerská 14, Plzeň. (5) BYT/1 radní Šlouf
49 Uzavření směnné smlouvy pro VPS „Vodárenský soubor Litice“ s 1 FO a zrušení usnesení ZMP č. 597/2015 ve věci výkupu části pozemku parc. č. 225/14, k. ú. Litice u Plzně, pro trvalý zábor. (12) MAJ/1 radní Matoušová
50 Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku parc. č. 14211 v k. ú. Plzeň pro IA - VPS V32 „Havarijní zdroj pro město Plzeň” a „Vodárenský soubor Litice – 2. etapa“. (8) MAJ/2 radní Matoušová
51 Výkup podílu 1/6 k celku na pozemcích parc. č. 2147, parc. č. 2148 a parc. č. 3851/116, vše k. ú. Bolevec, z vlastnictví fyzické osoby do majetku města Plzně. (10) MAJ/3 radní Matoušová
52 Výkup částí pozemků p. č. 555, 556, 558, 559, 560, 561/1, 562, 568, 569, 570, 571, 604, 605, 572, 573, 574, 575, 594, 595 a 601/1 k. ú. Koterov od fyzických osob (11) MAJ/4 radní Matoušová
53 BÚP p.č. 14436/21 a p.č.14436/23,oba k.ú. Plzeň a dále budoucí DS na p.č. 14436/31,k.ú. Plzeň, pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská–Na Roudné–Chrástecká,2. etapa“, z vl.PK do majetku města. (10) MAJ/5 radní Matoušová
54 Bezúplatný převod pozemků p. č. 266/18 a p. č. 268/4 k. ú. Červený Hrádek u Plzně od ČR - Státní pozemkový úřad (10) MAJ/6 radní Matoušová
55 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 14425/15, k. ú. Plzeň z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města. (9) MAJ/7 radní Matoušová
56 Dar pozemků pod původní silnicí I/27 v k.ú. Litice u Plzně a v k.ú. Valcha, z vlastnictví ŘSD ČR do vlastnictví města Plzně. (7) MAJ/8 radní Matoušová
57 Uzavření směnné smlouvy pro stavbu „Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony“ s SK PLZEŇ 1894 o.s. (11) MAJ/9 radní Matoušová
58 Prodloužení termínu na uzavření konečných smluv s fyzickými osobami v lokalitě ul. Ve Svahu v k. ú. Červený Hrádek u Plzně, sdružení Archa (5) MAJ/10 radní Matoušová
59 Uzavření smluv kupních mezi městem Plzní a společností IKO stavby s.r.o. a 2 FO – „Černice – K Plzenci – etapa 4“ v k. ú. Černice. (9) MAJ/11 radní Matoušová
60 Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 747/71 v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od fyzických osob (9) RadM/2 radní Matoušová
61 Výkup pozemku parc. č. 747/58 v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od jedné fyzické osoby. (7) RadM/3 radní Matoušová
62 Výkup pozemku parc. č. 775/2 v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od fyzických osob. (6) RadM/4 radní Matoušová
63 Prodej volné bytové jednotky č. 934/5 (byt č. 40) nacházející se v domě v Plzni, Havlíčkova č. or. 22. (8) PROP/1 radní Matoušová
64 Městská soutěž na prodej nemovitých věcí v Plzni, na adrese Skvrňanská 28 v Plzni (4) PROP/2 radní Matoušová
65 Prodej nemovité věci na adrese Na Kovárně 27 (12) PROP/3 radní Matoušová
66 Prodej nemovité věci na adrese Kotíkovská 21 v Plzni (13) PROP/4 radní Matoušová
67 Konečné vypořádání pozemku p. č. 1981/205 v k. ú. Litice u Plzně formou prodeje (10) PROP/5 radní Matoušová
68 Konečné vypořádání pozemků dotčených výstavbou „3. fáze / bytové domy“ v k. ú. Valcha, v lokalitě „Nová Valcha“, formou prodeje (14) PROP/6 radní Matoušová
69 Prodej pozemků parc. č. 911 a parc. č. 908/50, k. ú. Skvrňany (12) PROP/7 radní Matoušová
70 Prodej pozemků parc. č. 929 a parc. č. 908/69, k. ú. Skvrňany (13) PROP/8 radní Matoušová
71 Prodej pozemků parc. č. 909 a parc. č. 908/48, k. ú. Skvrňany (12) PROP/9 radní Matoušová
72 Prodej pozemků parc. č. 930 a parc. č. 908/70, k. ú. Skvrňany (13) PROP/10 radní Matoušová
73 Prodej pozemků p. č. st. 1170, p. č. 532/2, p. č. 532/3 a částí pozemků p. č. 531/5, p. č. 532/5, vše v k. ú. Chotěšov (14) PROP/11 radní Matoušová
74 Ponechání pozemků p. č. 3612 a 3613, oba v k. ú. Plzeň, v majetku města. (12) PROP/13 radní Matoušová
75 Ukončení smluvního vztahu uzavřeného s HC Plzeň a svěření části pozemku p. č. 6684/6 k. ú. Plzeň do správy 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6 (10) PROP/14 radní Matoušová
76 Změna termínu dokončení stavby: „Polyfunkční dům Pod Mikulkou II Plzeň, Bolevec, Lidická“ a dalších ujednání (11) PROP/15 radní Matoušová
77 Uzavření dodatku č. 1 k SoSBK z důvodu změny termínu dokončení stavby bytových domů Západočeská developerská (9) PROP/16 radní Matoušová
78 Uzavření dodatků ke smlouvám uzavřených v souvislosti se stavbou Bytové domy u Boleveckého rybníka, a to ve věci prodloužení sjednaných termínů (5) MAJ/12 radní Matoušová
79 Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 2015/002104 ze dne 2. 2. 2016 z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby: „Polyfunkční dům Belánka“ (9) PROP/17 radní Matoušová
80 Uzavření dodatků č. 2 ke SOSB kupní a SOSB o zřízení VB - „Polyfunkční dům Belánka“ v k. ú. Plzeň - prodloužení termínu dokončení a další ujednání. (9) MAJ/13 radní Matoušová
81 Prodej pozemků, resp. částí pozemků v k. ú. Plzeň, za účelem scelení vlastnictví pozemků v dané lokalitě a zajištění lepší obslužnosti. (10) PROP/18 radní Matoušová
82 Uzavření kupní smlouvy – společnost INEL – Holding, a.s., uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní – fyzická osoba (8) MAJ/14 radní Matoušová
83 Zástavba proluky Masarykova 23A - uzavření dodatku SOSBK a SOBVB (11) PROP/19 radní Matoušová
84 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v rámci stavby „Zástavba proluky Masarykova 23A polyfunkčním domem“ – PEGISAN s.r.o. (12) MAJ/15 radní Matoušová
85 Prodej bloku D1-D3 vč. objektu B6 - BC Real a.s. (21) PROP/20 radní Matoušová
86 Uzavření SOSB kupních mezi městem Plzní a společností BC Real, a.s. – „Bytový dům Světovar“ v k. ú. Plzeň. (10) MAJ/16 radní Matoušová
87 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 1913/2 a p. č. 1913/5 v k.ú. Černice (13) EVID/1 radní Matoušová
88 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 3032/9 v k.ú. Bolevec (13) EVID/2 radní Matoušová
89 Uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku parc. č. 2312/2 a části pozemku parc. č. 2314/1 oba v k. ú. Litice u Plzně. (13) EVID/3 radní Matoušová
90 Svěření pozemku p. č. 689/1, jehož součástí je stavba bez čp/če k. ú. Lobzy do trvalé správy městského obvodu Plzeň 4, a to formou doplnění Přílohy č. 3 Statutu města Plzně (9) EVID/4 radní Matoušová
91 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
92 Postup orgánů města reagujícího na výsledek místního referenda (1) PRIM/2 p. primátor
93 Zpráva ze semináře konaného dne 4. května 2016 v Senátu Parlamentu ČR na téma Kontrola územních samosprávných celků a rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (3) TAJ/1 Mgr. Váchal
94 Věcné plnění nájemného v oblasti vodního hospodářství v roce 2015 a 2016 (8) OSI/1 nám. Šindelář
95 Informativní zpráva o stavu a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2016 Odboru investic v členění na jednotlivé investiční akce (2) OI+ŘEÚ/3 Ing. Pavel Grisník, Ing. Hana Kuglerová MBA
96 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - březen 2016 (1) ORG/2 Ing. Karhan
97 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - duben 2016 (1) ORG/3 Ing. Karhan
98 Aktuální informace ke „Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti“ (1) ÚKEP/3 Ing. Beneš
99 Postup zpracování Strategického plánu města Plzně (1) KŘTÚ/2 nám. Šindelář
100 Výkon státní správy MMP za rok 2015 (2) ŘÚSA/1 JUDr. Triner, MBA
101 Činnosti Nadačního fondu Zelený poklad v roce 2015. (2) OŽP/1 Bc. Svobodová
102 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 6. dubna 2016 (1) VZVZ/1 p. Kuthan
103 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Zarzycký
104 Různé (0)