Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 18.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 23.06.2016 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 19. 5. 2016 – 22. 6. 2016 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedící Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Závěrečné zprávy o postupu realizace Integrovaných plánů rozvoje města Plzně a uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o realizaci IPRM JZ/001 „Plzeň – EHMK 2015 (5) ÚKEP/1 p. primátor
5 Rozpočtové opatření v rozpočtu BEZP MMP (5) BEZP/1 p. primátor
6 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 19. 4. 2016 do 23. 5. 2016 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
7 Ukončení kontroly průběhu výstavby Nového divadla v Plzni (3) KV/3 Mgr. Zarzycký
8 Změna Statutu Fondu rezerv a rozvoje města Plzně a Statutu Fondu města Plzně pro kofinancování dotovaných projektů (6) ŘEÚ/1 nám. Kotas
9 Rozpočtové opatření na rok 2016 a úprava rozpočtového výhledu v letech 2017 - 2019 (18) ŘEÚ/2 nám. Kotas
10 Souvztažná rozpočtová opatření (12) ŘEÚ/3 nám. Kotas
11 Přijetí dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně–právní ochrany dětí pro rok 2016 (3) FIN/1 nám. Kotas
12 Zajištění bezbariérovosti a přístavba výtahu ve školní budově Sokolovská 54, Plzeň (5) FIN+BYT/3 nám. Kotas, radní Šlouf
13 Program a scénář jednání valné hromady společnosti POVED s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (11) FIN/4 nám. Kotas
14 Program a scénář jednání valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (11) FIN/5 nám. Kotas
15 Porušení rozpočtové kázně spolku Animánie o.s. a s tím související úkony (8) PROP+OK/23 nám. Kotas, nám. Baxa
16 Přijetí daru od Nadačního fondu Zelený poklad (4) KŘTÚ/11 nám. Náhlík
17 Uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů mezi statutárním městem Plzeň a SÚSPK k akci „Plzeň, Gerská ul. – úprava přechodu pro chodce přes silnici III/1808“ (5) KŘTÚ/12 nám. Náhlík
18 Přijetí dotace MVČR k realizaci bezpečnostních kamer na území MO1 a související financování (4) KŘTÚ/14 nám. Náhlík
19 Vynětí pozemků p. č. 9153/1 a p. č. 9153/22 v k. ú. Plzeň, nacházejících se v zónách zásadního celoměstského zájmu, z působnosti městského obvodu Plzeň 3 (7) KŘTÚ/15 nám. Náhlík
20 Prohlášení statutárního města Plzeň - zajištění podílů na stavbách silnic I. třídy na území města (7) KŘTÚ+OI/16 nám. Náhlík
21 Zařazení nové investiční akce do rozpočtu KŘTÚ – SVSMP – majetek pro MHD (4) KŘTÚ/18 nám. Náhlík
22 Žádost Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Dětské hřiště - lokalita L19 Hradiště, herní prvek Loď“. (5) KŽP/1 nám. Náhlík
23 Žádost Městského obvodu Plzeň 10 - Lhota o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Dům služeb – sadové úpravy“. (5) KŽP/2 nám. Náhlík
24 Žádost Městského obvodu Plzeň 6 - Litice o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Buková alej - Plzeň - Litice“. (5) KŽP/3 nám. Náhlík
25 Žádost 24. mateřské školy Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Oáza informací o přírodě, aneb učíme se v přírodě“. (5) KŽP/4 nám. Náhlík
26 Žádost 38. mateřské školy Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Oáza uprostřed sídliště – část II. Lesní vesnička“. (5) KŽP/5 nám. Náhlík
27 Hospodaření Dobrovolného svazku obcí skládky odpadů Chotíkov a závěrečného účtu DSO za rok 2015 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2015 (3) TN/1 nám. Šindelář
28 Aktualizace Generelu zásobování města Plzně pitnou vodou (9) OSI/1 nám. Šindelář
29 Uzavření smlouvy o společné realizaci mezi Statutárním městem Plzeň, SÚS PK, p.o. a ŘSD ČR, s.p.o. k akci s názvem „I/20 A II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ (5) OI+ŘEÚ/1 nám. Šindelář, nám. Kotas
30 Uzavření dodatku č. 1 ke Koordinační smlouvě k projektu s názvem „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ mezi Plzeňským krajem a statutárním městem Plzní (6) OI/2 nám. Šindelář
31 Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni – udělení výjimky ze směrnice QS 74 – 01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek (4) OI/3 nám. Šindelář
32 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Povodím Vltavy, státním podnikem – Čistá Berounka II. etapa, podprojekt č. 11.C Plzeň – Úslavský sběrač a s tím souvisejícího rozpočtového opatření (12) ORP/1 nám. Šindelář
33 Žádost o potvrzení potřebnosti pro zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb na území Plzeňského kraje (5) NámH/1 nám. Herinková
33a Záměr města Plzně uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví zn. BTU/4/93-DS/47/2002 - Klatovská 90 (6) NámH/2 nám. Herinková
34 Rozpočtové opatření pro 14. základní školu Plzeň (2) OŠMT/1 nám. Herinková
35 Poskytnutí mimořádných dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (11) OSS/1 nám. Herinková
36 Posouzení potřebnosti zřízení nové sociální služby novým subjektem (3) OSS/2 nám. Herinková
37 Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu OSS MMP (2) OSS/3 nám. Herinková
38 Poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu OSS MMP (3) OSS/4 nám. Herinková
39 Akční plány rozvoje sociálních služeb na území města Plzně - 2017 - 2018. (7) OSS/5 nám. Herinková
40 Účelová dotace na opravu špaletových oken domu Jagellonská 15 - Petákova 1 v Plzni (5) OPP/1 nám. Baxa
41 Účelová dotace na opravu podlah v 1. a 2. patře domu nám. Republiky 9 v Plzni (5) OPP/2 nám. Baxa
42 Účelová dotace na opravu stropů nad západními schodišti budovy Velké synagogy v Plzni (5) OPP/3 nám. Baxa
43 Účelová dotace na opravu zábradlí balkonu 3. NP domu Hálkova 34 v Plzni (5) OPP/4 nám. Baxa
44 Návrhu nominací na Uměleckou cenu města Plzně za rok 2015 (4) OK/1 nám. Baxa
45 Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2016 (6) OPM+KPM/1 nám. Baxa
46 Akční plán 2016 - 2018 Koncepce sportu v Plzni (6) RadD/1 radní Dvořák
46a Poskytnutí dotací z grantového programu Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně (7) RadD+NámK/2 radní Dvořák, nám. Kotas
46b Rozpočtové opatření rozpočtu BYT – správa domů pro rok 2016 – navýšení finančních prostředků v rámci investiční akce „Lokalita Plac – Plachého 42“ (4) RadS/1 radní Šlouf
47 Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení p. Hany Mošnerové, byt č. 20, Gerská 14, Plzeň (5) BYT/1 radní Šlouf
48 RIEGROVA 24 – započtení nákladů na opravy a úpravy prodejny Floracentrum Jiřina na dlužnou pohledávku (10) BYT/2 radní Šlouf
49 Prodej části vodohospodářského majetku společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. (15) ŘEÚ+ŘTÚ/4 radní Matoušová, nám. Šindelář
50 Směna pozemků v k. ú. Bolevec mezi městem Plzní a právnickou osobou pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ (13) MAJ/1 radní Matoušová
51 Směna pozemků v k. ú. Plzeň pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ mezi městem Plzní a jednou fyzickou osobou (12) MAJ/2 radní Matoušová
52 Výkup pozemků v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od čtyř fyzických osob (9) MAJ/3 radní Matoušová
53 Výkup pozemku v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od společnosti MVE Plzeň–Radčice s.r.o. (9) MAJ/4 radní Matoušová
54 Výkup pozemků v k. ú. Plzeň pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od čtyř fyzických osob. (8) MAJ/5 radní Matoušová
55 Směna pozemků v k. ú. Plzeň pro stavbu rekonstrukce roudenského sběrače – stavba související se stavbou Městský (západní) okruh, II. etapa, ČR, Fakultní nemocnice Plzeň a zřízení služebnosti ve prospěch města Plzně. (10) MAJ/6 radní Matoušová
56 Výkup pozemků parc. č. 3851/92, parc. č. 3851/93 a parc. č. 3851/94, vše k. ú. Bolevec, zasažených trvalým záborem pro VPS (Chrástecká, 2. etapa) z vlastnictví fyzické osoby do majetku města Plzně. (9) MAJ/7 radní Matoušová
57 Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemků parc. č. 480 a 481 v k. ú. Doudlevce pro IA - VPS „Havarijní zdroj pro město Plzeň” a „Vodárenský soubor Litice – 2. etapa“. (8) MAJ/8 radní Matoušová
58 Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku parc. č. 439 v k. ú. Doudlevce pro IA - VPS „Havarijní zdroj pro město Plzeň” a „Vodárenský soubor Litice – 2. etapa“ a „Sportovně rekreační trasy v údolí řeky Radbuzy a Úhlavy“. (8) MAJ/9 radní Matoušová
59 Uzavření kupní smlouvy na odkoupení podílu na pozemku parc. č. 1850/1, k. ú. Valcha, od 1 fyzické osoby pro stavbu "Dešťová kanalizace a komunikace Valcha – část Černý most". (8) MAJ/10 radní Matoušová
60 Změna usnesení ZMP č. 201/2016 ve věci převzetí úhrady daně z nabytí nemovitých věcí městem Plzeň. (8) MAJ/11 radní Matoušová
61 Uzavření SOSB kupních a smlouvy směnné se společností BC Real, a.s. – „Bytový dům, Plzeň, Papírnická ul.“ v k. ú. Plzeň. (12) MAJ/12 radní Matoušová
62 Konečné majetkoprávní vypořádání pro stavbu „Křižovatka Borská – Emilova se společnostmi ŠKODA CITY SERVICE s.r.o. a Bammer trade a.s. (14) MAJ/14 radní Matoušová
63 Konečné majetkoprávní vypořádání pro stavbu „Křižovatka Borská – Na Pomezí, úprava ulice Na Pomezí“, investor ŠKODA CITY SERVICE s.r.o. (14) MAJ/15 radní Matoušová
64 Konečné vypořádání - výstavba „Dopravní napojení pozemků p. č. 2309/1, 2309/2, 2320/4 na silnici I/26, Rokycanská tř., Plzeň – SO 102 – Křižovatka /část chodníky/“ se spol. invelt – s.r.o. (10) MAJ/16 radní Matoušová
65 Výkup podílu 1/6 k celku pozemků p.č. 1043/93,106,120, zaps. na LV č. 10027 a pozemků p.č. 1043/94,110,/117,119, vše k.ú. Doubravka, ze spoluvlast.dvou fyzických osob, do majetku města. (11) MAJ/17 radní Matoušová
66 Směna pozemků v k. ú. Bolevec mezi městem Plzeň a společností JANÁK BROS. spol. s r. o., z důvodu narovnání hranic pozemků dle skutečného stavu užívání. (15) MAJ/18 radní Matoušová
67 Směna částí pozemků parc. č. 825/11 a parc. č. 825/1, oba k. ú. Radobyčice, mezi městem Plzeň a fyzickou osobou. (11) MAJ/19 radní Matoušová
68 Výkup a směna spoluvl. podílů fyzických osob zaps. na LV č. 2918 pro k. ú. Plzeň a na LV č. 15079 pro k. ú. Bolevec (11) MAJ/20 radní Matoušová
69 Změna usnesení ZMP č. 371 ze dne 26. 6. 2008 a odkoupení pozemku p. č. 1536/2 k. ú. Valcha od ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad (10) MAJ/21 radní Matoušová
70 Výkup pozemků v k. ú. Bolevec pro plánovanou investiční akci města Plzně realizovanou Odborem investic MMP: „Obnova koryta Boleveckého potoka“, od fyzické osoby do majetku města Plzně. (11) MAJ/22 radní Matoušová
71 Výkup pozemků parc. č. 455/1, 454/1 a parc. č. 453, vše k. ú. Křimice, do majetku města Plzně. (9) MAJ/23 radní Matoušová
72 Směna pozemků v k.ú. Plzeň 4 mezi městem Plzní a spoluvlastníky zaps. na LV č. 394 pro k. ú. Plzeň 4. (12) MAJ/24 radní Matoušová
73 Výkup pozemků parc. č. 606, 609/1, 609/2, 609/3 a 603/33 v k. ú. Radčice u Plzně od fyzické osoby do majetku města Plzně (10) MAJ/25 radní Matoušová
74 Výkup pozemku parc. č. 2491 v k. ú. Bolevec do majetku města Plzně od fyzické osoby (10) MAJ/26 radní Matoušová
75 Rozhodnutí o výkupu pozemků parc. č. 855/2 a parc. č. 855/12 v k. ú. Valcha do majetku města Plzně od fyzických osob (10) MAJ/27 radní Matoušová
76 Uzavření konečných smluv v souvislosti s dokončenou stavbou RD, areál Rybízovna se společností Lesy Loučany, s.r.o. (dříve Zavadilka Plzeň, s.r.o). (16) MAJ/28 radní Matoušová
77 Konečné kupní smlouvy na pozemek parc. č. 443/1 k. ú. Bolevec v souvislosti s dokončenou stavbou „Komunikace a veřejné osvětlení pro 14 rodinných domů Zavadilka v Plzni – Bolevci. (9) MAJ/29 radní Matoušová
77a Městské soutěže na prodej dvou volných bytových jednotek na adrese Blatenská č. or. 27, Plzeň – byt č. 20, a U Lomů č. or. 15, Plzeň – byt č. 14 (4) RadM/1 radní Matoušová
78 Prodej 13 nebytových jednotek (sklepních kójí) na adrese Koterovská č. or. 87 v Plzni (9) PROP/1 radní Matoušová
79 Prodej nebytové jednotky č. 1897/23 na adrese Francouzská tř. č.or. 44 v Plzni (10) PROP/2 radní Matoušová
80 Prodej nebytové jednotky č. 1044/36 na adrese Hodonínská č. or. 45 v Plzni (11) PROP/3 radní Matoušová
81 Snížení kupní ceny za prodej nebytové jednotky č. 1058/36 na adrese Hodonínská č. or. 55 v Plzni (13) PROP/4 radní Matoušová
82 Městské soutěže na prodej dvou volných bytů na adrese Kyjevská 113, Plzeň – byt č. 7, a nám. Generála Píky 16, Plzeň – byt č. 12. (5) PROP/5 radní Matoušová
83 Městské soutěže na prodej nemovité věci na adrese Koperníkova 43 (3) PROP/6 radní Matoušová
84 Prodej nemovitých věcí na adrese Kollárova 27 v Plzni (13) PROP/7 radní Matoušová
85 Bezúplatný převod nemovité věci na adrese U Dráhy 11 v Plzni a darování movitého majetku Plzeňskému kraji (14) PROP+EVID/8 radní Matoušová
86 Prodej pozemků parc. č. 921 a parc. č. 908/61, k. ú. Skvrňany (13) PROP/9 radní Matoušová
87 Prodej pozemků parc. č. 924 a parc. č. 908/64, k. ú. Skvrňany (13) PROP/10 radní Matoušová
88 Prodej pozemků parc. č. 928 a parc. č. 908/68, k. ú. Skvrňany (13) PROP/11 radní Matoušová
89 Prodej pozemků parc. č. 931 a parc. č. 908/71, k. ú. Skvrňany (13) PROP/12 radní Matoušová
90 Prodej pozemků parc. č. 922 a parc. č. 908/62, k. ú. Skvrňany (13) PROP/13 radní Matoušová
91 Prodej pozemků parc. č. 910 a parc. č. 908/49, k. ú. Skvrňany (13) PROP/14 radní Matoušová
92 Prodej pozemku parc. č. 918 a nově vzniklého pozemku parc. č. 908/58, k. ú. Skvrňany (13) PROP/15 radní Matoušová
93 Konečné vypořádání nově vzniklých pozemků p. č. 1593/11 a p. č. 1594/7, oba v k. ú. Skvrňany, formou prodeje a zřízení služebnosti (12) PROP/16 radní Matoušová
94 Prodej pozemku p. č. 11102/630 a nově vzniklých pozemků p. č. 14430/270 a p. č. 14430/271, vše v k. ú. Plzeň (16) PROP/17 radní Matoušová
95 Prodej pozemku p. č. 1043/231 v k. ú. Doubravka (12) PROP/18 radní Matoušová
96 Prodej pozemku p. č. 795/4 v k. ú. Chrást u Plzně a ponechání pozemků p. č. 2496 a p. č. 2498, oba v k. ú. Chrást u Plzně, v majetku města (13) PROP/19 radní Matoušová
97 Prodej nově označeného pozemku p. č. 864/4 k. ú. Lobzy. (14) PROP/20 radní Matoušová
98 Darování pozemků dotčených stavbou „I/26 Chotěšov – průtah“ a „Mlýnským náhonem“ v k. ú. Chotěšov (16) PROP/21 radní Matoušová
99 Nevyužití práva města Plzně odstoupit od SoBSK č. 2008/002458 ze dne 29.7.2008, ve znění dodatků č. 1 až 3, a uzavření dodatku č. 4 k této smlouvě z důvodu změny termínu dokončení stavby bytového domu (15) PROP/22 radní Matoušová
100 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní (prodloužení termínu uzavření konečné kupní smlouvy) – ATELIER A CZ s.r.o., Plzeňské byty s.r.o. (10) MAJ/13 radní Matoušová
101 Svěření pozemku p. č. st. 55/4 k. ú. Litice u Plzně do trvalé správy městského obvodu Plzeň 6 - Litice, a to formou doplnění Přílohy č. 3 Statutu města Plzně (9) EVID/1 radní Matoušová
102 Svěření části pozemku p. č. st. 32/1 k. ú. Litice u Plzně, jehož součástí je část vedlejší stavby (sýpka + průjezd) do trvalé správy městského obvodu Plzeň 6 - Litice (10) EVID/2 radní Matoušová
103 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
104 Ocenění v soutěži vyhlášené MVČR – Přívětivý úřad 2016, kde statutární město Plzeň získalo 1. místo v rámci Plzeňského kraje (4) TAJ/1 Mgr. Váchal
105 Přehled provedených rozpočtových opatření za 1. čtvrtletí 2016 (2) FIN/2 Ing. Kotas
106 Písemné zdůvodnění navýšení ceny ve veřejné zakázce "Náhradní hřiště pro TJ Slovan Spoje Plzeň" (1) OI/4 nám. Šindelář
107 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - květen 2016 (1) ORG/2 Ing. Karhan
108 Aktivity společnosti Plzeň 2015, zapsaný ústav, v souvislosti s udržitelností projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 (1) NámB/1 nám. Baxa
109 Aktuální informace ke „Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti“ (1) ÚKEP/2 Ing. Beneš
110 Plnění Programu rozvoje města Plzně za rok 2015 (1) KŘTÚ/1 Mgr. Šindelář
111 Předpokládané činnosti vykonávané pod správou PMDP pro město Plzeň (1) KŘTÚ/13 Ing. Náhlík
112 Vývoj dopravní nehodovosti v Plzni a v dalších velkých městech ČR (1) KŘTÚ/17 Ing. Náhlík
113 Plnění uzavřené Smlouvy o partnerství mezi statutárním městem Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni (3) ŘÚSO/1 PhDr. Knížová
114 Sledování návštěvnosti města Plzně v roce 2015 (2) ŘÚSO/2 PhDr. Knížová
115 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 4.5.2016 (1) VZVZ/1 p. Kuthan
116 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Zarzycký
116a Ocenění statutárního města Plzně - Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2015 (1) TAJ/2 Mgr. Váchal
116b Výzva k vrácení finančních prostředků dotace z ROP JZ pro projekt „Obnova historické části obce Plzeň – Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu“ (2) NámK/1 nám. Kotas
116c Získání ocenění v celonárodní soutěži Czech Event Awards 2016 pro projekt Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 a kreativní zónu DEPO2015 – společnost Plzeň 2015, o. p. s. (1) NámB/2 nám. Baxa
116d Proces výběru zhotovitele pro realizaci zakázky malého rozsahu na vytvoření nového loga města Plzně a souvisejícího manuálu jednotného vizuálního stylu na základě doporučení odborné poroty (2) NámB/3 nám. Baxa
117 Různé (0)