Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 19.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 08.09.2016 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 23. 6. 2016 – 7. 9. 2016 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedící Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Útvar koordinace evropských projektů města Plzně (4) KP/1 p. primátor
5 Vypořádání připomínek MMR ke „Strategii ITI Plzeňské metropolitní oblasti“ po dokončení věcného hodnocení (6) PRIM+ÚKEP/1 p. primátor
6 Poskytnutí finančních dotací na základě žádostí projednaných v Komisi pro partnerská města a evropské záležitosti RMP (3) KPMEZ/1 p. primátor
7 Předložení závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky za rok 2015 (3) ÚKEP/1 p. primátor
8 Žádost o podporu v rámci Operačního programu Technická pomoc na projekt "Zprostředkující subjekt ITI Plzeňské metropolitní oblasti" (3) OSČ+KŘEÚ/1 p. primátor
9 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 24. 5. 2016 do 8. 8. 2016 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
10 Výjimka ze směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek - „Údržba a ošetřování zeleně v Městském obvodu Plzeň 4“ pro tři seče a podzimní výhrab v roce 2016, realizované Úřadem městského obvodu Plzeň 4 (3) VZVZ/1 p. Kuthan
11 Návrh na volbu člena dozorčí rady společnosti BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným (4) NámK/1 nám. Kotas
12 Souvztažná rozpočtová opatření v návaznosti na analýzu plnění rozpočtu města k 30. 6. 2016 a vyhodnocení očekávané skutečnosti plnění rozpočtu města za rok 2016. (14) ŘEÚ/2 nám. Kotas
13 Souhrnné rozpočtové opatření v návaznosti na aktuální vyhodnocení volných zdrojů rozpočtu na rok 2016. (8) ŘEÚ/3 nám. Kotas
14 Přijetí dotace na výkon sociální práce (3) FIN/1 nám. Kotas
15 Přijetí dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně–právní ochrany dětí pro rok 2016 (3) FIN/2 nám. Kotas
16 Vyhláška statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí (7) ÚČT/1 nám. Kotas
17 Rozpočtové opatření a poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (4) OSS/1 nám. Herinková
18 Realizace pilotního projektu přímého testování systému sociálního bydlení (materiál přijde na stůl) (3) OSS/2 nám. Herinková
19 Postup dle článku 5.4. odst. 2. písm. a) bod 3. směrnice QS 74 - 01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek u akce „Specializovaný dodavatel propagačních služeb – časopis ŽURNÁL“, která bude realizována DJKT, p.o. (4) ŘÚSO/1 nám. Baxa
20 Rozhodnutí o námitkách a vydání Územního plánu Plzeň formou opatření obecné povahy č.1/2016 (39) TN/1 nám. Šindelář
21 Aktualizace příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti Kanceláře ředitele technického úřadu MMP k 30. 6. 2016 (6) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
22 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci v rámci projektu „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“ mezi statutárním městem Plzeň a Správou železniční dopravní cesty, s. o. (6) OI/2 nám. Šindelář
23 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci v rámci projektu „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“ mezi statutárním městem Plzeň a Správou železniční dopravní cesty, s. o. (5) OI/3 nám. Šindelář
24 Uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa, 1. fáze“ (ve specifikaci šachet 81 až 98 + napojení Koterova)a svěření pravomoci rozhodovat o uzavření dodatků ke smlouvě o dílo (5) OI/4 nám. Šindelář
25 Uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů mezi st. m. Plzeň a SÚS PK, p. o. , k zadání veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa – 1. část, DSP“ (4) OI/5 nám. Šindelář
26 Uzavření smlouvy o společném zadávání mezi statutárním městem Plzeň a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací, k investiční akci s názvem „Chodník v Chotíkovské ulici - Malesice“ (4) OI/6 nám. Šindelář
27 Aktualizace plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. pro rok 2016 (5) OSI/1 nám. Šindelář
28 Odstranění stavby včetně rampy na pozemku p. č. 1257, k. ú. Doubravka - park V Homolkách (10) KŘTÚ/11 nám. Náhlík
29 Koncepce odstavování a údržby tramvají v Plzni (14) KŘTÚ/12 nám. Náhlík
30 Projednání uzavření dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Lenkou Čonkovou, byt č. 14, Veleslavínova 26, Plzeň (5) BYT/1 radní Šlouf
31 Projednání uzavření Dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Lucií Menšíkovou, byt č. 1, Sokolská 42, Plzeň (4) BYT/2 radní Šlouf
32 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 613/4 v k. ú. Bolevec (14) EVID/1 radní Matoušová
33 Uznání vydržení vlastnického práva k nově vzniklým městským pozemkům p. č. 11319/414 a p. č. 12734/4 oba v k. ú. Plzeň. (12) EVID/2 radní Matoušová
34 Vyjmutí stavby bez čp/če, jiná stavba, (garáž) která je součástí pozemku p.č. 10048/3 k.ú. Plzeň, z trvalé správy městského obvodu Plzeň 3 vedené v Příloze č. 3 Statutu města Plzně. (11) EVID/3 radní Matoušová
35 Výkup pozemků parc. č. 3851/35 a parc. č. 3851/89, oba k. ú. Bolevec pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“, z vlastnictví fyzické osoby. (6) RadM/1 radní Matoušová
36 - Výkup podílu na pozemcích parc. č. 3851/68 a parc. č. 3851/69, oba k.ú. Bolevec pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ od fyzické osoby. (6) RadM/2 radní Matoušová
37 Výkup podílu na pozemku parc. č. 3851/113, k. ú. Bolevec pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ od fyzické osoby. (6) RadM/3 radní Matoušová
38 Výkup podílu na pozemcích parc. č. 314/2, parc. č. 3851/14 a parc. č. 3851/15, vše k.ú. Bolevec pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ od fyzické osoby (6) RadM/4 radní Matoušová
39 Změna usnesení ZMP č. 592 ze dne 12. 11. 2015 ve věci výkupu sedmi pozemků v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od dvou fyzických osob. (5) RadM/5 radní Matoušová
40 Změna usnesení ZMP č. 518 ze dne 8. 10. 2015 ve věci výkupu dvou nově vzniklých pozemků v k. ú. Bolevec pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od dvou fyzických osob. (5) RadM/6 radní Matoušová
40a Městské soutěže na prodej volných bytových jednotek v Plzni na adrese Dlouhá č. or. 6, Ke Kukačce č. or. 16, Čechova č. or. 9 (6) RadM/7 radní Matoušová
40b Městské soutěže na prodej nemovitých věcí na adrese Palackého nám. 3 a Na Kovárně 27 (3) RadM/8 radní Matoušová
41 MZO II, změna usn.363/2016, směnná smlouva - úhrada daně (5) MAJ/1 radní Matoušová
42 MZO II, výkup podílu od 2 FO, p.č. 11083, 11091 k.ú. Plzeň (8) MAJ/2 radní Matoušová
43 SRT - Mže greenways, výkup od 1 FO, p.č. 10695/4 k.ú. Plzeň (12) MAJ/3 radní Matoušová
44 Uzavření kupní smlouvy na odkup spoluvlastnických podílů p. Houšky a pí Prokšové pro IA - VPS „Havarijní zdroj pro město Plzeň” a „Vodárenský soubor Litice – 2. etapa“. (8) MAJ/4 radní Matoušová
45 Uzavření kupní smlouvy na odkup podílu ¼ z pozemku parc. č. 433 v k. ú. Doudlevce pro VPS „Havarij. zdroj pro město Plzeň”, „Vodár. soubor Litice – 2. etapa“ a „Sportovně rekreační trasy v údolí řeky Radbuzy a Úhlavy“ (8) MAJ/5 radní Matoušová
46 Uzavření směnné smlouvy na směnu pozemku pro IA - VPS D58 „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci”. (10) MAJ/6 radní Matoušová
47 Záměr výkupu nemovitých věcí na adrese Husova 11 a sady Pětatřicátníků 27 od ZČU (11) MAJ/7 radní Matoušová
48 Odkup p. č. 6281/1 k. ú. Plzeň od PMDP, a.s. + snížení základního jmění a zápočet (10) MAJ/8 radní Matoušová
49 Uzavření SOSB kupní v k.ú. Valcha, lokalita Nová Valcha - 4.fáze, spol DVP a.s. (11) MAJ/9 radní Matoušová
50 Dodatek ke SoBS kupní se ZČU, převod veř. osvětlení po výstavbě "RICE, SVI", prodloužení termínů (9) MAJ/10 radní Matoušová
51 Dodatky ke SoBS Pneuservis Chára sport v k. ú. Skvrňany - prodloužení termínů (8) MAJ/11 radní Matoušová
52 Směnná smlouva + zřízení služebnosti v k.ú. Plzeň se spol. Bost Plzeň s.r.o. (10) MAJ/12 radní Matoušová
53 Vypořádání převodu TI v souvislosti se stavbou „Inženýrské sítě a komunikace pro 5 RD Hrádecká ul. Plzeň“ v k. ú. Doubravka , společnost RAMIREAL s.r.o. (5) MAJ/13 radní Matoušová
54 Směnná smlouva v k.ú. Doubravka se spol. FINAPRA a.s. (12) MAJ/14 radní Matoušová
55 Dodatečný výkup od 1 FO, p.č. 281/15 a p.č. 281/16, k. ú. Dolní Vlkýš. (9) MAJ/15 radní Matoušová
56 Městské soutěže na prodej volných bytových jednotek v Plzni na adrese Komenského č. or. 52, Žlutická č. or. 6, Doudlevecká č. or. 55 a Kaznějovská č. or. 19 (7) PROP/1 radní Matoušová
57 Prodej nemovité věci na adrese Mánesova 16 v Plzni (12) PROP/2 radní Matoušová
58 Prodej nemovitých věcí na adrese Mánesova 28 v Plzni (12) PROP/3 radní Matoušová
59 Prodej nemovité věci na adrese Guldenerova 7 v Plzni (12) PROP/4 radní Matoušová
60 Prodeje spoluvlastnického podílu 1/2 k celku nemovité věci na adrese Barrandova 12 v Plzni. (13) PROP/5 radní Matoušová
61 Prodej nemovitých věcí na adrese Slovanská 88 v Plzni (12) PROP/6 radní Matoušová
62 Prodej nemovité věci na adrese Antonína Uxy 6 v Plzni (11) PROP/7 radní Matoušová
63 Prodej nebytové jednotky č. 2267/5 na adrese Brojova č. or. 14 v Plzni (10) PROP/8 radní Matoušová
64 Změna Řádu městské soutěže (8) PROP/9 radní Matoušová
65 Prodej pozemků v souvislosti se stavbou „Uzel Plzeň, 3. Stavba- přesmyk domažlické trati“ (22) PROP/10 radní Matoušová
66 Prodej pozemků parc. č. 3134/121 a parc. č. 3958/15 oba v k. ú. Plzeň. (13) PROP/11 radní Matoušová
67 Prodloužení termínů výstavby - ,,víceúčelová stavba Plzeň-Hamburk" (20) PROP/12 radní Matoušová
68 Prodej pozemků parc. č. 916 a parc. č. 908/56, k. ú. Skvrňany (13) PROP/13 radní Matoušová
69 Prodej pozemků parc. č. 917 a parc. č. 908/57, k. ú. Skvrňany (12) PROP/14 radní Matoušová
70 Konečné vypořádání pozemků p. č. 1981/189, p. č. 1981/194 a p. č. 1981/198, vše v k. ú. Litice u Plzně, formou prodeje (10) PROP/15 radní Matoušová
71 Konečné vypořádání pozemku p. č. 1981/192 v k. ú. Litice u Plzně formou prodeje. (10) PROP/16 radní Matoušová
72 Konečné vypořádání pozemku p. č. 1981/190 v k. ú. Litice u Plzně formou prodeje (10) PROP/17 radní Matoušová
73 Konečné vypořádání pozemku p. č. 1981/193 v k. ú. Litice u Plzně formou prodeje (10) PROP/18 radní Matoušová
74 Konečné vypořádání pozemku p. č. 1981/191 v k. ú. Litice u Plzně formou prodeje (10) PROP/19 radní Matoušová
75 Konečné vypořádání pozemků p. č. 1981/181 a p. č. 1981/182, oba v k. ú. Litice u Plzně, formou prodeje (11) PROP/20 radní Matoušová
76 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 8424/164 v k. ú. Plzeň. (13) PROP/21 radní Matoušová
77 Nakládání s pozemky v k. ú. Chotěšov za účelem výstavby zakrytého přívodního kanálu pro rozšíření malé vodní elektrárny. (11) PROP/22 radní Matoušová
78 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Plzeň v souvislosti s výstavbou nové regulační stanice plynu. (12) PROP/23 radní Matoušová
79 Negativních stanovisek ORP MMP k nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví města (30) PROP/24 radní Matoušová
80 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
81 Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2016 (4) ŘEÚ/1 nám. Kotas
82 Informativní zpráva o stavu a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2016 Odboru investic MMP v členění na jednotlivé investiční akce (2) OI+ŘEÚ/1 Ing. Grisník, Ing. Kuglerová, MBA
83 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - červen 2016 (1) ORG/2 Ing. Karhan
84 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - červenec 2016 (1) ORG/3 Ing. Karhan
85 Termíny konání Rad a Zastupitelstev města Plzně v roce 2017 (2) ORG/4 Ing. Karhan
86 Aktivity společnosti Plzeň 2015, zapsaný ústav, v souvislosti s udržitelností projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 (2) NámB/1 nám. Baxa
87 Návštěvnost města Plzně v 1. pololetí 2016 (1) ŘÚSO/2 PhDr. Knížová
88 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Zarzycký
88a Olympijský park Plzeň 2016 (2) RadD/1 radní Dvořák
88b Aktuální informace k projektu "Smart City Plzeň - Městská tržnice" (1) ÚKEP/2 Ing. Beneš
88c Postup orgánů města reagujícího na výsledek místního referenda (1) PRIM/3 p. primátor
89 Různé (0)